Pełny tekst orzeczenia

80/5/A/2009

postanowienie
z dnia 27 maja 2009 r.
Sygn. akt SK 19/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski – przewodniczący
Adam Jamróz
Teresa Liszcz
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 maja 2009 r., wniosku pełnomocnika skarżącej spółki Consulting, Planowanie, Wykonawstwo „Hager & Schlaffke” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adwokata Krzysztofa Jasińskiego, o przyznanie zwrotu kosztów postępowania,

postanawia:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE

I

1. W skardze konstytucyjnej z 31 lipca 2007 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o przyznanie spółce Consulting, Planowanie, Wykonawstwo „Hager & Schlaffke” sp. z o.o. zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, na którą składają się koszt sporządzenia skargi i koszty reprezentowania.

2. Wyrokiem z 31 marca 2009 r., po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki Consulting, Planowanie, Wykonawstwo „Hager & Schlaffke” sp. z o.o., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK) zwrot kosztów postępowania orzekany jest wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W wydanym w niniejszej sprawie wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekając o zgodności art. 3941 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji nie uwzględnił skargi konstytucyjnej.
W razie nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny może orzec zwrot kosztów postępowania tylko „w uzasadnionych przypadkach” (art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o TK). Zwrot kosztów postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o TK ma charakter wyjątkowy i jest odstępstwem od zasady ogólnej.
Obowiązek wykazania, że – pomimo nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej – zachodzi „uzasadniony przypadek”, o którym mowa w ustawie o TK, ciąży na zainteresowanym pełnomocniku skarżącej. W rozpatrywanej sprawie pełnomocnik skarżącej spółki wniosku w żaden sposób nie uzasadnił, a Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się okoliczności, które pozwoliłyby na zasądzenie kosztów postępowania.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.