Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CNP 19/13
POSTANOWIENIE
Dnia 10 lipca 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
Prezes SN Tadeusz Ereciński
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 10 lipca 2013 r.,
skargi H. K.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku
Sądu Okręgowego w P.
z dnia 9 listopada 2012 r.,
wydanego w sprawie z powództwa H. O.
przeciwko H. K.
o zapłatę,
odrzuca skargę oraz zasądza od skarżącej na rzecz powoda
kwotę 900 (dziewięćset) zł z tytułu kosztów postępowania
skargowego.
2
UZASADNIENIE
Skarżąca wnosiła o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Sądu
Okręgowego w P. z dnia 9 listopada 2012 r.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
powinna zawierać uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej
przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy (art. 4245
§ 1 pkt 4 k.p.c.).
Wymaganie uprawdopodobnienia wyrządzenia szkody polega na przedstawieniu
wyodrębnionego wywodu przekonującego, że szkoda została wyrządzona oraz
określającego czas jej powstania, postać i związek przyczynowy z wydaniem
orzeczenia niezgodnego z prawem; niezbędne jest również uwiarygodnienie tego
oświadczenia przez powołanie i przedstawienie dowodów lub co najmniej ich
surogatów (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2006 r.,
IV CNP 38/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 141, z dnia 11 sierpnia 2005 r., III CNP
4/05, nie publ., z dnia 23 września 2005 r., III CNP 5/05, nie publ., z dnia
22 listopada 2005 r., I CNP 19/05, nie publ., z dnia 28 listopada 2006 r., III CNP
55/06, nie publ. i z dnia 25 lipca 2006 r., III CNP 40/06, nie publ.).
Skarżąca tego obowiązku nie spełniła; wskazała jedynie, że „na skutek
zaskarżonego wyroku poniosła szkodę w łącznej wysokości 5088,61 zł”, określiła
kwoty z jakich tytułów składają się na nią oraz załączyła do skargi zawiadomienie
o wszczęciu egzekucji, zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego.
Należy też zwrócić uwagę, że koszty procesu, którymi strona została
obciążona, nawet wtedy, gdy zostały uiszczone, nie stanowią szkody
uzasadniającej wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
28 listopada 2006 r., III CNP 46/06, nie publ.).
Zgodnie z art. 4248
§ 1 k.p.c. Sąd Najwyższy odrzuca na posiedzeniu
niejawnym m.in. skargę niespełniającą wymagań określonych w art. 4245
§ 1 k.p.c.
3
Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w postanowieniu. O kosztach
postępowania orzeczono stosownie do art. 98 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 42412
k.p.c.
db