Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Kp 124/15

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2015r.

Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Iwona Więckiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Grochowska

przy udziale -----

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015r. w S.

zażalenia pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw z dnia 31 marca 2015r. wydane przez Komendę Miejską Policji w S. – RSD 282/15 – Ko 228/15

na podstawie art. 437 § 1 kpk

postanawia

zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

UZASADNIENIE

Postanowieniem Komendy Miejskiej Policji w S. z dnia 31 marca 2015r., umorzono dochodzenie i wpisano sprawę do rejestru przestępstw w sprawie zaistniałego w dniu 27 lutego 2015r. w rejonie miejscowości B. przy szlaku kolejowym B. - S. zaboru w celu przywłaszczenia 143 m kabla (...) o wartości 3500 złotych co spowodowało częściowe zakłócenie działania sieci telekomunikacyjnej na szkodę (...) Sp. z o.o. z/s w W. ul. (...) tj. o czyn z art. 254a kk z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa.

Postanowienie powyższe zaskarżone zostało przez pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. z/s w W.. Pokrzywdzony zarzucił wydanie postanowienia z naruszenia zasad praworządności, w tym brak danych prokuratora do którego zgodnie z pouczeniem zawartym w postanowieniu należy złożyć zażalenie, brak danych adresowych K. w S.. Pokrzywdzony podnosząc powyższy zarzut wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy K. do ponownego rozpoznania. Pokrzywdzony w środku odwoławczym nie wskazał jakiego rodzaju czynności miałyby zostać wykonane.

Sąd zważył, co następuje:

Zażalenie jest niezasadne i na uwzględnienie nie zasługuje. Po zawiadomieniu przez pracownika Służby Ochrony Kolei - Komendy Miejskiej Policji w S. o stwierdzeniu kradzieży kabla łącznościowego na szkodę (...) Sp. z o.o. z/s w W. Komenda Miejska Policji w S. podjęła stosowne czynności. Dokonano oględzin miejsca kradzieży, przyjęto protokół zawiadomienia o przestępstwie, wszczęto dochodzenie oraz podjęte zostały czynności zmierzające do ustalenia sprawcy czynu. Ponieważ czynności te nie przyniosły pożądanego rezultatu w postaci ustalenia sprawcy, zgodnie z przepisami Komenda Miejska Policji w S. wydała postanowienie o umorzeniu postepowania i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Sprawy umorzone w ten sposób w dalszym ciągu pozostają w zakresie zainteresowania policji i w momencie uzyskania jakichkolwiek informacji czy dowodów sprawy są podejmowane i prowadzone. Zgodnie z treścią art. 325 § 2 kpk prokurator postanowienia takiego nie zatwierdza. Strona, która chce złożyć zażalenie nie musi wskazywać imiennie prokuratora, wystarczy, że skieruje je do organu jakim jest Prokuratura Rejonowa, co też pokrzywdzony skutecznie uczynił i skutecznie zażalenie zostało przyjęte. A wobec nie przychylenia się Prokuratora Rejonowego do złożonego zażalenia przekazane zostało do Sądu Rejonowego w Siedlcach jako właściwego do rozpoznania sprawy.

Na chwilę obecną Sąd nie widzi innego właściwego sposobu zakończenia postępowania czy uchylenia postanowienia i wydania wytycznych.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w postanowieniu.