Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 80 / 15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 stycznia 2016r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi

(...) (...) Fundusz (...) w W.

na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Komornika Sądowego S. J. działającego przy Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy pod sygn. KM 1412/15

postanawia:

oddalić skargę.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II S 80 /15

UZASADNIENIE

W skardze z dnia 30 listopada 2015r. (...) (...) Fundusz (...) z siedzibą w W. domagał się:

- stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie prowadzonej z jego wniosku przeciwko H. L. (dłużniczce) przez Komornika Sądowego S. J. przy Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy (KM 1412/15) o egzekucję świadczenia pieniężnego;

- wydanie Komornikowi zaleceń podjęcia w określonym terminie odpowiednich czynności zmierzających do możliwie najszybszego zakończenia egzekucji;

- przyznania skarżącemu kwoty 20 000 zł. oraz zwrotu kosztów postepowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi wierzyciel wywodził w istocie, że w dniu 24 maja 2015r. złożył Komornikowi wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużniczki i w dniu 3 września 2015r. dodatkowo wzniósł pismo z wnioskiem o skierowanie zapytania do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia, czy dłużniczka posiada własność lub jest współwłaścicielem nieruchomości, a Komornik dopiero w dniu 9 października 2015r. dokonał zajęcia świadczenia emerytalno – rentowego dłużniczki w ZUS. Wynika z tego, że Komornik przez blisko pół roku od wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie podjął niezbędnych działań, które zmierzałyby do zastosowania i zrealizowania środków egzekucyjnych przewidzianych we wniosku egzekucyjnym, co doprowadziło – zdaniem skarżącego - do przewlekłości postępowania w ujęciu art.2 ust.1 ustawy z dnia 16.06.2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

W odpowiedzi na skargę w/w wierzyciela Komornik Sądowy S. J. wniósł o jej oddalenie.

W uzasadnieniu stanowiska przedstawił bliżej przebieg postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 1412/15, które – jego zdaniem – toczyło się prawidłowo i bez opóźnienia (k.26).

Skarb Pastwa – Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, przy którym działa w/w Komornik Sądowy, któremu doręczono odpis skargi wierzyciela, nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga wierzyciela nie znajduje uzasadnienia. Analiza przebiegu postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie Km 1412/15 przez Komornika Sądowego S. J. działającego przy Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy, a dokładniej rodzaju, terminowości i celowości podejmowanych w niej czynności egzekucyjnych prowadzi do wniosku, że postępowanie prowadzone jest bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wstępnie przypomnieć należy, że strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (przewlekłość postępowania). Natomiast dla stwierdzenia, czy w sprawie rzeczywiście doszło do przewlekłości postępowania wymaga się oceny w szczególności terminowości i prawidłowości czynności podjętych przez sąd (tu Komornika Sadowego), w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy z uwzględnieniem jej charakteru, stopnia faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenia dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowania się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. nr 179, poz. 1843 ze zm.). W orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych utrwalił się już pogląd, przez co nie zachodzi konieczność czynienia szerszych wywodów, że o przewlekłości postępowania można mówić dopiero wówczas, gdy pomiędzy kolejnymi czynnościami sądu, czy jak w tym wypadku Komornika Sądowego, występują długie i nieuzasadnione przerwy albo też pewne czynności są mało celowe lub nie były podejmowane w ogóle. W sprawie objętej skarga wierzyciela KM 1412/15 taka sytuacja niezaistniała.

Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji wobec dłużniczki rzeczywiście wpłynął do kancelarii Komornika Sądowego S. J. w dniu 24 maja 2014r., ale już w dniu następnym Komornik zdecydował o wezwaniu wierzyciela do uzupełnienia braków formalnych tego wniosku poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego, potwierdzającego upoważnienie pełnomocnika wierzyciela do złożenia wniosku egzekucyjnego (k.4). Odpis tego wezwania wierzyciel otrzymał w dniu 29.05.2015r. (k.5), ale uchybienia nie usunął. Ponowne wezwanie w tym samym celu Komornik wystosował do wierzyciela z dniem 28.08.2015r. (k.8), które doręczono wierzycielowi w dniu 03.09.2015r. (k.8). Dopiero przy piśmie przewodnim z dnia 15.09.2015r. pełnomocnik wnioskodawcy dołączył odpis pełnomocnictwa z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem (k.11 - 12). Pismem z dnia 05.10.2015r. Komornik Sądowy zawiadomił dłużniczkę o wszczęciu egzekucji wobec niej i z tym dniem skierował pismo do ZUS – Oddziału w B. w celu zajęcia świadczeń emerytalnych dłużniczki (k.15 i 19). Zarządzeniem także z dnia 05.10.2015r. Komornik Sądowy połączył postępowanie w tej sprawie ze sprawą KM 2262/09, w której postępowania rozpoczęło się wcześniej (k.21). Komornik sporządził też notatkę służbową informującą o braku innego majątku dłużniczki, z którego możliwe byłoby prowadzenie egzekucji i że przeciwko tej samej dłużniczce prowadzi jeszcze 16 innych postępowań egzekucyjnych (k.23). Z dniem 30.10.2015r. Komornik sporządził plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, o czym zawiadomił wierzyciela pismem z dnia 02.11.2015r. (k.25).

Opisany bliżej przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym rodzaj i termin podjętych czynności, pozwala na jednoznaczny wniosek, że w działaniach Komornika Sądowego w sprawie KM 1412/15 – wbrew twierdzeniom skarżącego wierzyciela – nie doszło do nieuzasadnionych opóźnień. Nie bez znaczenia w sprawie pozostawało także zachowanie samego wierzyciela, którego pełnomocnik z opóźnieniem przedłożył dokument potwierdzający umocowanie procesowe do działania w tej sprawie. Natomiast to, że dłużnik nie dysponuje innym majątkiem niż świadczenia emerytalne, do których skierowano kilka innych egzekucji, a w konsekwencji zaspokojenie wierzyciela przedłuża się, nie jest winą Komornika i nie daje podstaw do stwierdzenia przewlekłości postępowania, bo nie zachodzą podstawy przewidziane w przywołanym na wstępie art. 2 ust.1 i 2 w/w ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz.U. jw.).

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd Okręgowy oddalił skargę wierzyciela, jako nieuzasadnioną (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 ∫ 2 kpc i art.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem