Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III UK 9/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 grudnia 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Halina Kiryło (przewodniczący, sprawozdawca)
SSA Magdalena Kostro-Wesołowska
SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
w sprawie z odwołania B. H.
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.
o prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 11 grudnia 2013 r.,
skargi kasacyjnej odwołującej się od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 19 lipca 2012 r.
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. decyzją z dnia 29 czerwca
2011 r. odmówił B. H. prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, z
uwagi na nierozwiązanie przez ubezpieczoną stosunku pracy na swój wniosek.
Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. wyrokiem z
dnia 8 lutego 2012 r. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał B. H.
prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego począwszy od 16
kwietnia 2011 r. oraz zasądził od organu rentowego na rzecz ubezpieczonej kwotę
60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że B. H., urodzona 17 października 1955 r., w
okresie od dnia 1 września 1987 r. do 28 lutego 2009 r. zatrudniona była w pełnym
wymiarze czasu pracy w Szkole Podstawowej nr 41 w S. na stanowisku
nauczyciela nauczania zintegrowanego, nauczyciela nauczania początkowego,
wychowawcy. W związku ze zmianami organizacyjnymi uniemożliwiającymi dalsze
zatrudnienie ubezpieczonej i złożeniem przez nią stosownego wniosku,
pracodawca przeniósł B. H. w stan nieczynny od 1 września 2008 r. do 28 lutego
2009 r. Z dniem 15 października 2008 r. ubezpieczona została ponownie
zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 41 w S. na podstawie umowy o prace na
czas zastępstwa innego pracownika na okres od 15 października 2008 r. do 28
lutego 2009 r. Łączący strony stosunek pracy ustał z dniem 28 lutego 2009 r. w
trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Szkoła Podstawowa nr 41 w S. zawarła
z B. H. kolejną umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu na stanowisku
nauczyciela nauczania zintegrowanego na czas zastępstwa nieobecnego
pracownika od 1 marca 2009 r. do 26 lipca 2009 r., po czym ubezpieczona
podejmowała zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 7 w S. w ramach umów o
pracę na czas zastępstwa w okresach od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
oraz od 1 września 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r. Wszystkie umowy o pracę
rozwiązały się z upływem czasu, na jaki były zawarte. W dniu 31 marca 2011 r.
ubezpieczona złożyła w organie emerytalnym wniosek o nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne. Łączny staż ubezpieczeniowy B. H. wynosi 30 lat, 7
miesięcy i 24 dni, w tym 23 lata, 7 miesięcy i 17 dni pracy nauczycielskiego.
3
Analizując zasadność roszczeń ubezpieczonej w świetle unormowania art. 4
ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
(Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm., dalej jako ustawa o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych) Sąd Okręgowy uznał za sporną kwestię spełnienia przez
wnioskodawczynię tego warunku przyznania przedmiotowego świadczenia, jakim
jest rozwiązanie przez nauczyciela stosunku pracy. Zdaniem Sądu pierwszej
instancji, z treści przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych nie wynika, że dla uzyskania prawa do
świadczenia kompensacyjnego konieczne jest rozwiązanie przez nauczyciela
stosunku pracy na swój wniosek. Za takim stanowiskiem przemawia celowościowa
wykładnia przepisów ustawy. Instytucja świadczenia kompensacyjnego dla
nauczycieli jest rozwiązaniem przejściowym, związanym z wygaśnięciem
możliwości przejścia nauczycieli legitymujących się długim stażem pracy na
wcześniejszą emeryturę. Charakter nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
oraz zasady ich nabywania, mimo iż w pewnym względzie zbliżone są do emerytur
nauczycielskich, zasadniczo różnią się od dotychczasowych rozwiązań. Między
innymi, przesłanka rozwiązania stosunku pracy została sformułowana w sposób
odmienny od przyjętego w art. 88 Karty Nauczyciela. Z brzmienia art. 4 ust. 1 pkt 3
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie można wywodzić,
że ustawodawca przyznał prawo do świadczenia kompensacyjnego wyłącznie
nauczycielom, których stosunek pracy został rozwiązany na ich wniosek. Odmienne
– w relacji do art. 88 Karty Nauczyciela - zredagowanie warunku rozwiązania
stosunku pracy jako jednej z przesłanek nabycia prawa do świadczeń
kompensacyjnych było świadomym zabiegiem ustawodawcy. Sąd pierwszej
instancji podkreślił nadto, że w rozpoznawanej sprawie pracodawca ubezpieczonej
- Szkoła Podstawowa nr 41 w S. rozwiązała łączący strony stosunek pracy w trybie
art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, a dalsze zatrudnienie odwołującej się
następowało w ramach kolejnych umów o pracę na czas zastępstwa nieobecnego
nauczyciela, gdy dnia powrotu do pracy zastępowanej osoby nie można było bliżej
określić. W ocenie Sądu, z tej tylko przyczyny, że stosunki pracy łączące
ubezpieczoną z poszczególnymi instytucjami szkolnictwa zostały rozwiązane z
powodu powrotu zastępowanego pracownika do pracy, a nie przez odwołującą się
4
na jej wniosek, nie powinna ona ponosić ujemnych konsekwencji tego faktu w
zakresie możliwości przyznania prawa do świadczenia kompensacyjnego.
Na skutek apelacji organu rentowego, Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 19 lipca 2012 r. zmienił zaskarżone
orzeczenie i oddalił odwołanie.
Podzielając ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, Sąd drugiej instancji
dokonał odmiennej wykładni art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych. W ocenie Sądu, z brzmienia przepisu w sposób
oczywisty wynika, że to „nauczyciel”, jako podmiot, ma „rozwiązać” stosunek pracy,
a zatem ustawodawca wymaga właśnie od nauczyciela podjęcia inicjatywy w tym
zakresie. W przepisie wyraźnie użyto bowiem sformułowania „rozwiązali stosunek
pracy”, a nie np. „z którymi rozwiązano stosunek pracy”, „z którymi został
rozwiązany stosunek pracy”, „z którym ustał stosunek pracy”. W ten sposób
wystarczająco klarownie została wyrażona wola ustawodawcy, aby to od
nauczyciela pochodziło oświadczenie woli, czy też inicjatywa rozwiązania stosunku
pracy. Nie chodzi zatem o rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy
albo o ustanie tego stosunku z mocy prawa. Zarówno ustawa o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych jak i Karta Nauczyciela są ze sobą ściśle
powiązane, tak celowościowo jak i systemowo, muszą być zatem wzajemnie
kompatybilne. Jeśli więc pod rządami Karty Nauczyciela nauczyciele obowiązani
byli rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek, to pomimo odmiennej redakcji
przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych nadal przesłanką konieczną do nabycia prawa do
przedmiotowego świadczenia pozostaje wykazanie przez nauczyciela inicjatywy w
zakresie rozwiązania stosunku pracy. Tak jak art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, tak
również art. 4 ust. 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
jako uregulowanie szczególne, musi być stosowany ściśle, co sprawia, że
rozwiązanie stosunku pracy w innym trybie niż w nim wskazany, nie jest
spełnieniem warunku koniecznego do przyznania świadczenia. Kończąc
rozważania Sąd Apelacyjny podkreślił, że ubezpieczona nie może też skutecznie
powoływać się - w aspekcie unormowania art. 4 ust. 2 ustawy o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych - na fakt wcześniejszego rozwiązania z mocy
5
art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela stosunku pracy łączącego ją ze Szkołą
Podstawową nr 41 w S. Okoliczność ta nie ma znaczenia dla wyniku sprawy,
albowiem prawo do świadczenia powstaje z dniem spełnienia warunków
wymaganych do jego nabycia (art. 7 ust. 1 tej ustawy). Tymczasem w dniu
rozwiązania stosunku pracy w powyższym trybie B. H. nie spełniała przewidzianego
w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy warunku ukończenia 55 lat życia. Następnie zaś
podjęła kolejne zatrudnienie na podstawie trzech umów na czas określony, które
rozwiązały się w trybie art. 30 § 1 pkt 4 k.p., tj. bez podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy
przez samą ubezpieczoną. Oznaczało to, że choć stosunek pracy „rozwiązał się”, to
jednak B. H. nie „rozwiązała” go w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o
nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a zatem w dacie wydania
zaskarżonej decyzji (jak zresztą i obecnie) nie było podstaw do przyznania jej
prawa do świadczenia kompensacyjnego.
Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną wnioskodawczyni.
Skargę oparto na podstawie naruszenia prawa materialnego - art. 4 ust. 1 pkt 3
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, przez błędną jego
wykładnię polegającą na przyjęciu, że warunek w postaci rozwiązania stosunku
pracy dotyczy jedynie ustania tego stosunku na wniosek pracownika, podczas gdy
wykładnia literalna i celowościowa tej przesłanki pozostaje na tyle niejasna, iż nie
można z niej kategorycznie wyprowadzić twierdzenia, że rozwiązanie stosunku
pracy musi nastąpić na wniosek ubezpieczonej. Skarżąca wniosła o zmianę
zaskarżonego wyroku przez oddalenie apelacji organu rentowego od wyroku Sądu
Okręgowego w S. i zasądzenie od pozwanego na rzecz ubezpieczonej kosztów
zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wyrażono pogląd, że wprowadzenie
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych miało na celu zrekompensowanie
nauczycielom faktu nieobjęcia ich systemem emerytur pomostowych. Autorzy
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nawiązali więc do
niektórych regulacji zawartych w ustawie o emeryturach pomostowych i Karcie
Nauczyciela. Odmienna redakcja art. 4 pkt 1 pkt 3 ustawy o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych wskazuje na to, że ustawodawca nie uzależnia
prawa do tego świadczenia od rozwiązania stosunku pracy z własnej inicjatywy
6
nauczyciela. Skoro założeniem prawodawcy było wprowadzenie przejściowych
rozwiązań w postaci systemu świadczeń kompensacyjnych, skierowanych do
nauczycieli mających stosunkowo długi staż pracy, to tak mało istotna przesłanka
jak rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela, nie znajduje uzasadnienia,
chociażby biorąc pod uwagę art. 2, 8 i 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Skarżąca zauważyła nadto, że urzędowe druki wniosku o nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne również nie precyzują wymaganego sposobu
rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, albowiem słuszny jest zarzut
naruszenia prawa materialnego przy ferowaniu zaskarżonego wyroku.
Analizę prawidłowości zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia rozpocząć
wypada od kilku uwag na temat genezy i charakteru spornego świadczenia
kompensacyjnego, uregulowanego przepisami ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o
nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800, dalej jako
ustawa o n.ś.k.).
Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr
153, poz. 1227 ze zm., dalej jako ustawa i emeryturach i rentach z FUS),
zarysowały się dwa odrębne systemy emerytalne nauczycieli, wywodzące się z
potraktowania pracy nauczycielskiej jako zatrudnienia w szczególnym charakterze.
Pierwszy z nich związany jest z wykonywaniem pracy w szczególnym charakterze
w rozumieniu art. 32 ust. 1ustawy o emeryturach i rentach z FUS (w odniesieniu do
osób urodzonych przed 1stycznia 1949 r.) i art. 46 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z FUS (w odniesieniu do osób urodzonych po 31
grudnia 1948 r., a przed 1stycznia 1969 r., jeśli wszystkie warunki do emerytury
określone w art. 32 ustawy spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.) oraz art. 184 tej
ustawy (w odniesieniu do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które do
końca 2008 r. nie ukończyły wieku uprawniającego do wcześniejszej emerytury, ale
staż ubezpieczeniowy i staż pracy w szczególnym charakterze osiągnęły do dnia
7
wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS), a nadto przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku
emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Natomiast drugi system to
ten, w którym warunki emerytalne tej grupy zawodowej unormowane są przepisami
odrębnymi, tj. art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity
tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., dalej jako Karta Nauczyciela), do
których odsyłają (w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych nauczycieli)
art. 32 ust. 5 i art. 47 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (wyroki Sądu
Najwyższego: z dnia 3 lipca 2003 r., II UK 323/02, OSNAPiUS 2004 nr 11, poz. 197
i z dnia 24 kwietnia 2008 r., II UK 262/07, OSNAPiUS 2009 nr 15–16, poz. 211).
