Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I S 96/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik

SSA Jerzy Bess (spr.)

SSA Piotr Rusin

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym

skargi J. J.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania toczącego się pod sygnaturą akt Sądem Okręgowym w Kielcach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I C 3371/11 z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Rejonowemu w Sopocie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy – Śródmieście w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie i Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G. o zapłatę

postanawia:

odrzucić skargę.

Sygn. akt I S 96/13

UZASADNIENIE

Dnia 8 marca 2013 r. J. J. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Kielcach do sygn. akt I C 3371/11 z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Okręgowemu Gdańsku, Sądowi Rejonowemu w Sopocie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy – Śródmieście w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie i Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku o zapłatę. Zdaniem skarżącego w sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania w okresie od dnia 15 marca 2012 r. do dnia 6 marca 2013 r. Powód domagał się zasądzenia kwoty 20 000 zł.

Sąd Apelacyjny ustalił, co następuje:

Postanowieniem z dnia 4 września 2012 r. sygn. akt I S 71/12 Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił skargę J. J. na przewlekłość, dotyczącą tego samego postępowania, uznając ją za bezzasadną.

(skarga – k. 2 akt do sygn. I S 71/12, postanowienie – k. 7-11 akt do sygn. I S 71/12)

Następnie postanowieniem z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt I S 124/12, Sąd Apelacyjny oddalił kolejną skargę J. J. złożoną w tej samej sprawie dnia 17 października 2012 r.

(skarga – k. 2 akt do sygn. I S 124/12, postanowienie – k. 5-10 akt do sygn. I S 124/12)

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie przewlekłości. W myśl art. 9 ust. 2 powołanej ustawy sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na podstawie art. 14 ustawy.

W przedmiotowej sprawie od ostatniego merytorycznego orzekania w przedmiocie skargi powoda J. J. (data orzeczenia – 28 listopada 2012 r.) nie upłynął wymagany w powyższym przepisie okres 12 miesięcy. Kolejna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie jako niedopuszczalna na podstawie art. 14 powołanej ustawy podlega zatem odrzuceniu.

Mając na względzie powyższe Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy.