Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 11/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w trybie art. 335 kpk

Dnia: 28 stycznia 2011r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący SSO Marek Tusiński

Protokolant Aneta Krawczyk

w obecności Prok. Prok. (...) M. C.

po rozpoznaniu w dniu: 28 .01.2011r

sprawy:

1. A. H. urodzonej (...) w B. córki J. i E. z domu K.

oskarżonej o to, że:

I w okresie od 29 czerwca 2005r do 2 stycznia 2006r w C. i innych miejscowościach kierowała związkiem osób , których celem było popełnianie przestępstw w zakresie wyłudzeń podatku akcyzowego w związku z transakcjami dotyczącymi obrotu olejami opałowymi niebarwionymi typu H , przyjmowaniem i przekazywaniem środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem czyny zabronionego oraz podejmowaniem czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia , ich wykrycia, zajęcie albo orzeczenie przepadku

tj. o czyn z art. 258 § 3 kk

II w okresie od 29 czerwca 2005r do 29 grudnia 2005r we W. , K. i G., O., C. i innych miejscowościach jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w C., działając w krótkich odstępach czasu , w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , wspólnie i w porozumieniu z E. S. i Ł. W., działając w związku osób, który miał na celu popełnianie przestępstw oraz z A. B. i D. B. , S. L. i K. L. , Z. G. oraz kierując zachowaniem innych osób, wprowadziła do obrotu olej opałowy jako olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 449.322,000 litrów , czym doprowadziła Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zaniechania poboru podatku akcyzowego znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 748.559,00zł zmieniając przeznaczenie wyrobu akcyzowego w ten sposób, że dokonywała sprzedaży oleju opałowego niebarwionego typu H jako olej napędowy n/w firmom, który zwolniony był z podatku akcyzowego, gdyż przeznaczony był na cele grzewcze, a wykorzystywany był do tankowania samochodów ciężarowych i innych urządzeń i tak:

- firmie Usługi (...) z siedzibą w B. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 73.392, 00 litrów,

- firmie (...) sp. z o.o. z/s w K. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 40.020,00 litrów,

- firmie (...) z/s w C. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 27 800, 00 litrów ,

- firmie (...) z/s w K. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 16 000,00 litrów,

- firmie Usługi (...) z/s w T. 156 sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 12 000,00 litrów,

- firmie (...) z siedzibą w M. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 19 000,00 litrów,

- firmie (...) z/s w B. 97A sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 8 700,00 litrów,

- firmie (...) z/s w R. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 8 000,00 litrów ,

- firmie Handel (...) z/s w C. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 5 240,00 litrów,

- firmie (...) z/s w G. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 6 870,00 litrów,

- firmie PPHU (...) z/s w B. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 5 500,00 litrów,

- firmie (...) z siedzibą w G. sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 140 800,00 litrów,

- firmie (...) z siedzibą w K. sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 55 000,00 litrów,

- firmie (...) z siedzibą w (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 31 000,00 litrów

tj. o czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, przy zast. art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k

III. w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 2 stycznia 2006r , w C., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w związku osób, który miał na celu popełnianie przestępstw, kierując wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby dokonywała wpłat na osobisty rachunek bankowy E. S. o nr (...), prowadzony w I Oddziale w (...) Banku (...) S.A., środki płatnicze w postaci pieniędzy w łącznej kwocie co najmniej 748 559,00 zł, pochodzące z czynów zabronionych związanych z wyłudzeniem podatku akcyzowego, a następnie środki transferowała na rachunek firmy (...) E. S. prowadzony w tym samym oddziale o nr (...), czym znacznie utrudniła stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia i zajęcia

tj. o czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k w zw. z art. 12 k.k w zw. z art. 65 § 1 k.k

IV. w okresie od czerwca 2005 r. do stycznia 2006r, w miejscowości J., pełniąc funkcję pełnomocnika firmy (...) z siedzibą w C. udzieliła H. S. – specjaliście ds sprzedaży produktów rafineryjnych w Rafinerii (...) S.A., który z racji zajmowanego stanowiska miał istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych działalnością tej Rafinerii polegający na wskazywaniu klientów, którym można sprzedawać olej opałowy niebarwiony typu H, korzyść majątkową w postaci sprzętu RTV, alkoholi oraz pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2 000 zł. co stanowiło niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy olei opałowych tj. firmy (...) z siedzibą w C.,

tj. o czyn z art. 296a § 2 kk.