Ową odrębność systemów emerytalnych nauczycieli akcentuje również art. 86
Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciel oraz członek jego rodziny mają
prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach ustawy o
emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów Karty Nauczyciela, z
tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących prace w
szczególnym charakterze. Wprawdzie art. 32, art. 46 i art. 184 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS oraz art. 88 Karty Nauczyciela nie pozostają w
bezpośrednim związku normatywnym i regulują odrębne podstawy prawa do
emerytury nauczycieli, to jednak w obydwu przypadkach mamy do czynienia ze
świadczeniami emerytalnymi o wyjątkowym charakterze. Dla niektórych nauczycieli
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnym charakterze ,
którzy nie mają prawa do emerytury na podstawie powołanych wyżej przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z FUS i Karty Nauczyciela, gdyż nie zdążyli spełnić
wszystkich warunków nabycia tego prawa w terminach wskazanych w tychże
przepisach, ustawodawca przewidział w art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i
rentach z FUS prawo do emerytury pomostowej na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr
237, poz. 1656 ze zm.). Prawo do emerytur pomostowych zapewniono jednak
wąskiej grupie nauczycieli (tj. nauczycielom, wychowawcom oraz innym
pracownikom pedagogicznym, zatrudnionym w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno –
8
wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych - poz.
21 załącznika do ustawy o emeryturach pomostowych). Tym nauczycielom, którzy
nie spełniają kryteriów przyznania prawa do emerytury pomostowej, zapewniono
prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W literaturze podkreśla
się, że przedmiotowe świadczenia rekompensują tej grupie zawodowej fakt
nieobjęcia ich - co do zasady - regulacją ustawy o emeryturach pomostowych (por.
D. Noszczak, Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, Służba Pracownicza
2011 nr 3, s. 2).
W doktrynie zauważa się, że prawo do nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego nie jest tożsame z prawem do emerytury, które wymaga odejścia
z rynku pracy, podczas gdy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
rekompensuje konieczność wcześniejszego odejścia z zawodu ze względu na
szczególne warunki pracy (por. I. Jędrasik – Jankowska, K. Jankowska, Prawo do
emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, Warszawa 2011, s. 457). Także
w judykaturze podkreśla się, iż celem ustawy o n.ś.k. nie jest kontynuacja zasad
przechodzenia nauczycieli na emeryturę, obowiązujących do końca 2009 r., gdyż
nauczyciele generalnie nie uzyskali prawa do emerytury pomostowej. Zgodnie z
uzasadnieniem projektu ustawy o n.ś.k., jej celem było wprowadzenie
przejściowego rozwiązania adresowanego do nauczycieli z długim stażem pracy,
będącego alternatywą dla emerytur pomostowych, które przysługują nauczycielom
w ograniczonym zakresie. Celem wprowadzenia tego świadczenia, podobnie jak
wprowadzenia emerytur pomostowych, było złagodzenie utraty możliwości
przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem podstawowego wieku
emerytalnego przez pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są
świadczeniami pieniężnymi o charakterze okresowym i przysługują nauczycielom,
którzy po osiągnięciu wymaganego okresu zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych oświaty rozwiązali stosunek pracy przed osiągnięciem wieku
emerytalnego. Świadczenia te mają autonomiczny charakter. Ustawodawca od
początku zadecydował bowiem o ich stopniowym wygasaniu i finansowaniu
bezpośrednio z budżety państwa, a nie z wyodrębnionego funduszu, co może
wskazywać, że nie są to już świadczenia o charakterze ubezpieczeniowym.
