Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 714/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Arkadiusz Łata

Sędziowie SSO Grzegorz Kiepura (spr.)

SSR del. Małgorzata Peteja-Żak

Protokolant Agata Lipke

przy udziale Elżbiety Ziębińskiej

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r.

sprawy M. L. /L./ ur. (...) w K.,

syna H. i D.

oskarżonego z art. 278§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 20 kwietnia 2015 r. sygnatura akt IX K 1913/13

na mocy art. 437 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. B. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

Sygnatura VI Ka 714/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 20.04.2015r., sygn. IX K 1913/13, M. L. został uznany za winnego tego, że w dniu 8.07.2011r. w K., na terenie KWK (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 218 kg złomu stalowego i mosiądzu o wartości 628,68 zł na szkodę (...) S.A. Oddział K.-S., w dniu 14.10.2011r. w K., na terenie KWK (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 901 kg złomu stalowego o wartości 711,38 zł, na szkodę (...) S.A. Oddział K.-S., w dniu 20.10.2011r. w K., na terenie KWK (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 540 kg złomu stalowego o wartości 456,40 zł, na szkodę (...) S.A. Oddział K.-S., w dniu 28.10.2011r. w K., na terenie KWK (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 592 kg złomu stalowego o wartości 492,30 zł, na szkodę (...) S.A. Oddział K.-S., przy przyjęciu, iż działał on w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób, a zatem w warunkach ciągu przestępstw tj. przestępstw z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk i za przestępstwa te na podstawie art. 278 § 1 kk skazany został na jedną karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. KWK (...) kwoty 2.288,76 zł.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania, którymi obciążono Skarb Państwa.

Apelację od tego wyroku wywiódł oskarżony M. L., który zaskarżył orzeczenie w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze. W wywiedzionej apelacji oskarżony wskazywał na niską społecznie szkodliwość przypisanego mu czynu i swój relatywnie młody wiek, wyraził żal za błędy z przeszłości oraz chęć resocjalizacji. Powołując się na art. 335 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie orzeczonej kary pozbawienia wolności do 5 miesięcy.

Apelacja okazała się niezasadna. Podkreślić należy, że w trybie art. 335 § 1 kpk, może dojść do uzgodnienia wysokości kary pomiędzy prokuratorem z oskarżonym, jedynie na etapie postępowania przygotowawczego. W postępowaniu odwoławczym instytucja uregulowana w tym przepisie nie ma zastosowania.

Wymierzając oskarżonemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk oraz środek karny w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody sąd rejonowy miał w polu widzenia ustawowe dyrektywy wymiaru określone w art. 53 kk. Sąd uwzględnił rozmiar i rodzaj wyrządzonej szkody, działanie w warunkach ciągu przestępstw, uprzednią karalność oskarżonego. Jako okoliczność łagodzącą sąd uznał przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzuconych mu czynów. Podkreślić należy, że oskarżony był uprzednio karany za umyślne przestępstwa podobne, a przypisanych mu czynów dopuścił się w okresie próby związanej z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, orzeczonej za przestępstwa z art. 279 § 1 kk i in., także później był skazywany na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (k. 793). Okoliczność ta dowodzi, iż oskarżony, pomimo stosunkowo młodego wieku, jest sprawcą niepoprawnym, wymagającym stosownego oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego w warunkach izolacji penitencjarnej. Wymierzona oskarżonemu kara jest adekwatna tak do stopnia zawinienia, jak i do stopnia społecznej szkodliwości czynu.

Z tych względów zaskarżony wyrok jako słuszny utrzymano w mocy. Rozstrzygniecie o kosztach procesu za postępowanie odwoławcze uzasadnione jest trudną sytuacją majątkową oskarżonego.