Pełny tekst orzeczenia

Sygn.akt III C 2094/13

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. wniósł o zasadzenie od pozwanego R. L. kwoty 1689 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 lipca 2012r. oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, iż pozwany jest zobowiązany do zapłaty składki z polisy ubezpieczeniowej, gdyż powód wykonał swoje zobowiązanie świadcząc ochronę z tytułu ubezpieczenia, zaś pozwany nie uiścił składki.

Powód wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, iż nie zawierał żadnej umowy ubezpieczenia z powodem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. zawarł w dniu 25 czerwca 2011r. z R. K. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczącą samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) obejmującą okres od 25 czerwca 2011r. do 24 czerwca 2012r. Ubezpieczający opłacił jednorazowo należną składkę ubezpieczeniową.

Dowód:

- polisa k.30-31

W dniu 12 stycznia 2012r. R. K. sprzedał samochód F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) pozwanemu J. L..

Dowód:

- umowa sprzedaży k.36

Pozwany R. L. jak nabył samochód F. (...) nie wypowiadał umowy ubezpieczenia, jak również nie zawierał żadnej umowy ubezpieczenia dotyczącej nabytego pojazdu.

Dowód:

- zeznania pozwanego k. 102

Powód za kontynuację umowy ubezpieczenia dotyczącej samochodu F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) w okresie od 20 lutego 2012r. do 24 czerwca 2012r. ustalił składkę ubezpieczeniowa w kwocie 1689 zł płatna do 27 lipca 2012r.

Dowód:

- polisa k.28

Sąd zważył co następuje:

Powództwo okazało się uzasadnione.

Zgodnie z art.805§1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Tak więc uiszczenie składki jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego.

W niniejszej sprawie pozwany negował swój obowiązek uiszczenia składki podnosząc, iż nie zawierał z powodem żadnej umowy. Okoliczność ta jednak nie uzasadniała braku zobowiązania po stronie pozwanego, gdyż zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późn.zm.) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Wprawdzie pozwany nie zawierał z powodem umowy ubezpieczenia pojazdu samochodu marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), jednakże umowa taka została zawarta przez poprzedniego właściciela tegoż pojazdu tj. R. K., od którego pozwany nabył przedmiotowy samochód. Zgodnie zaś z art. 31.ust.1. przywołanej powyżej ustawy w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Jak wynikło z zeznań pozwanego nie wypowiedział on umowy ubezpieczenia zawartej przez zbywcę, a zatem umowa ta trwała do dnia 24czerwca 2012r. , a następnie z mocy art.28 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. uległa przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, w związku z czym pozwany było obowiązany do uiszczenia składki związanej z objęciem ochroną ubezpieczeniową przez powoda.

Zgodnie a art.813§1 kc jeżeli nie umówiono się inaczej składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarcie umowy ubezpieczenia. W niniejszej sprawie zawarcie umowy nastąpiło z mocy cytowanych powyżej przepisów z dniem 25 czerwca 2012r., przy czym w polisie jako termin uiszczenia składki wskazano 27 lipca 2012r., a zatem zgodnie z art.481§1 i 2 kc powód był uprawniony do dochodzenia odsetek ustawowych od nieuiszczonej kwoty składki od dnia 28 lipca 2012r.

Mając powyższe na uwadze uwzględniono w całości żądanie powoda.

Z uwagi zaś na to, iż powód wygrał sprawę w całości na ostawie art.98§1 i 3 kpc zasądzono od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu, na które złożyły koszty opłaty sądowej od pozwu, koszty wynagrodzenia radcy prawnego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.