9
Powyższe argumenty przemawiają za koniecznością dokonywania ich samodzielnej
oceny bez szerszego odwoływania się do wcześniej wypracowanych stanowisk
dotyczących nauczycielskich świadczeń emerytalnych (wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 3 lutego 2012 r., II UK 126/11, OSNP 2013 nr 1 – 2, poz. 15 i z dnia 10
kwietnia 2013 r., II UK 205/12, LEX nr 1314420).
Przesłanki nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego nie są zresztą tożsame z kryteriami nabycia prawa do emerytury
z tytułu pracy w szczególnych warunkach z przepisów ustawy o emeryturach i
rentach z FUS, ani do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela, ani do emerytury
pomostowe.
Z jednej bowiem strony wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o n.ś.k.
kryterium stażowe (tj. ogólny 30 letni okres składkowy i nieskładkowy oraz 20 letni
okres pracy nauczycielskiej zdefiniowanej w art. 2 pkt 1 ustawy) określone zostało
w sposób zbliżony do przyjętego w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela i jest bardziej
rygorystyczne od kryterium stażowego uprawniającego do emerytury z art. 32,
art. 46 w związku z art. 32 oraz art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak
również do emerytury pomostowej (art. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
oraz 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych). Z drugiej jednak strony
pozostałe przesłanki nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego ukształtowane zostały w sposób odmienny od układu
warunkującego prawo do emerytury nauczycielskiej z art. 88 Karty Nauczyciela.
Przede wszystkim – w odróżnieniu do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela –
świadczenie to przysługuje (podobnie jak emerytura z tytułu pracy w szczególnych
warunkach z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz emerytura
pomostowa) w razie osiągnięcia przez nauczyciela stosownego wieku. Odmiennie
też niż w przypadku wszystkich wcześniejszych emerytur oraz emerytury
pomostowej unormowano warunek pozostawania nauczyciela w stosunku
zatrudnienia. O ile bowiem dla nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu
pracy w szczególnych warunkach z art. 32 oraz art. 46 w związku z art. 32 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS nie wymaga się od nauczyciela rozwiązania stosunku
pracy, o tyle warunek taki został postawiony w przypadku emerytur z art. 184 ust. 2
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, emerytur nauczycielskich z art. 88 Karty
10
Nauczyciela i emerytur pomostowych. Regulacja art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.ś.k.,
statuująca obowiązek rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy, jawi się w
tym zakresie jako bardziej rygorystyczna od wynikającej z art. 184 ust. 2 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS czy z art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych
(uprawniających do wspomnianych emerytur pracownika, z którym nastąpiło
rozwiązanie stosunku pracy, a zatem bez względu na tryb i stronę inicjującą owo
rozwiązanie) i zarazem jako bardziej liberalna od zawartej w art. 88 ust. 1 Karty
Nauczyciela, wymagającej rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela.
