Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 27/12
POSTANOWIENIE
Dnia 27 czerwca 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Jan Górowski
SSA Andrzej Niedużak
w sprawie ze skargi wnioskodawcy
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia
Sądu Okręgowego w G.
z dnia 8 kwietnia 2009 r.,
w sprawie z wniosku J. J.
przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w G., Sądu Rejonowego - i
Sądu Okręgowego w G.
w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika
z urzędu,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 27 czerwca 2012 r.,
zażalenia wnioskodawcy
na postanowienie Sądu Okręgowego
z dnia 21 lipca 2011 r.,
1. oddala zażalenie
2. nie obciąża powoda kosztami postępowania zażaleniowego
na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa.
Uzasadnienie
2
Sąd Okręgowy w G. postanowieniem z dnia 21 lipca 2011 r. odrzucił skargę
J. J. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu
Okręgowego w G. z dnia 8 kwietnia 2009 r., którym odrzucono jego zażalenie. W
ocenie Sadu Okręgowego skarżący nie uzupełnił w terminie wszystkich braków
skargi.
W zażaleniu na postanowienie o odrzuceniu skargi skarżący wniósł
o jego uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Sąd Okręgowy odrzucił skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem
wniesioną przez J. J., gdyż jego zdaniem - mimo wezwania - nie zostały usunięte
wszystkie braki skargi. Ta ocena jest kwestionowana w zażaleniu. Sąd Okręgowy
nie oceniał jednak dopuszczalności skargi z uwagi na przedmiot zaskarżenia.
Tymczasem skarga została wniesiona w dniu 12 maja 2011 r., a zatem mają do niej
zastosowanie przepisy określające dopuszczalność skargi w aktualnie
obowiązującym brzmieniu. Art. 4241
§ 1 k.p.c. dopuszcza możliwość zaskarżenia
jedynie orzeczeń o charakterze merytorycznym, kończących postępowanie w
sprawie. Do tej kategorii orzeczeń nie zalicza się postanowienie Sądu Okręgowego
w G., od którego wniesiono skargę. Podlegała ona zatem odrzuceniu na podstawie
art. 4248
§ 1 k.p.c. niezależnie od oceny, czy jej braki zostały należycie
uzupełnione. Zaskarżone postanowienie niewątpliwie odpowiada zatem prawu, co
uzasadniało oddalenie zażalenia (art. 3941
§ 3 k.p.c. w zw. z art. 39814
k.p.c.).
jw