Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 KWIETNIA 2011 R.
SNO 3/11
Przewodniczący: sędzia SN Dorota Rysińska (sprawozdawca).
Sędziowie SN: Kazimierz Jaśkowski, Lech Walentynowicz.
S ą d N a j w y ż s z y – S ą d D y s c y p l i n a r n y w sprawie sędziego
Sądu Rejonowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2011 r.,
oświadczenia w kwestii cofnięcia zażalenia na uzasadnienie postanowienia Sądu
Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. akt ASDo
(…), na podstawie art. 432 k.p.k. w zw. z art. 128 u.s.p.
postanowił: 1. p o z o s t a w i ć z a ż a l e n i e b e z r o z p o z n a n i a ;
2. kosztami postępowania dyscyplinarnego obciążyć Skarb Państwa.
U z a s a d n i e n i e
Sędzia Sądu Rejonowego wniosła zażalenie na uzasadnienie postanowienia Sądu
Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 23 listopada 2010 r. o sprostowaniu
oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej w sprawie ASDo (…) uchwale tego Sądu z
dnia 21 czerwca 2010 r. oraz w jej uzasadnieniu. W piśmie z dnia 21 lutego 2011 r. (k.
29) skarżąca złożyła oświadczenie o cofnięciu zażalenia, przy czym z oświadczenia
tego nie wynikało w sposób klarowny, czy dotyczy ono tego właśnie środka
odwoławczego. Wyjaśniając tę niejasność, sędzia Sądu Rejonowego w piśmie z dnia
17 marca 2011 r. podała, że cofa zażalenie wniesione we wskazanej na wstępie
sprawie. Wobec powyższego, a także przy zważeniu, że w sprawie tej nie zachodzą
przyczyny wymienione w art. 439 lub art. 440 k.p.k., wskazany środek odwoławczy
należało pozostawić bez rozpoznania.
O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 133 u.s.p.