Mając zatem na uwadze genezę i cel ustawy o n.ś.k., charakter samego
świadczenia oraz cały układ warunkujący nabycie prawa do niego, niesłuszne jest
interpretowanie spornej przesłanki przyznania przedmiotowego świadczenia z art. 4
ust. 1 pkt 3 ustawy o n.ś.k. wyłącznie przez pryzmat regulacji art. 88 ust. 1 Karty
Nauczyciela i to bagatelizując różnice w unormowaniu tego kryterium
kwalifikacyjnego w obydwu powołanych przepisach. Chybiona jest też teza, zgodnie
z którą wykładnia art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.ś.k. nie może być korzystniejsza od
zamieszczonej w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, skoro sam ustawodawca
uregulował kryteria nabywania prawa do nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego w sposób odmienny od kryteriów nabywania prawa do
wcześniejszych emerytur oraz emerytur pomostowych przez tę grupę zawodową.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w uzasadnieniu
wspomnianego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r., II UK 205/12,
zgodnie z którym mimo, że w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.ś.k. nie ma tak
wyraźnego sformułowania, jak w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, z którego wprost
wynika, iż nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne po rozwiązaniu na swój
wniosek stosunku pracy, to redakcja przepisu wskazuje na konieczną aktywność
nauczyciela w tej sferze, gdyż to on musi rozwiązać stosunek pracy. Omawiany
przepis dotyczy zatem przypadków, kiedy to nauczyciel składa oświadczenie woli o
wypowiedzeniu umowy o pracę, czy też wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za
porozumieniem stron. Nie można natomiast podzielić poglądu Sądu Najwyższego,
że wprawdzie w świetle art. 30 § 1 pkt 4 k.p. rozwiązanie umowy o pracę następuje
także na skutek upływu czasu, na jaki zawarto umowę, to jednak nie jest to
11
rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela, czego wymaga regulacja art. 4 ust.
1 pkt 3 ustawy o n.ś.k.
Przechodząc do językowej i systemowej wykładni art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o
n.ś.k. warto zauważyć, że statuując przesłankę nabycia prawa do nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego w postaci rozwiązania przez nauczyciela stosunku
pracy ustawodawca nie zdefiniował w tym akcie prawnym ani samego pojęcia
rozwiązania stosunku pracy, ani wchodzących w grę trybów owego rozwiązania.
Pozostaje zatem odwołać się do ogólnych zasad prawa pracy. Zgodnie z art. 30
k.p. umowa o pracę może zostać rozwiązana. Ponadto art. 63 k.p. stanowi, że
umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz w
przepisach szczególnych. Tak więc można stwierdzić, że do ustania stosunku pracy
może dojść jedynie przez jego rozwiązanie lub wygaśnięcie. Co do zasady, reguła
ta dotyczy także pozaumownych stosunków pracy, których ustanie jest regulowane
w przepisach pozakodeksowych. Skoro w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.ś.k. do
świadczenia kompensacyjnego uprawnia fakt rozwiązania stosunku pracy i to przez
nauczyciela, to nie jest predestynowany do tego świadczenia nauczyciel, którego
stosunek pracy wygasł z jakichkolwiek powodów określonych w przepisach prawa
pracy, jak również nauczyciel, z którym pracodawca jednostronnie rozwiązał
stosunek pracy za lub bez wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 2 i 3 k.p.). Za trafnością
powyższej tezy przemawia treść art. 4 ust. 2 ustawy o n.ś.k., będącego lex specjalis
do ust. 1 pkt 3 i stanowiącego, że nauczycielom spełniającym warunki określone w
ust. 1 pkt 1 i 2 świadczenie przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku
pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust.
1, 5c i 7 Karty Nauczyciela. Łączne odczytanie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2
ustawy o n.ś.k. prowadzi do wniosku, że prawo do przedmiotowego świadczenia
wyłączają wszystkie sytuacje wygaśnięcia stosunku pracy oraz jednostronnego
jego rozwiązania przez pracodawcę, za wyjątkiem tych przypadków wygaśnięcia i
jednostronnego rozwiązania przez pracodawcę, o jakich mowa w ust. 2.
Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela ma zaś miejsce nie tylko wtedy, gdy
następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracownika (za lub bez
wypowiedzenia), ale także we wszystkich sytuacjach, gdy oświadczenie woli
nauczyciela jest częścią składową czynności rozwiązującej ów stosunek, gdyż
12
skoro oświadczenie to jest nieodzownym elementem czynności rozwiązującej,
można twierdzić, że nauczyciel aktywnie bierze udział w ustaniu stosunku pracy.
Już na gruncie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela jednomyślnie przyjmowano, że taką
czynnością rozwiązującą stosunek pracy jest porozumienie stron, o ile z wnioskiem
zawarcia porozumienia wystąpił nauczyciel. Podgląd ten pozostaje aktualny na
gruncie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.ś.k., z tym że z racji odmiennej - od art. 88 ust.
