Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 661/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Kazimierz Kostrzewa

Protokolant: protokolant sądowy Marta Bartusiak

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014 roku w Tarnowie na rozprawie

sprawy z odwołania A. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 13 maja 2014 roku nr (...)

w sprawie A. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje odwołującej A. B. rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 01 stycznia 2014 roku na okres dwóch lat.

Sygn. akt IVU 661/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. decyzją z dnia 13.05.2014 r. odmówił A. B. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS z dnia 06.05.2014 r. została uznana za zdolną do pracy.

A. B. w odwołaniu od tej decyzji domagała się jej zmiany i przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Na uzasadnienie swojego żądania podniosła, iż jej stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia. Od wielu lat pozostaje w stałym leczeniu kilku poradni i nie nastąpiła poprawa stanu zdrowia.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn podanych w uzasadnieniu.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

A. B. urodzona w dniu (...), ma wykształcenie zawodowe, pracowała jako sprzedawca, prowadziła sklep spożywczy, nie pracuje od 2006 r. Odwołująca w okresie od 04.03.1995 r. do 31.12.2012 r. pobierała rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Decyzją z dnia 14.03.2013 r. organ rentowy odmówił jej prawa do renty od dnia 01.01.2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 31 października 2013 r. sygn. akt IV U 458/13 zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał odwołującej rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 01.01.2013 r. na okres 1 roku. Organ rentowy wniósł apelację. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III AUa 243/13 i jest w toku W dniu 16.01.2014 r. odwołująca wystąpiła z kolejnym wnioskiem o rentę.

/okoliczności bezsporne/

Celem wyjaśnienia istoty sporu tj. istnienia u A. B. niezdolności do pracy zarobkowej w rozumieniu art. 12, art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162 poz. 1118 z późń. zm.) i jej stopnia, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego specjalisty z zakresu kardiologii i neurologii

Na podstawie zebranej w aktach sprawy dokumentacji lekarskiej biegli kardiolog i neurolog w zbiorczej opinii pisemnej rozpoznali u odwołującej:

- zespół bólowy odcinka szyjnego kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości kręgosłupa szyjnego z objawami korzeniowymi w prawej kończynie górnej,

- zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa z przepukliną jądra miażdżystego na poziomie C5-C6, C6-C7, stenoza kanału kręgowego na poziomie C6-C7,

- zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa,

- choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych oraz stawów dłoni,

- nadciśnienie tętnicze II okresu ESC/ESH,

- zaburzenia rytmu łagodne pod postacią ekstrasystolii nadkomorowej,

- wypadanie płatka mitralnego małego stopnia,

Z powodu rozpoznanych schorzeń biegli uznali odwołującą za częściowo niezdolną do pracy okresowo na okres 2 lat od 01.04.2014 r. Nie rokuje odzyskania zdolności do pracy nawet po przekwalifikowaniu. Niezdolność do pracy trwa nadal.

Jak wynika z uzasadnienia opinii, potwierdzone u odwołującej schorzenia neurologiczne powodują długotrwałą niezdolność do podjęcia pracy. Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa z przepukliną jądra miażdżystego na poziomie C5-C6, C6-C7, ze stenozą kanału kręgowego na poziomie C6-C7 powodują bóle odcinka szyjnego kręgosłupa obecnie z objawami rwy barkowej prawostronnej. Wykonane w sierpniu 2013 r. badanie NMR odcinka szyjnego potwierdziło te zmiany. Stwierdzone zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym wymagają leczenia. Schorzenie ogranicza sprawność odwołującej czynią ją długotrwale niezdolną do pracy zgodnej z kwalifikacjami. ponadto u odwołującej stwierdza się ograniczenie ruchomości odcinka lędźwiowego na tle zmian zwyrodnieniowych , w dokumentacji medycznej wielokrotnie przebyte epizody rwy kulszowej. Schorzenie to również stanowi przeciwwskazanie do wykonywania pracy jako sprzedawca. Nadciśnienie tętnicze II okresu ESC/ESH pierwotne, łagodne, bez udokumentowanych zmian narządowych nie powoduje niezdolności do pracy. zaburzenia rytmu łagodne pod postacią ekstrasystolii nadkomorowej, bez udokumentowanej złośliwej arytmii nie daje podstawy do orzeczenia długotrwałej niezdolności do pracy. Wypadanie płatka mitralnego małego stopnia opisane tylko w jednym badaniu echokardiograficznym, natomiast pozostałe badania nie potwierdzają wypadania płatka mitralnego i fali zwrotnej mitralnej. Zespół Barlowa bez istotnej hemodynamicznie niedomykalności mitralnej, bez udokumentowanej złośliwej artymii nie powoduje długotrwałej niezdolności do pracy. Obecnie brak podstaw do uznania długotrwałej niezdolności do pracy z przyczyn kardiologicznych.