2. Ł. W. urodzonego (...) w K. syna A. i M. z domu R.

oskarżonego o to, że:

V. w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 2 stycznia 2006 r, w C. i innych miejscowościach, brał w udział w kierowanym przez A. H., do którego należała również E. S., związku mającego na celu popełniania przestępstw w zakresie wyłudzeń podatku akcyzowego w związku z transakcjami dotyczącymi obrotu olejami opałowymi niebarwionymi typu H, przyjmowaniem i przekazywaniem środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego oraz podejmowaniem czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcie albo orzeczenie przepadku,

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

VI. w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 29 grudnia 2005 r. we W., K. i G., O., C. i innych miejscowościach jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w C., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z E. S. i A. H. działając w związku osób, który miał na celu popełnianie przestępstw z oraz A. B. i D. B., S. L. i K. L., Z. G. wprowadził do obrotu olej opałowy jako olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 449.322,00 litrów, czym doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zaniechania poboru podatku akcyzowego znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 748.559,00 zł. zmieniając przeznaczenie wyrobu akcyzowego w ten sposób, że dokonywał sprzedaży oleju opałowego niebarwionego typu H jako olej napędowy n/w firmom, który zwolniony był z podatku akcyzowego, gdyż przeznaczony był na cele grzewcze, a wykorzystywany był do tankowania samochodów ciężarowych i innych urządzeń, i tak:

- firmie Usługi (...) z siedzibą w B. ul. (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 73 392,00 litrów,

- firmie (...) sp. z o.o. z/s w K. ul. (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 40 020,00 litrów,

- firmie (...) z/s w C. ul. (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 27 800, 00 litrów,

II.  - firmie (...) z/s w K. ul. (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 16 000,00 litrów,

III.  - firmie Usługi (...) z/s w T. (...)sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 12 000,00 litrów,

IV.  - firmie (...) z siedzibą w M. ul. (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 19 000,00 litrów,

V.  - firmie (...) z/s w B. (...)sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 8 700,00 litrów,

VI.  - firmie (...) z/s w R. ul. (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 8 000,00 litrów,

VII.  - firmie Handel (...) z/s w C. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 5 240,00 litrów,

VIII.  - firmie (...) z/s w G. ul. (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 6 870,00 litrów,

IX.  - firmie PPHU (...) z/s w B. ul. 3-go mają 47 sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 5 500,00 litrów.

- firmie (...) z siedzibą w G. sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 140 800,00 litrów

- firmie (...) z siedzibą w K. sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 55 000,00 litrów

- firmie (...) z siedzibą w (...) sprzedał olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 31 000,00 litrów

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, przy zast. art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k

VII. w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 2 stycznia 2006r , w C., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w związku osób, który miał na celu popełnianie przestępstw dokonywał wpłat wraz z innymi osobami na osobisty rachunek bankowy E. S. o nr (...), prowadzony w I Oddziale w (...) Banku (...) S.A., środki płatnicze w postaci pieniędzy w łącznej kwocie co najmniej 748 559,00 zł, pochodzące z czynów zabronionych związanych z wyłudzeniem podatku akcyzowego, które to środki były następnie transferowane na rachunek firmy (...) E. S. prowadzony w tym samym oddziale o nr (...), czym znacznie utrudnił stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia i zajęcia

tj. o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k w zw. z art. 12 k.k w zw. z art. 65 § 1 k.k

3. E. S. urodzoną (...) w C. córkę S. i H. z domu I. .

oskarżonej o to, że:

VIII. w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 2 stycznia 2006r, w C. i innych miejscowościach, brała w udział w kierowanym przez A. H., do którego należał również Ł. W., związku mającym na celu popełniania przestępstw w zakresie wyłudzeń podatku akcyzowego w związku z transakcjami dotyczącymi obrotu olejami opałowymi niebarwionymi typu H, przyjmowaniem i przekazywaniem środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego oraz podejmowaniem czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcie albo orzeczenie przepadku,

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

IX. w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 29 grudnia 2005 r. we W., K. i G., O., C. i innych miejscowościach jako właściciel firmy (...) z siedzibą w C., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z A. H. i Ł. W. działając w związku osób, który miał na celu popełnianie przestępstw z oraz A. B. i D. B., S. L. i K. L., Z. G. wprowadziła do obrotu olej opałowy jako olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 449.322,00 litrów, czym doprowadziła Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zaniechania poboru podatku akcyzowego znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 748.559,00 zł. zmieniając przeznaczenie wyrobu akcyzowego w ten sposób, że dokonywał sprzedaży oleju opałowego niebarwionego typu H jako olej napędowy n/w firmom, który zwolniony był z podatku akcyzowego, gdyż przeznaczony był na cele grzewcze, a wykorzystywany był do tankowania samochodów ciężarowych i innych urządzeń, i tak:

- firmie Usługi (...) z siedzibą w B. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 73 392,00 litrów,

- firmie (...) sp. z o.o. z/s K. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 40 020,00 litrów,

- firmie (...) z/s w C. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 27 800, 00 litrów,

- firmie (...) z/s w K. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 16 000,00 litrów,

- firmie Usługi (...) z/s w T. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 12 000,00 litrów,

- firmie (...) z siedzibą w M. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 19 000,00 litrów,

- firmie (...) z/s w B. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 8 700,00 litrów,

- firmie (...) z/s w R. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 8 000,00 litrów,

- firmie Handel (...) z/s w C. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 5 240,00 litrów,

- firmie (...) z/s w G. ul. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 6 870,00 litrów,

- firmie PPHU (...) z/s w B. (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 5 500,00 litrów.

- firmie (...) z siedzibą w G. sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 140 800,00 litrów

- firmie (...) z siedzibą w K. sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 55 000,00 litrów

- firmie (...) z siedzibą w (...) sprzedała olej opałowy niebarwiony jako olej napędowy w ilości 31 000,00 litrów

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, przy zast. art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 k.k

X.  w okresie od 29 czerwca 2005 r. do 2 stycznia 2006r , w C., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w związku osób, który miał na celu popełnianie przestępstw przyjęła wpłaty na osobisty rachunek bankowy o nr (...), prowadzony w I Oddziale w (...) Banku (...) S.A., środki płatnicze w postaci pieniędzy w kwocie co najmniej 748 559,00 zł, pochodzące z czynów zabronionych związanych z wyłudzeniem podatku akcyzowego, a następnie środki te transferowała na rachunek firmy (...) E. S. prowadzony w tym samym oddziale o nr (...), czym znacznie utrudniła stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia i zajęcia

tj. o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k w zw. z art. 12 k.k w zw. z art. 65 § 1 k.k

4. H. S. urodzonego (...) w D. syna E. i J. z domu W.

oskarżonego o to, że:

XXIV w okresie od czerwca 2005 r. do stycznia 2006r, w miejscowości J., pełniąc funkcję specjalisty ds sprzedaży produktów rafineryjnych w Rafinerii (...) S.A. a więc mając z racji zajmowanego stanowiska istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych działalnością tej Rafinerii polegający na wskazywaniu klientów, którym można sprzedawać olej opałowy niebarwiony typu H, przyjął od A. H. korzyść majątkową w postaci sprzętu RTV, alkoholi oraz pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2 000 zł. co stanowiło niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy olei opałowych tj. firmy (...) z siedzibą w C.,

tj. o czyn z art. 296a § 1 kk.

ORZEKA:

1.  Oskarżoną A. H. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego wyżej w punkcie I i za to na mocy art. 258 § 3kk skazuje ją na karę 1

( jednego ) roku pozbawiania wolności

2.  Oskarżoną A. H. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego wyżej w punkcie II , wyczerpującego znamiona art. 18 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk , w zw. z art. 294 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk , w zw. z art. 65 § 1 kk i za t o na mocy art. 18 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11§3 kk skazuje ją na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności .

3.  Oskarżoną A. H. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego wyżej w punkcie III wyczerpującego znamiona art. 18 § 1 kk w zw. z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk, w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 18 § 1 kk w zw. z art. 299 § 1 i 5 kk skazuje ją na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności.

4.  Oskarżoną A. H. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego wyżej w punkcie IV i za to na mocy art. 296a § 2 kk skazuje ją na karę 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności .

5.  Na mocy art. 85 kk i art. 86§ 1 kk orzeczone wyżej wobec A. H. kary pozbawienia wolności łączy i wymierza jej karę łączną 3 ( trzech) lat pozbawienia wolności .

6.  Na mocy art. 69 § 2 kk i art. 343 § 1 i § 2 pkt 2 kpk orzeczoną wobec A. H. karę łączną pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres lat 6

( sześciu) tytułem próby .

7.  Na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonej A. H. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres jej rzeczywistego pozbawienia w okresie od 28 stycznia 2010 r do dnia 11 października 2010 r na wypadek zarządzenia wykonania kary

8.  Na mocy art. 299 § 7 kk orzeka przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa w kwocie 2000, ( dwa tysiące ) zł na rzecz Skarbu Państwa

9.  Na mocy art. 73 § 1 kk oddaje A. H. w okresie próby pod dozór kuratora

10.  Na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec A. H. obowiązek naprawienia szkody poprzez wpłacenie kwoty 7 .000 ( siedmiu tysięcy ) zł na rzecz Urzędu Celnego C.

11.  Oskarżonego Ł. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej w punkcie V i za to na mocy art. 258 § 1 kk w zw. z art. 60§ 3 i 6 punkt 4 kk skazuje go na karę 100( stu ) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość 1 stawki za równoważną kwocie 10 zł.

12.  Oskarżonego Ł. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej w punkcie VI , wyczerpującego znamiona art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 k k w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 294 §1 kk przy zastosowaniu art. 11§ 3 kk i art. 33 § 2 i 3 kk skazuje go na karę 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności i 160 stawek dziennych grzywny przyjmując 1 stawkę za równoważną kwocie 10 zł.

13.  Oskarżonego Ł. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej w punkcie VII , wyczerpującego znamiona z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk , w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 299 §1 i 5 kk skazuje go na karę 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

14.  Na mocy art.85 kk i art. 86 § 1 kk wymierzone wyżej oskarżonemu Ł. W. kary pozbawienia wolności i grzywny łączy i wymierza karę łączną 1 (jednego) roku i 4( czterech ) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 240 ( dwustu czterdziestu ) stawek dziennych grzywny przyjmując 1 stawkę za równoważną kwocie 10 zł

15.  N mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk orzeczoną wobec oskarżonego Ł. W. karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres lat 3

( trzech ) tytułem próby .

16.  Na mocy art. 299 § 7 kk orzeka przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa w kwocie 2.000 ( dwóch tysięcy ) zł

17.  Na mocy art. 73 § 1 kk oddaje Ł. W. w okresie próby pod dozór kuratora

18.  Na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec Ł. W. obowiązek naprawienia szkody poprzez wpłacenie kwoty 7500 ( siedem tysięcy pięćset ) zł na rzecz Urzędu Celnego w C..

19.  Na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu Ł. W. na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 28 stycznia 2010 r do dnia 26 marca 2010 r przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności odpowiada dwom stawkom dziennym grzywny.

20.  Oskarżoną E. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego wyżej w punkcie VIII i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje ją na karę 3 ( trzech ) miesięcy pozbawienia wolnosci.

21.  Oskarżoną E. S. uznaje za winną popełniania zarzucanego jej czynu opisanego wyżej w punkcie IX , wyczerpującego znamiona art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11§ 2 kk , w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 294 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk i art. 33 § 2 i 3 kk skazuje ją na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolnosci i 30 ( trzydziestu ) stawek dziennych grzywny przyjmując 1 stawkę za równoważną kwocie 10 zł.

22.  Oskarżoną E. S. uznaje za winną popełnienia czynu opisanego wyżej w punkcie X , wyczerpującego znamiona art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na mocy art. 299 § 1 i 5 kk skazuje ją na karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności

23.  Na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeczone wobec oskarżonej E. S. wyżej kary pozbawienia wolnosci łączy , wymierza karę łączną 1 ( jednego ) roku pobawienia wolnosci

24.  Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 punkt 1 kk orzeczoną wobec E. S. karę łączną pozbawienia wolnosci warunkowo zawiesza na okres 3

( trzech ) lat tytułem próby

25.  Na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonej E. S. na poczet orzeczonej kary grzywny okres 2 dni zatrzymania przyjmując, że 1 dzień zatrzymania odpowiada 2 stawkom dziennym grzywny

26.  Na mocy art. 73 § 1 kk oddaje E. S. w okresie próby pod dozór kuratora

27.  Oskarżonego H. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie XXIV aktu oskarżenia i za to na mocy art. 296a § 1 kk skazuje go na karę 3 ( trzech ) miesięcy pozbawienia wolnosci

28.  Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 punkt 1 kk orzeczoną wobec oskarżonego H. S. karę pozbawienia wolnosci warunkowo zawiesza na okres lat 2

( dwóch) tytułem próby

29.  Na mocy art. 71 § 1 kk wymierza H. S. ( S. ) karę grzywny w wysokości 30 ( trzydziestu ) stawek dziennych przyjmując 1 stawkę za równoważną kwocie 10 zł .

30.  Na mocy art. 45 § 1 kk orzeka wobec H. S. przepadek korzyści w kwocie 2000 ( dwóch tysięcy ) zł na rzecz Skarbu Państwa

31.  Na mocy art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia A. H., Ł. W. i E. S. i H. S. od kosztów sądowych , którymi obciąża Skarb Państwa, .