1 Karty Nauczyciela - treści przepisu nie jest konieczne wykazani przez nauczyciela
inicjatywy zawarcia tego rodzaju porozumienia.
Pozostaje rozważyć, czy o nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
uprawnia również rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 30 § 1 pkt 4 k.p., a więc
z upływem czasu, na jaki zawarto umowę na czas określony.
W doktrynie występują kontrowersje na temat kwalifikacji prawnej
określonych w art. 30 § 1 i § 2 k.p. sposobów ustania umów terminowych. Część
przedstawicieli nauki prawa wyraża pogląd, zgodnie z którym do ustanie stosunku
pracy w opisanych sytuacjach nie dochodzi w trybie jego rozwiązania, skoro nie
następuje ono w wyniku czynności prawnych stron, lecz jest przypadkiem
wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie zdarzenia niebędącego czynnością
prawną, jak upływ czasu czy wykonanie określonej pracy (por. Z. Sypniewski, Fakty
prawne powodujące ustanie stosunku pracy – charakterystyka ogólna (w:) Z
problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 6, red. T. Zieliński, Katowice 1983,
s. 106; B. Wagner, Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980, s. 93; Z. Salwa,
Wygaśnięcie umowy o prace, PiZS 2000 nr 2, s. 18 i nast., A. M. Świątkowski,
Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 176). Przeciwko tej koncepcji
przemawia jednak fakt zamieszczenia przez ustawodawcę regulacji dotyczącej
skutków ziszczenia się wspomnianych klauzul generalnych w oddziale 2 działu
drugiego Kodeksu pracy, poświęconego rozwiązaniu umowy o pracę, a nie w
oddziale 7 tego działu, traktującego o wygaśnięciu umowy o pracę. Ustanie
stosunku pracy jest zatem w tych przypadkach następstwem woli stron odnoszącej
się do określonego czasu trwania zawieranej umowy. Można więc przyjąć, że jest
to pewna odmiana porozumienia rozwiązującego, które nie stanowi odrębnej
czynności ukierunkowanej wyłącznie na spowodowanie zakończenia stosunku
pracy, ale jest elementem czynności prawnej, która ma na celu nawiązanie
13
stosunku pracy z jednoczesnym zakreśleniem granic czasowych tego stosunku
prawnego, a więc wskazaniem zdarzenia, które powoduje jego rozwiązanie
(Z. Góral (w:) Kodeks pracy. Komentarz pod redakcją K.W.Barana, Warszawa
2012, s. 248 – 249; W. Sanetra (w:) J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy.
Komentarz. Warszawa 2013, s. 239). Można też spotkać pogląd, że tego rodzaju
stosunek pracy ustaje z woli stron, które z góry określają zdarzenie rozwiązujące
ów stosunek. Zdarzeniem tym jest jednak nie czynność prawna (jedno lub
dwustronna), lecz sam upływ czasu (L. Florek (w:) Kodeks prac pod redakcją L.
Florka, Warszawa 2011, s. 202).
Podzielając drugie z prezentowanych w doktrynie stanowisk i przyjmując, że
z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 30 § 1 pkt 4 k.p., ustanie terminowej umowy o
pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta, jest przypadkiem rozwiązania a
nie wygaśnięcia stosunku pracy, zaś w rozwiązaniu tym aktywnie uczestniczy
nauczyciel, którego oświadczenie woli jest nieodzownym elementem czynności
prawnej kreującej ów stosunek i zarazem wskazującej zdarzenie powodujące jego
rozwiązanie, należy uznać, iż określona w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.ś.k.
przesłanka nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
zostaje spełniony także w razie rozwiązania stosunku pracy w tym trybie.
Wobec trafności kasacyjnego zarzut naruszenia prawa materialnego przy
ferowaniu zaskarżonego wyroku, z mocy art. 39815
§ 1 oraz art. 108 § 2 w związku
z art. 39821
k.p. orzeczono jak w sentencji.