Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Cz 407/13

POSTANOWIENIE

Dnia 14 sierpnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku, IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Jastrzębski

Sędziowie SO: Jolanta Deniziuk, Elżbieta Jaroszewicz

po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. J. i E. J. (2)

przeciwko (...) S.A. w G.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek zażalenia wnioskodawców

na postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt IX Ns 465/13

postanawia:

1.  sprostować oczywista omyłkę pisarską w komparycji postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2013 roku ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego oznaczenia uczestnika postępowania (...) S.A. w W. Oddział w G. wpisać prawidłowo (...) S.A. w G.;

2.  oddalić zażalenie;

3.  oddalić wniosek uczestnika postępowania o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt IV Cz 407/13

UZASADNIENIE

do pkt 2 i 3 postanowienia

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Słupsku zawiesił postępowanie w sprawie z wniosku A. J. i E. J. (2) o ustanowienie na rzecz (...) S.A. w G. służebności przesyłu na nieruchomości położonej w K., stanowiącej działkę ewidencyjną nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr (...).

W uzasadnieniu wskazał, że owa służebność miałaby, zgodnie z wola wnioskodawców, polegać na znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, na jej powierzchni i pod jej powierzchnią, linii przesyłowych SN 15kV o długości 16,5 m oraz WN 110kv o długości 35 m.

Sąd I instancji podkreślił, że równolegle do rozpoznawanej sprawy, pod sygn. akt IX Ns 1163/12, toczy się postępowanie z wniosku (...) S.A. w G. Oddziału w S. z udziałem A. J. i E. J. (2) o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu, w stosunku do linii elektroenergetycznej 110kV przebiegającej przez ta sama nieruchomość (działka nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr (...)). Sąd Rejonowy w oparciu o powyższe, na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., uznał za uzasadniony wniosek uczestnika postępowania, o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu rozstrzygnięcia sprawy o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu. Wskazał przy tym, że orzeczenie wydane w sprawie IX Ns 1163/12 będzie miało bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Wnioskodawcy zaskarżyli powyższe postanowienie zażaleniem, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Skarżonemu orzeczeniu zarzucili:

naruszenie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., poprzez zawieszenie postepowania w całości, z uwagi na błędne przyjęcie, występowania związku podmiotowego i przedmiotowego ze sprawą IX Ns 1163/12, której przedmiotem jest linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV, nie zaś linia średniego napięcia 15kV;

naruszenie art. 232 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c., poprzez przyjęcie, iż wystarczającym do zawieszenia postępowania jest zapoznanie się przez Sąd, poza postepowaniem dowodowym, z dokumentami zgromadzonymi w aktach sprawy o stwierdzenie zasiedzenia służebności;

naruszenie art. 233 k.p.c., poprzez brak zebrania wystarczającego materiału dowodowego dla przyjęcia, że w sprawie IX Ns 1163/12 i sprawie niniejszej występuje związek przedmiotowy i podmiotowy;

naruszenie art. 233 k.p.c. w zw. z art. 321 k.p.c., poprzez przyjęcie, że dla określenia zakresu służebności nie ma znaczenia zakres wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności;

naruszenie art. 164 k.p.c. w zw. z art. 379 pkt 5 k.p.c., poprzez bezzasadne zawieszenie postępowania przed złożeniem przez pełnomocnika wnioskodawców pisma zawierającego jego stanowisko w tym zakresie;

nierozpoznanie wniosku o zarządzenie odrębnej rozprawy;

błędne oznaczenie siedziby uczestnika postępowania.

W odpowiedzi na zażalenie uczestnik postępowania (...) S.A. w G. wniósł o jego oddalenie i zasądzenie od skarżących na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazał m.in., że wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia służebności w sprawie IX Ns 1163/12 – w wyniku jego rozszerzenia - objęte są również linie kablowe 15 kV.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Wskazana w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. podstawa do zawieszenia postępowania zachodzi, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Zależność ta musi być tego rodzaju, że orzeczenie, które ma zapaść w innym postępowaniu cywilnym, będzie prejudykatem, czyli podstawą rozstrzygnięcia sprawy, w której ma być zawieszone postępowanie . Przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. znajduje zastosowanie, gdy wynik jednego postępowania cywilnego zależy od wyniku innego postępowania cywilnego, gdyż przedmiot postępowania prejudycjalnego stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że nie jest możliwe rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu cywilnym bez wcześniejszego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnych (uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 września 2012 r., III AUz 71/12 – za pośrednictwem Systemu Informacji Prawnej Lex).

Rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania cywilnego, jeżeli orzeczenie, które zapadnie, w tym drugim postępowaniu będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia zawieszonego postępowania. Wynik zatem innego postępowania musi być objęty podstawą rozstrzygnięcia zawieszonego postępowania. Chodzi tutaj o sytuację, w której rozstrzygnięcie wydane w innej toczącej się sprawie dotyczyć będzie kwestii o charakterze prejudycjalnym dla toczącego się postępowania, bez wcześniejszego rozstrzygnięcia której niemożliwe jest rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu cywilnym (uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2010 r., V ACa 597/09 – za pośrednictwem Systemu Informacji Prawnej Lex).

W świetle powyższego Sąd Okręgowy podziela w pełni stanowisko Sądu I instancji co do zasadności zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie. Przedmiotem postępowania toczącego się pod sygnaturą IX Ns 1163/12 jest kwestia zasiedzenia przez (...) S.A. w G. Oddział w S. służebności przesyłu, obciążającej nieruchomość wnioskodawców. Co oczywiste, jej ewentualne zasiedzenie przez wymienionego przedsiębiorcę przesyłowego ma kluczowe znaczenie dla złożonego w niniejszej sprawie wniosku o jej odpłatne ustanowienie. Uwzględnienie bowiem żądania w sprawie IX Ns 1163/12, prowadzić może do bezprzedmiotowości wniosku A. J. i E. J. (2) rozpoznawanego w niniejszym postępowaniu. Podkreślenia wymaga, że wbrew twierdzeniom skarżących, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu złożony w sprawie IX Ns 1163/12, obejmuje zarówno linię elektroenergetyczną 110kV, jak i linię elektroenergetyczną 15kV (k. 325-327 akt IX Ns 1163/12). Tym samym zakres przedmiotowy służebności w obu sprawach pokrywa się.

Pozostałe zarzuty podniesione w treści zażalenia, Sąd II instancji uznał za gołosłowna polemikę, nie mającą znaczenia dla zasadności skarżonego rozstrzygnięcia. Zważyć bowiem należy, że pełnomocnik żalących się wnioskodawców jest ich pełnomocnikiem również w sprawie o zasiedzenie służebności przesyłu w której są uczestnikami postepowania i w sposób zatem oczywisty znane mu winno być żądanie odnoszące się do zasiedzenia służebności przesyłu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie, jako bezzasadne (punkt 2 sentencji).

Brak jest podstaw do zasadzenia na rzecz uczestnika postepowania na tym etapie postępowania kosztów postępowania zażaleniowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 108 § 1 kpc sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji Postanowienie w niniejszej sprawie jest postanowieniem incydentalnym, nie kończącym sprawy w instancji, zatem żądanie przyznania kosztów postępowania zażaleniowego na tym etapie sprawy uznać należy za przedwczesne, a w konsekwencji podlegające oddaleniu, o czym orzeczono w pkt 3 sentencji postanowienia.