Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III U 199/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Piotr Witkowski

Protokolant:

sekr.sądowy Beata Dzienis

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2013r. w S.

sprawy H. K. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o świadczenie przedemerytalne

w związku z odwołaniem H. K. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 25 stycznia 2013 r. znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje H. K. (1) prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 21 stycznia 2013r.

Sygn. akt III U 199/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 25.01.2013r. odmówił H. K. (1) prawa do świadczenia przedemerytalnego.

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30.04.2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 m-cy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 3 tej ustawy, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1)  nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

2)  w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

3)  złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Udowodniony natomiast staż pracy H. K. (1) na datę rozwiązania stosunku pracy, tj. na 31.05.2012r., wynosi 34 lata, 6 miesięcy i 6 dni, zamiast wymaganych 35 lat. Ponieważ nie udokumentowała wymaganego 35-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania jej prawa do świadczenia przedemerytalnego.

W odwołaniu od tej decyzji H. K. (1) wskazała, że Zakład (...) w O., w którym pracowała od 4.11.2002r. do 31.05.2012r., został rozwiązany z upadłości. Wina zaś rozpadu zakładu pracy leży po stronie pracodawcy, który od połowy grudnia 2011r. do 31.05.2012r. nie wypłacił jej wynagrodzenia za pracę. Na dzień dzisiejszy zakład ten jest zajęty przez komornika na sprzedaż.

Później sprecyzowała odwołanie, że do rozwiązania jej stosunku pracy z (...) Sp. z o.o. w O. doszło z powodu faktycznej likwidacji pracodawcy i jego niewypłacalności w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Na dzień zatem 31.12.2011r. posiada okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 34 lat, 1 miesiąca i 6 dni.

Wniosła w związku z tym o dopuszczenie dowodu z akt spraw Sądu Rejonowego w Suwałkach V GU 5/12 i V GU 10/12 na okoliczności wszczętego wobec Spółki (...) postępowania upadłościowego. W pierwszej jednak z tych spraw wniosek jej i pracowników w podanej sytuacji co ona został odrzucony, gdyż nie mieli z czego zapłacić zaliczki do sądu, a drugi został oddalony z powodu braku majątku pracodawcy wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Na wskazane fakty zawnioskowała także do przesłuchania świadków.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jego oddalenie, uzasadniając jak w zaskarżonej decyzji. Wskazał przy tym, iż H. K. (1) nie spełnia warunków także do świadczenia przedemerytalnego w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, gdyż przyczyną rozwiązania stosunku pracy nie była likwidacja czy też niewypłacalność pracodawcy. Jedynym bowiem dowodem na powyższą okoliczność może być postanowienie właściwego sądu.

Sąd Okręgowy w Suwałkach ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie należało uznać za uzasadnione.

Spór w sprawie sprowadza się do oceny tego, czy odwołująca się spełnia warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, który stanowi, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. Do dnia bowiem rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą (...) odwołująca się nie osiągnęła okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 35 lat, co czyniłoby możność uzyskania przez nią świadczenia przedemerytalnego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Nie ma też ukończonych 55 lat życia, a tym bardziej 56 lat życia do dnia rozwiązania stosunku pracy, bo tylko 52 lata, co umożliwiałoby jej uzyskanie świadczenia przedemerytalnego w dwóch pozostałych przypadkach wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Pozostałe warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odwołująca się niewątpliwie spełnia. Stosownie mianowicie do art. 2 ust. 3 powołanej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych pobierała co najmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, oraz łącznie spełniła następujące warunki:

1)  dalej jest zarejestrowana w charakterze osoby bezrobotnej,

2)  nie odmawiała w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

3)  złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W sprawie należy zauważyć, że wniosek o świadczenie przedemerytalne odwołująca się złożyła 10.12.2012r., to jest w ogóle w dacie wydania zaświadczenia przez (...) Urząd Pracy w O. dokumentujący 6-miesięczny okres pobierania przez nią zasiłku dla bezrobotnych. Organ rentowy, odmawiając jednak odwołującej się decyzją z dnia 4.01.2013r. prawa do świadczenia przedemerytalnego jej pismo złożone dnia 21.01.2012r. na skutek tej decyzji potraktował jako kolejny wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Winien jednakże to pismo potraktować jako odwołanie od decyzji dnia 4.01.2013r. Pismo przecież złożone przez odwołującą się dnia 21.12.2013r. do organu rentowego wprost nawiązywało do wniosku z dnia 10.12.2012r. Stąd nie mogło być potraktowane jako kolejny wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Wszakże potraktowanie tego pisma jako kolejnego wniosku niweczy odwołującej się trzydziestodniowy termin do złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne, a tak nie powinno być, gdyż postępowanie organów państwa nie powinno być ze szkodą dla obywateli.

Bezspornie też odwołująca się była zatrudniona przez okres co najmniej 6 miesięcy, bo od 4.11.2002r. do 31.05.2012r. w Spółce (...), z którą formalnie rozwiązała umowę o pracę za porozumieniem stron. W sprawie niewątpliwym jednak winno być, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu niewypłacalności pracodawcy – Spółki (...). O tym bowiem świadczą powołane przez odwołującą się akta spraw Sądu Rejonowego w Suwałkach o ogłoszenie upadłości Spółki (...) – V GU 5/12 i V GU 10/12. W sprawie V GU 5/12 wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki w dniu 14.03.2012r. złożyło szereg jej pracowników, w tym właśnie H. K. (2). Wniosek ten został jednak postanowieniem z dnia 4.06.2012r. odrzucony z uwagi na niewpłacenie zaliczki na koszty postępowania upadłościowego. W drugiej zaś sprawie V GU 10/12 wniosek o ogłoszenie swojej upadłości złożyła w dniu 1.06.2012r. sama Spółka (...), wskazując, że jest niewypłacalna od czerwca 2011r. Jej wniosek został jednak postanowieniem z dnia 31.07.2012r. oddalony, z uwagi na brak majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Stan więc niewypłacalności Spółki (...) w dniu rozwiązania z odwołującą się stosunku pracy 31.05.2012r. był oczywisty, na okoliczność czego zeznania w sprawie złożyli także świadkowie E. S. i H. S., które zresztą znalazły się w takiej samej sytuacji jak i odwołująca się. Wskazały też one, że odwołująca się (potwierdzając tym samym jej twierdzenia) rozwiązała ze Spółką (...) stosunek pracy właśnie z powodu jej niewypłacalności, nie chcąc nadal pozostawać w stanie zawieszenia i niepewności, gdyż od kilku miesięcy nie otrzymywała pieniędzy za pracę – podobnie jak i inni pracownicy tej Spółki.

Okoliczność więc, że formalnie do rozwiązania stosunku pracy doszło na zasadzie porozumienia stron nie może przesądzać o możliwości otrzymania przez odwołującą się świadczenia przedemerytalnego. Fakt przecież rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron nie wyklucza tego, że doszło do rozwiązania stosunku pracy właśnie z powodu niewypłacalności pracodawcy. Normy też artykułu 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych mówią również ogólnie o rozwiązaniu stosunku pracy, nie wskazując szczegółowo, czy ma to na przykład nastąpić za porozumieniem stron, czy też za wypowiedzeniem, a jeżeli tak, to której ze stron. Skoro zaś tak, to do rozwiązania stosunku pracy z powodu niewypłacalności pracodawcy może i dojść na zasadzie porozumienia stron. Pracownik przecież nie ma obowiązku czekać na wypowiedzenie umowy o pracę, gdyż pracodawca mógłby nigdy tego nie dokonać, podobnie jak i wystąpić o ogłoszenie upadłości. Narażałaby się wtedy na dalsze ujemne konsekwencje takiego stanu rzeczy.

Mając zatem to wszystko na względzie, Sąd Okręgowy w Suwałkach na mocy art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał odwołującej się prawo do świadczenia przedemerytalnego. Do dnia przecież 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy odwołująca się posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata, bo 34 lata, 1 miesiąc i 6 dni.

PW/mmw