/dowód : opinia sądowo-lekarska – k. 15-18 as/

Żadna ze stron nie kwestionowała opinii.

Sąd ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy podzielił wnioski zbiorczej opinii biegłego z zakresu kardiologii oraz neurologii, gdyż zostały one w sposób przekonujący uzasadnione, a poza tym w rzeczowy sposób odnosiły się do okoliczności niezbędnych dla ustalenia stanu zdrowia odwołującej, a w konsekwencji jej zdolności do pracy. Opinie są rzetelne, przekonujące i w pełni pozwalają ustalić stan zdrowia odwołującej się. Specjaliści wydali opinię po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po osobistym badaniu odwołującej, a zatem posiadali kompleksowe informacje niezbędne do sformułowania wniosków. Opinia jest spójna i udzielają odpowiedzi na istotne dla rozstrzygnięcia sprawy pytania.

Opinia biegłych w ocenie Sądu spełnia ponadto wymogi przewidziane dla tego rodzaju środków dowodowych w art. 278 kpc i art. 285 kpc, a także w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.12.2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy w związku z art. 12-14 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Dowody z dokumentów zalegających w aktach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie budziły wątpliwości Sądu co do ich autentyczności, a ponadto nie były kwestionowane przez strony postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie A. B. od zaskarżonej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 13.05.2014 r. w świetle ustalonego stanu faktycznego i obowiązujących przepisów prawa zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U., Nr 162., poz 1118, z późn. zm. ) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie warunki:

- jest niezdolny do pracy,

- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

- niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b), pkt 4,6,7,9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a), pkt. 10 lit. a), pkt. 11-12, 13, lit. a), pkt. 14 lit. a) i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, lit. a), pkt 6 i 12, albo nie później niż wciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Stosownie do dyspozycji art. 12 powołanej ustawy, niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. W myśl dyspozycji ustępu 3 powołanego artykułu, częściowo niezdolną jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z dotychczasowym poziomem kwalifikacji.

Równocześnie zgodnie z treścią art. 13 powołanej ustawy, przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia, jak też możność wykonywania dotychczasowej pracy, względnie możność przekwalifikowania zawodowego. Dalej w myśl ustępu 3 cytowanego artykułu, trwałą niezdolność do pracy orzeka się, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy, zaś gdy rokowania takie istnieją, orzeka się okresową niezdolność do pracy.

Przedmiotem postępowania było ustalenie, czy ubezpieczony ze względu na stan zdrowia jest niezdolny do pracy, czy też jest zdolny do pracy, jak to wynika z zakwestionowanej opinii komisji lekarskiej i wydanej na jej podstawie decyzji ZUS.

Sąd w oparciu o opinie biegłego neurologa sporządzoną na podstawie wyników badań i dokumentacji medycznej stwierdził u ubezpieczonej istnienie przesłanek uzasadniających przyjęcie, iż A. B. z uwagi na schorzenia neurologiczne tj. zespół bólowy odcinka szyjnego kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości kręgosłupa szyjnego z objawami korzeniowymi w prawej kończynie górnej, zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa z przepukliną jądra miażdżystego na poziomie C5-C6, C6-C7, stenoza kanału kręgowego na poziomie C6-C7, zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa - spełnia warunek w postaci częściowej niezdolności do pracy w zawodzie pracownika fizycznego okresowo od dnia 01.01.2014 r. na okres 2 lat. Nie nastąpiła u niej poprawa stanu zdrowia. Nie rokuje odzyskania zdolności do pracy nawet po przekwalifikowaniu. U odwołującej stwierdza się obecnie zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa z przepukliną jądra miażdżystego na poziomie C5-C6, C6-C7, ze stenozą kanału kręgowego na poziomie C6-C7 powodują bóle odcinka szyjnego kręgosłupa obecnie z objawami rwy barkowej prawostronnej - potwierdzone badanie NMR. Stwierdzone zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym wymagają leczenia. Schorzenie ogranicza sprawność odwołującej czynią ją długotrwale niezdolną do pracy zgodnej z kwalifikacjami. ponadto u odwołującej stwierdza się ograniczenie ruchomości odcinka lędźwiowego na tle zmian zwyrodnieniowych , w dokumentacji medycznej wielokrotnie przebyte epizody rwy kulszowej. Schorzenie to również stanowi przeciwwskazanie do wykonywania pracy jako sprzedawca. Schorzenia kardiologiczne obecnie nie powodują długotrwałej niezdolności do pracy.

Pozostałych warunków z art. 57 ust. 1 ustawy organ rentowy nie kwestionował.

W niniejszym przypadku odwołujący spełnia przesłanki z art. 12, 13 i 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 477 14 §2 kpc należało orzec jak sentencji wyroku i zmienić zaskarżoną decyzję z dnia 13.05.2014 r. przyznając A. B. rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 01.01.2014 r. na okres 2 lat.