Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 777/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2015 r, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie;

Przewodniczący: SSO Irena Dobosiewicz/spr./

Sędziowie: SO Wojciech Rybarczyk

SO Rafał Szurka

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: E. S.

przeciwko: M. G. i S. G.

o: zapłatę

na skutek zażalenia powódki na rozstrzygnięcie o kosztach procesu tj .na punkty: I podpunkt 1 lit. b, I podpunkt 2 oraz II wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2015 r., wydanego w sprawie o sygn. akt II Ca 777/14

postanawia:

1.  zmienić punkt II zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że w miejsce kwoty 2.942,26 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 26/100) zasądzić kwotę 7.992,26 zł (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100),

2.  oddalić zażalenie w pozostałej części,

3.  zasądzić solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 261,51 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 51/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Ca 777/14

UZASADNIENIE

W rozstrzygnięciu o kosztach postępowania zawartym w wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2015 r. z powództwa E. S. przeciwko M. G. i S. G. o zapłatę, Sąd ten zmieniając w punkcie I /pierwszym/ wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 3.027,83 zł tytułem zwrotu części kosztów procesu za I instancję, w punkcie II wyroku zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 2.942,26 zł tytułem zwrotu części kosztów postępowania apelacyjnego oraz w punkcie II swojego wyroku zasądził także od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 2.942,26 zł tytułem zwrotu części kosztów postępowania ze skargi o wznowienie postępowania.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wartość przedmiotu sporu w rozpoznawanej sprawie stanowiła kwota 74.078,78 zł, na rzecz powódki zasądzono jednak 45.000 zł, tzn. że proces wygrała w 60,75%.

Powódka poniosła koszty wysokości 7.321 zł, na które złożyła się opłata od pozwu w kwocie 3.704 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem w wysokości 3.600 zł zgodnie z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490, dalej: rozporządzenie) i kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Pozwani za postępowanie pierwszoinstancyjne ponieśli koszty w postaci wynagrodzenia pełnomocnika będącego adwokatem w kwocie 3.600 zł na podstawie § 6 pkt 6 rozporządzenia oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego.

W związku z tym, że powódka wygrała proces w 60,75%, a pozwani w 39,25%, kwota jaką pozwani winni zwrócić powódce tytułem zwrotu kosztów postępowania to 3.027,83 zł. albowiem 60,75% z 7.321 zł to 4.447,50 zł - to kwota kosztów powódki wyliczona procentowo, 39,25% z 3.617 zł to 1.420 zł - to kwota kosztów pozwanych wyliczona procentowo.

Po reasumpcji (4.447,50 zł - 1.419,60 = 3.027,83 zł) jest to zatem kwota ,którą zasądził Sąd odwoławczy.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. i zasądził od pozwanych zobowiązanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 2.942,26 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na koszty poniesione po stronie powódki złożyły się opłata od apelacji w kwocie 3.250 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem w kwocie 1800 zł zgodnie z § 6 pkt 6 i 13 ust. 1 rozporządzenia. Powódka jako wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji podała kwotę 65.000 zł, wyrok został zmieniony i jej apelacja uwzględniona co do kwoty 45.000 zł, a zatem powódka wygrała postępowanie apelacyjne w 69%, w 31% zaś wygrali postępowanie apelacyjne pozwani, którzy wnosili o oddalenie apelacji. (3. 250 zł + 1.800 zł = 5.050 zł to 100% kosztów powódki, zaś kwota 3.484 zł to 69%, natomiast kwota 1.800 zł to 100% kosztów pozwanych, a kwota 558 zł to 31 % kosztów pozwanych, 3.484 zł - 558 zł = 2.942,26 zł).

Sąd Okręgowy ponadto zasądził od pozwanych zobowiązanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 2.942,26 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania ze skargi o wznowienie postępowania. Na koszty poniesione po stronie powódki złożyło się opłata od skargi o wznowienie postępowania w kwocie 3.250 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem w kwocie 1.800 zł zgodnie z § 6 pkt 6 i 13 ust. 1 rozporządzenia. Powódka jako wartość przedmiotu zaskarżenia w skardze o wznowienie postępowania podała kwotę 65.000 zł, wyrok został zmieniony i jej apelacja uwzględniona co do kwoty 45.000 zł, a zatem powódka wygrała postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w 69%, w 31% zaś wygrali postępowanie apelacyjne pozwani, którzy wnosili o oddalenie skargi (3.250 zł + 1.800 zł = 5.050 zł - 100% kosztów powódki, zaś kwota 3.484 zł to 69% kosztów powódki, natomiast kwota 1.800 zł to 100% kosztów pozwanych, a kwota 558 zł to 31% kosztów pozwanych, 3.484 zł - 558 zł = 2.942,26 zł).

Zażalenie na punkty: I podpunkt 1 lit. b, I podpunkt 2 oraz II postanowienia złożyła powódka i domagała się ich zmiany poprzez zasądzenie dalszej kwoty 1.714,42 zł tytułem zwrotu kosztów za I instancję, kwoty 536,54 zł tytułem zwrotu kosztów za II instancję, kwoty 5.050 zł tytułem zwrotu kosztów ze skargi o wznowienie postępowania oraz przyznania kosztów postępowania zażaleniowego.

