Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ca 736/12

POSTANOWIENIE

Dnia 14 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Adam Simoni (spr.)

Sędziowie:

SSO Tadeusz Strzyż

SSO Barbara Chłędowska

Protokolant:

st. sekr. sąd. Edyta Rak

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z wniosku M. K. (1)

z udziałem J. K. (1), R. K., A. K. (1), N. R., A. K. (2), J. K. (2), M. K. (2), J. K. (3), J. K. (4) i M. K.-G.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. K. (4)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt I Ns 288/11

I.  odrzuca apelację,

II.  zasądza od wnioskodawcy M. K. (1) na rzecz uczestnika J. K. (1) kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I Ca 736/12

UZASADNIENIE

Złożony przez uczestnika J. K. (1) wniosek o odrzucenie apelacji (k.452), zawarty w odpowiedzi na apelację wnioskodawcy M. K. (1) od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2012r. sygn. akt I Ns 288/11 o stwierdzeniu nabycia spadku po J. K. (4) podlegał uwzględnieniu.

W sprawie niniejszej wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po J. K. (4) złożony został do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w dniu 18 czerwca 2008r. Wniosek ten złożyła I. K., która zmarła w trakcie niniejszego postępowania, co spowodowało zwieszenie postępowania. Postępowanie to zostało podjęte na wniosek M. K. (1) zawarty w piśmie z dnia 2 lipca 2010r. Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku zapadło w niniejszej sprawie w dniu 22 czerwca 2012r. przed Sadem rejonowym w Rzeszowie (k.416). Od tego postanowienia została złożona apelacja przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem w dniu 7 sierpnia 2012r. i uiszczona została opłata sądowa w kwocie 50 zł od tego środka odwoławczego (dowód uiszczenia opłaty k 429). W piśmie z dnia 10 października 2012r. (k.448) pełnomocnik apelującego uiścił opłatę uzupełniającą od apelacji w kwocie 50 zł (dowód wpłaty z dnia 9.10.2012r. k.449).

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity DzU nr 90 poz. 594 z zm.) opłata od apelacji w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest opłatą stałą i wynosi 100 zł.

Wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika wnioskodawcy apelacja opłacona została kwotą 50 zł, co oznacza, że opłacona została niewłaściwie. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 18 czerwca 2008r., a więc przed dniem 1 lipca 2009r. Oznacza to, że do oceny skutków wniesienia nieprawidłowo opłaconej apelacji przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego nadal znajduje zastosowanie art. 130 2 § 3 kpc, obowiązujący do 30 czerwca 2009r. (art. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. Dz U nr 234 poz. 1571). Zawodowy pełnomocnik wnioskodawcy nie uiścił należytej opłaty od apelacji. Dlatego też apelacja powinna była zostać odrzucona przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy kpc oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 grudnia 2008r. (Dz U nr 234, poz. 1571) w sprawach wszczętych przed dniem 1 lipca 2009r. pisma zawierające środki odwoławcze lub środki zaskarżenia, podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej, obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia, czyli wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika Sąd odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, stosownie do treści przepisu art. 130 2 § 3 kpc, który ma zastosowanie w tych sprawach. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszym przypadku. Późniejsze uiszczenie przez profesjonalnego pełnomocnika uzupełniającej opłaty od apelacji (k.449) było bezskuteczne.

Skoro więc pełnomocnik wnioskodawcy nie uiścił w terminie do wniesienia apelacji prawidłowej opłaty, zatem apelacja podlegała odrzuceniu na podstawie art. 373 kpc.

Takie stanowisko znajduje wsparcie w spetryfikowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2012r. II CZ 51/12 – Lex nr 1231488, postanowienie SN z dnia 22 lutego 2011r. II PZ 55/10 Lex 852615, postanowienie SN z dnia 28 października 2009r. II PZ 16/09/ które Sąd Okręgowy w pełni aprobuje.

Z powyższych względów na podstawie art. 373 kpc orzeczono jak w sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 520§ 2 kpc.