Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II KK 20/13
POSTANOWIENIE
Dnia 21 lutego 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Tomasz Grzegorczyk
w sprawie J. L.
skazanego z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk oraz art.
294 § 1 i in.
po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu
w dniu 21 lutego 2013 r.,
wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania orzeczenia zawartego w
kasacji
od wyroku Sądu Okręgowego w W.
z dnia 22 maja 2012 r.,
utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
z dnia 8 kwietnia 2011 r.,
na podstawie art. 532 § 1 k.p.k. wstrzymuje wykonanie
zaskarżonego orzeczenia.
UZASADNIENIE
W kasacji, w której zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania
prawomocnego orzeczenia, złożonej od wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego
w mocy wyrok Sądu Rejonowego, podniesiono zarzuty obrazy prawa procesowego,
w tym m.in. dotyczące nieskorygowania w pkt 1 sentencji wyroku Sądu pierwszej
instancji, kwalifikacji prawnej czynu przypisanego skazanemu, w którym to
zakwalifikowano z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., m.in. zachowanie
polegające na usiłowaniu, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników urzędu
skarbowego, przez przedłożenie sfałszowanej deklaracji dla podatku VAT, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, który to czyn w ocenie skarżącego jest
2
przestępstwem z art. 76 § 1 k.k.s. Wprawdzie w odpowiedzi na tę kasację,
prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o jej oddalenie jako oczywiście
bezzasadnej, a przy tym nie budzi też wątpliwości, że dla ustalenia zasadności
wskazanego zarzutu kasacyjnego niezbędna jest szczegółowa analiza materiałów
tej sprawy, której w tej fazie postępowania kasacyjnego nie należy przeprowadzać,
to jednak nie można wykluczyć, mając na uwadze sam opis zachowania
przypisanego skazanemu w tej części prawomocnego wyroku, iż zarzut ten może
okazać się zasadny. Na to właśnie powołano się w uzasadnieniu wniosku o
wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia. Mając na uwadze, że za czyn
ten orzeczono karę 3 lat pozbawienia wolności, natomiast karą łączna jest kara 3
lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, Sąd Najwyższy zdecydował o wstrzymaniu
wykonania tego orzeczenia.