W uzasadnieniu skarżąca przedstawiła swoje obliczenia, na podstawie których wnosiła o przyznanie powyższych kwot. Wskazała także, że Sąd Okręgowy nie zasądził na jej rzecz kosztów postępowania kasacyjnego stanowiącego część postępowania ze skargi o wznowienie postępowania, a wygranego przez nią w całości.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

2

Zażalenie jest częściowo zasadne. Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił koszty należne powódce od pozwanych za I instancję , postępowanie apelacyjne i wywołane skuteczną skargą o wznowienie , jednakże ustalając koszty ze skargi o wznowienie postępowania nie uwzględnił kosztów postępowania kasacyjnego.

Odnosząc się do kosztów zasądzonych przez Sąd Okręgowy za postępowanie w I instancji, wskazać należy, że wyliczenia Sądu są prawidłowe. Wbrew twierdzeniom skarżącej wartość przedmiotu sporu wynosiła bowiem 74.078,78 zł, nie zaś 65.000 zł. Z akt sprawy wynika, że powódka w pozwie domagała się zasądzenia kwoty 65.000 zł oraz wydania ruchomości o wartości 9.078,78 zł, co daje sumę 74.078,78 zł. Od tej też wartości Sąd Rejonowy obliczył opłatę sądową w wysokości 3.704 zł, nie zaś, jak wskazuje skarżąca 3.250 zł. W konsekwencji, wskutek przyjęcia błędnych wysokości ww. wartości skarżąca nieprawidłowo określiła wysokość kosztów po swojej stronie, jak również stosunek procentowy, w jakim postępowanie to wygrała. Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, całość kosztów powódki to kwota 7.321 zł (3.704 zł tytułem opłaty od pozwu + 3.600 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika). Żądanie powódki uwzględniono co do kwoty 45.000 zł, co oznacza, że wygrała sprawę w 60,75%. Koszty pozwanych wynosiły natomiast 3.617 zł (3.600 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika + 17 zł tytułem opłaty skarbowej). Żądanie pozwanych uwzględniono co do kwoty 29.078,78 zł (74.078,78 zł - 45.000 zł), co oznacza, że wygrali sprawę w 39,25%. 60,75% z kwoty 7.321 zł daje kwotę 4.447,50 zł, zaś 39,25% z kwoty 3.617 zł daje kwotę 1.420 zł. Po odjęciu niższej kwoty od kwoty wyższej, Sąd Rejonowy otrzymał prawidłowy wynik 3.027,83 zł stanowiący kwotę kosztów rzeczywiście należnych powódce za I instancję.

Przechodząc do kosztów postępowania za II instancję, wskazać należy, że również one zostały obliczone w sposób prawidłowy. W tym wypadku wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła 65.000 zł - taką kwotę powódka wskazała bowiem w apelacji. Powódka poniosła koszty w wysokości 5.050 zł (3.250 zł tytułem opłaty od apelacji + 1.800 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika). Apelacja powódki została uwzględniona co do kwoty 45.000 zł, co oznacza, że wygrała sprawę w 69%. Koszty pozwanych wynosiły natomiast 1.800 zł (wynagrodzenie pełnomocnika). Żądanie pozwanych uwzględniono co do kwoty 20.000 zł, co oznacza, że wygrali sprawę w 31%. 69% z kwoty 5.050 zł daje kwotę 3.484 zł, zaś 31% z kwoty 1.800 zł daje kwotę 558 zł. Po odjęciu niższej kwoty od kwoty wyższej, Sąd Rejonowy otrzymał prawidłowy wynik 2.942,26 zł stanowiący kwotę kosztów rzeczywiście należnych powódce za II instancję.

3

Ustalając koszty postępowania ze skargi o wznowienie postępowania Sąd I instancji dokonał prawidłowych obliczeń przyjmując do ich dokonania właściwe wartości odpowiadające wartościom przyjętym przy obliczaniu kosztów postępowania w II instancji, co zostało przedstawione powyżej. Sąd ten nie uwzględnił jednak kosztów wywołanych wniesieniem przez powódkę i rozpoznaniem przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej w całości po jej myśli. Oznacza to, że oprócz przyznanej powódce kwoty 2.942,26 zł powinien on zasądzić dodatkowo na jej rzecz kwotę 5.050 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego (3.250 zł tytułem opłaty od skargi kasacyjnej + 1.800 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika) albowiem wygrała ona to postępowanie w całości. Nie ulega wątpliwości, że Sąd Okręgowy w swoim rozstrzygnięcie w ogóle nie uwzględnił powyższej kwoty, stąd też żądanie powódki w tym zakresie należało uznać za uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone orzeczenie zgodnie z
punktem 1 (pierwszym) sentencji (art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i § 6 pkt 6 w
zw. z § 13 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w
sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490), oddalił
zażalenie w pozostałym zakresie (art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.) i orzekł o
kosztach postępowania zażaleniowego stosunkowo je rozdzielając (art. 100 k.p.c). Skarżąca
poniosła koszty w wysokości 379 zł (79 zł tytułem opłaty od zażalenia + 300 zł tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika - § 6 pkt 4 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia).
Wartość przedmiotu zaskarżenia wynosił 7.300,96 zł. Zażalenie uwzględniono w 69% (5.050
zł z 7.300,96 zł), stąd też Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki kwotę 261,51 zł (379 zł x
69%).

Na oryginale właściwe podpisy Za zgodność z oryginałem

4