Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1372/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Teresa Kołeczko - Wacławik

Sędziowie SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku E. B. i J. B.

z udziałem J. K.

o ustanowienie służebności gruntowej

na skutek zażalenia wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Ślaskim

z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I Ns 715/13

postanawia:

prostując oczywistą niedokładność w rubrum zaskarżonego postanowienia poprzez dopisanie, że sprawa toczy się „o ustanowienie służebności gruntowej” oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Teresa Kołeczko - Wacławik SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 1372/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim przyznał biegłemu J. W. kwotę 1 017,48 zł za sporządzenie pisemnej opinii wskazując, że złożyło się na nią wynagrodzenie za 28 godzin pracy i pozostaje ono zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zażalenie na to postanowienie złożyli wnioskodawcy zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie art. 288 kpc poprzez przyznanie wynagrodzenia nieadekwatnego do wykonanej pracy i wnieśli o zmianę tego postanowienia poprzez przyznanie wynagrodzenia odpowiedniego do wykonanej pracy. W uzasadnieniu podnieśli, że 28 godzin to za dużo na wykonanie opinii, a ponadto otrzymali tylko wyrys z mapy.

W odpowiedzi na zażalenie biegły wskazał, że rachunek sporządził nie na podstawie karty pracy, a na podstawie taryfy wynagrodzeń, a opinia stanowi mapę sporządzoną dla celów sądowych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego należy brać pod uwagę art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025), a także art. 288 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc i przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 518). Dlatego też wysokość wynagrodzenia biegłego określa się biorąc pod uwagę jego kwalifikacje oraz potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy. Jednocześnie co do biegłych geodetów ma zastosowanie taryfa określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (por. § 7 ust. 3 tego rozporządzenia).

Biegły przedstawił do opinii rachunek opierający się na zryczałtowanej taryfie i wskazał, że badał dwie księgi wieczyste i zastosował procent kwoty bazowej odpowiednio 2,9 i 1,4, raz uzyskał niezbędne dane z państwowego zasobu geodezyjnego (procent kwoty bazowej 4,4) i raz dokonał pomiaru sytuacyjnego ze sporządzeniem mapy dla powierzchni do pół hektara (procent kwoty bazowej 48,9). Wszystkie wskazane przez biegłego procenty kwoty bazowej mieszczą się w tych wynikających z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, a sama kwota bazowa w wysokości 1 766,46 zł również została zastosowana prawidłowo.

Należy także zauważyć, że opinia – stanowiąca w tym przypadku mapę – została sporządzona na wyraźne zlecenie Sądu Rejonowego, który dopuścił dowód na okoliczność opracowania dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacyjnej mającej na celu wyznaczenie przebiegu rurociągu po działce (...) lub toru (rowu) odprowadzającego wody opadowe z działki (...). Taki przebieg biegły wyrysował.

Rzeczywiście w aktach (na okładce) znajduje się również karta pracy biegłego wskazująca ilość godzin jaką poświęcił na sporządzenie opinii, ale to nie na jej podstawie biegły wyliczył wysokość wynagrodzenia, co więcej nawet nie podał stawki podstawowej za godzinę pracy. Trudno więc przypuszczać, że podstawą jego żądania był godzinowy czas pracy poświęcony na sporządzenie opinii, podczas gdy zarówno stawki jak i procenty kwoty bazowej oraz żądana kwota wynagrodzenia wynikają z rachunku pozostającego w zgodności ze zryczałtowanymi taryfami /k. 98/.

Sąd Rejonowy odnosząc się do przyznanego biegłemu wynagrodzenia także wskazywał na ilość godzin poświęconych przez biegłego na sporządzenie opinii i łączył to z nakładem jego pracy oraz zakresem opinii, uszło jednak jego uwadze, że biegły przedstawił w rachunku nie ilość godzin, a zryczałtowaną taryfę. Nie mogło to jednak doprowadzić do zmiany zaskarżonego postanowienia, albowiem Sąd Okręgowy porównał przedstawiony przez biegłego rachunek ze zryczałtowaną taryfą oraz uznał, iż mieści się on w granicach nią wyznaczonych, a więc wynagrodzenie kwocie 1 017,48 zł zostało przyznane prawidłowo.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc, art. 288 kpc i art. 13 § 2 kpc oraz art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSR (del.) Roman Troll SSO Teresa Kołeczko - Wacławik SSO Barbara Braziewicz