Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III A Uz 71/12

POSTANOWIENIE

Dnia 8 czerwca 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

w składzie:

Przewodniczący SSA Barbara Pauter (spr.)

Sędziowie: SSA Barbara Staśkiewicz

SSA Stanisława Kubica

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...)Stowarzyszenia (...) we W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o wysokość składek na Fundusz Pracy

na skutek zażalenia (...) Stowarzyszenia (...) we W.

od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 3 lutego 2012 r. sygn. akt IX U 174/12

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. wskazując, że rozpoznanie w sprawie składek na Fundusz Pracy jest możliwe po ustaleniu słuszności decyzji organu rentowego co do obowiązku opłacania składek na poszczególnych zleceniobiorców.

Wnioskodawca zaskarżył to postanowienie zarzucając naruszenie art. 177 § 1 pkt 1 kpc poprzez jego błędną wykładnię i podnosząc, że w sprawie nie zachodzi kwestia rozstrzygnięcia prejudycjalnego, stąd też zawieszenie postępowania jest w sprawie nieuzasadnione.

Wskazując na te okoliczności skarżący wniósł o uchylenie postanowienia i nadanie sprawie dalszego biegu.

Sąd Apelacyjny zważył:

Zażalenie wnioskodawcy zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Zauważyć należy, że art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. daje Sądowi jedynie możliwość, a nie obowiązek, zawieszenia postępowania. Z tej przyczyny Sąd rozważając kwestię zawieszenia postępowania zobowiązany jest każdorazowo przeanalizować celowość takiego rozstrzygnięcia, jest to bowiem orzeczenie o charakterze fakultatywnym.

W niniejszej sprawie przedmiotem rozstrzygnięcia jest obowiązek wnioskodawcy w zakresie opłacenia składek na Fundusz Pracy od zwieranych umów cywilnoprawnych. Nie jest prawidłowe stanowisko Sądu Okręgowego, iż rozpoznanie sprawy w zakresie obowiązku wnioskodawcy w tym zakresie jest możliwe po ustaleniu słuszności decyzji organu rentowego co do obowiązku opłacania składek na poszczególnych zleceniobiorców. Zasady i terminy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zostały uregulowane, w sposób niezależny od zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, w art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Sąd rozpoznając odwołanie od decyzji z dnia 28 listopada 2011 r. jest zatem władny do samodzielnego ustalenia, czy wnioskodawca miał obowiązek odprowadzić składki na Fundusz Pracy od spornych umów cywilnoprawnych.

Z tych względów Sąd Apelacyjny uznał zawieszenie postępowania za niecelowe i uchylił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.