Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III RC 158/ 15

UZASADNIENIE

A. T. (1) działająca w imieniu małoletniej L. K. wniosła o zasądzenie alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie od pozwanego R. K. .

W uzasadnieniu podała, że pozwany nie interesuje się dzieckiem , nie łoży na jego utrzymanie . Strony rozstały się kilka miesięcy temu . Ojciec dziecka ma już inna kobietę z którą mieszka . Wskazała , że pozwany ma stałą pracę , natomiast powódka siebie i dziecko utrzymuje z zasiłku dla bezrobotnych .

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w części ponad kwotę 250 złotych miesięcznie . Wskazał , że jest zatrudniony na umowę o pracę ,ale zarabia 1300 zł miesięcznie .Mieszka na stancji ,za którą płaci 900 zł miesięcznie .

Podał , że nie jest prawdą , że nie pomaga w utrzymaniu dziecka . Od chwili rozstania z powódką przekazywał różne kwoty na utrzymanie małoletniej / odpowiedź na pozew k 10 / .

Na terminie rozprawy w dniu 23 listopada 2015 roku powódka podtrzymała swoje żądanie , natomiast pozwany zadeklarował kwotę 350 zł miesięcznie na rzecz małoletniej .

Sąd ustalił, co następuje:

Powódka A. T. (2) i pozwany R. K. pozostawali w nieformalnym związku przez około pięć lat . Rozstali się kilka miesięcy temu .

Ze związku urodziła się w dniu (...) córka L. . Dziewczynka jest zdrowa , nie uczęszcza do przedszkola . Ma zacząć uczęszczać gdy tylko powódka będzie miała na to fundusze .

Powódka ma wyższe wykształcenie , jest pedagogiem . Pracowała przez sześć lat w domu dziecka jako wychowawca . Z pracy odeszła na własną prośbę , poszukuje lepiej płatnej posady . Aktualnie przebywa na zasiłku dla bezrobotnych , który wynosi 500 zł .

Wraz z córką mieszka w mieszkaniu ojca . Ojciec prowadzi własną działalność gospodarczą , matka przebywa w zakładzie opiekuńczym albowiem jest chora na schizofrenię .

Powódka wspólnie z ojcem prowadzi gospodarstwo domowe , razem robią opłaty, zakupy , przygotowują posiłki .

A. T. (1) nie posiada żadnego majątku ruchomego ani też nieruchomości . Nie spłaca rat ani kredytów . L. jest jej jedynym dzieckiem . Nie jest związana z mężczyzną / dowód wyjaśnienia powódki k 26 , akt urodzenia małoletniej k 3, karta wypłaty świadczeń k 4 /.

Pozwany R. K. ma 33 lata , nie ma wyuczonego zawodu , ma ukończony kurs betoniarza .

Jest zatrudniony w firmie (...) jako zbrojarz - betoniarz . Zarabia około 1350 zł miesięcznie . Czasami ma nadgodziny , ale zdarza się to sporadycznie , raz na dwa miesiące .

Pozostaje w nowym związku . Zamieszkał z kobietą około dwa miesiące temu . Jego partnerka nie pracuje , odbywała staż który zakończył się w listopadzie . Nie mają wspólnych dzieci . Mieszka z partnerką na stancji za którą wraz z opłatami płaci 900 zł . Za telefon płaci około 50 zł miesięcznie .

Nie posiada majątku , jest obciążony długiem na kwotę (...) . Zadłużenia nie spłaca albowiem nie stać go . Jest to dług z przed dziesięciu lat . Od chwili rozstania z powódką przekazywał córce różne kwoty 150 do 200 zł miesięcznie / dowód wyjaśnienia pozwanego k 26-27 , zaświadczenie o dochodach k 24 faktura k 17 , 18 /.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

Zgodnie z treścią art. 133§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczą na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zaś przepis wyrażony w art. 135§1 kro wskazuje, że zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Małoletnia powódka nie posiada żadnego majątku własnego. Dlatego też jej utrzymanie winno spoczywać na obojgu rodzicach. Obowiązki rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, z jednej strony polegają na dostarczaniu w naturze lub pieniądzu, środków niezbędnych do zapewnienia dziecku mieszkania, wyżywienia, odzieży, pomocy naukowych, wypoczynku, rozrywek kulturalnych itp. Z drugiej strony przybierają postać starań o rozwój fizyczny i umysłowy dziecka, nadzór nad nim, przygotowanie posiłków, rozwój duchowy, przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Małoletnie ma cztery lata . Jest w fazie silnego rozwoju fizycznego . Ubranka czy obuwie wystarczają na jeden sezon . Powinna zacząć uczęszczać do przedszkola , ale jej matki na to nie stać . Dziewczynka potrzebuje zabawek , książeczek , gier edukacyjnych aby mogła prawidłowo rozwijać się .

Pozwany uznał powództwo do kwoty początkowo po 250 zł , a następnie do kwoty po 350 zł miesięcznie na córkę . Jego zdaniem jest to kwota stosowna do potrzeb małoletniej . Kwota ta jest niewystarczającym udziałem pozwanego w utrzymaniu dziecka . Uzyskuje on co prawda najniższe wynagrodzenie , ale poza L. nie ma nikogo na utrzymaniu . W ocenie sądu kwota 400 zł miesięcznie powinna zaspokoić podstawowe potrzeby dziewczynki . Tym bardziej , że pozwany deklaruje chęć zabierania córki na święta , weekendy . Te okoliczności nie będą również obojętne dla wydatków związanych z utrzymaniem córki podczas wspólnie spędzanego czasu .

Z kolei sytuacja materialna przedstawicielki ustawowej małoletniej jest obecnie dość trudna. Utrzymuje siebie i córkę jedynie z zasiłku dla bezrobotnych , z którego realizuje opłaty związane z mieszkaniem, codzienne zakupy żywnościowe oraz higieniczne, reguluje część opłat mieszkając z ojcem .

Nie umniejszając roli przedstawicielki ustawowej w procesie wychowania małoletniej oraz prowadzenia domu, należy mieć jednak na uwadze, że jest ona młodą, zdrową kobietą, zdolną do podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia. . Nie bez znaczenia jest fakt , że sama zwolniła się z pracy w placówce opiekuńczej , w której pracowała sześć lat. .

Małoletnia jest w takim wieku, że nie wymaga obecnie opieki całodobowej. Dlatego przedstawicielka ustawowa winna podjąć wszelkie możliwe i dostępne kroki w celu znalezienia choćby dorywczej pracy, z której uzyskiwałaby nawet najmniejsze dochody, którymi mogłaby dzielić się z małoletnią .

W związku z powyższym, Sąd uznał, że kwota zasądzonych alimentów w wysokości 400 zł przy jednoczesnym udziale w utrzymaniu małoletniej jej matki, przystaje do obecnych potrzeb jakie ma małoletnia G. . Zasądzenie alimentów ponad powyższą kwotę, byłoby nieuzasadnione. Należy bowiem jednocześnie podkreślić, że zasądzone alimenty są udziałem finansowym jedynie jednej strony - ojca - w utrzymaniu małoletniej .

W pozostałej części powództwo zostało oddalone, jako zbyt wygórowane /punkt II wyroku/.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną pozwanego na podstawie art. 102 kpc , sąd nie obciążył pozwanego kosztami sądowymi /punkt III wyroku/.

Sąd zobligowany treścią art. 333 §1 pkt 1 k.p.c. orzeczeniu co do alimentów nadał rygor natychmiastowej wykonalności /punkt IV/ wyroku/.