Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V RC 529/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 lipca 2014 roku (data prezentaty) powód Z. O. wniósł o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny względem K. O. określony wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. z dnia 10 października 2012 roku w sprawie o sygn. akt V RC 128/12 ustał z dniem 16 lipca 2014 roku (k. 1).

Pozwana K. O. w odpowiedzi na pozew z dnia 26 września 2014 r. (data prezentaty) wniosła o oddalenie powództwa głównego w całości i jednocześnie wniosła powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów zasądzonych na swoją rzecz wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. z dnia 10 października 2012 r. w sprawie o sygn. akt V RC 128/12 z kwoty po 1.000 zł miesięcznie do kwoty 2.250 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych (k. 21-34).

Na rozprawie w dniu 10.02.2015 r Z. O. wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego /k. 155/ .

Ostatecznie, na rozprawie dnia 14 kwietnia 2015 r. powód zmodyfikował swoje stanowisko i wniósł o obniżenie alimentów od dnia 16 lipca 2014 r. do kwoty po 500 zł miesięcznie, od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 08 lipca 2016 r. do kwoty po 350 zł miesięcznie, zaś od dnia 08 lipca 2016 r. do dnia 08 lipca 2017 r. do kwoty 150 zł miesięcznie oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wraz z ukończeniem przez pozwaną 30-tego roku życia. (k. 167 – 168).

Pełnomocnik pozwanej na rozprawie dnia 14 kwietnia 2015 r. wniósł o oddalenie zmodyfikowanego powództwa w całości (k. 168).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 10 października 2012 roku w sprawie o sygn. akt V RC 128/12 Sąd Rejonowy dla Warszawy M. w W. podwyższył alimenty od pozwanego Z. O. na rzecz córki K. O. z kwoty po 700 zł miesięcznie zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt III C 634/02 do kwoty po 1.000 zł miesięcznie, poczynając od dnia 13 kwietnia 2012 r. (k. 87 akt sprawy V RC 128/12).

Sytuacja stron była wówczas następująca:

Z. O. miał 52 lata, był bezrobotny od jesieni 2011r Wcześniej pracował jako agent nieruchomości oraz prowadził własną działalność. Wskazywał, iż w latach 2010 i 2011 działalność przyniosła straty, w związku z tym w październiku 2011 roku zakończył jej prowadzenie. Decyzją z dnia 03 sierpnia 2012 roku uznano go za osobę bezrobotną bez prawa do pobierania zasiłku. Utrzymywał się z oszczędności, w tym ze zwróconej wiosną 2011r. przez byłą żonę E. O. pożyczki w kwocie 80.000 zł. Starał się intensywnie szukać pracy. Zrezygnował z wynajmowania powódce mieszkania, ponieważ jego możliwości finansowe nie pozwalały na płacenie kwoty po ok. 2.000 zł miesięcznie. Był właścicielem samochodu marki A. (...) (rok produkcji 2003). Nie posiadał innego majątku. Nie miał nikogo innego na utrzymaniu poza córką K. O.. Był ogólnie zdrowy. Mieszkał z partnerką M. M.. Partnerka pozwanego prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa nieruchomościami. Nie kwestionował leczenia córki. Przekazywał córce alimenty w kwocie 762 zł. Oceniał koszty swojego utrzymania na kwotę 1.000 zł, które nie obejmowały kosztów utrzymania samochodu.

W 2011 roku pozwany poniósł stratę w wysokości 27.290,39 zł - przychód wynosił 13.086,28 zł (PIT- 36 L), w 2010 roku poniósł stratę w wysokości 29.439,59 zł - przychód wynosił 59.461,85 zł ( PIT 36-L) a w 2009r. uzyskał dochód w kwocie 7.468,20 zł - przychód wynosił 51.034,83 zł ( PIT 36-L). (k. 58, 68 akt sprawy V RC 128/12).

K. O. miała 24 lata. Była studentką IV roku Wydziału Psychologii (...). W semestrze letnim roku akademickiego 2011 / 2012 przebywała na urlopie zdrowotnym. Mieszkała z matką w mieszkaniu przy ul. (...). Rozpoznano u niej zaburzenia odżywiania – anoreksję bulimiczną. Powódka była wielokrotnie hospitalizowana z uwagi na to schorzenie. Poza tym powódka podawała, iż cierpi na zespół jelita drażliwego, policystyczne jajniki i zaburzenia hormonalne, miała problemy z nadnerczami. Pozostawała pod opieką psychiatry, psychologa, ginekologa, endokrynologa, dietetyka, gastrologa, dermatologa, w każdym miesiącu kupowała leki. Przestrzegała specjalnej diety (domowe posiłki, dużo soków, chudego mięsa). Pojawiły się potrzeby wykonania dodatkowych, specjalistycznych badań. Nadto, podjęła naukę w prywatnej szkole filmowej - za semestr nauki należało zapłacić 4.500 zł. Uczęszczała na kurs języka angielskiego, a także na siłownię, ponieważ wysiłek fizyczny miał dla niej znaczenie terapeutyczne. Stan zdrowia oraz studiowanie w trybie dziennym uniemożliwiał jej podjęcie pracy. Nie wyjeżdżała na wakacje. Przez dwa lata - do marca 2012 roku mieszkała w mieszkaniu wynajmowanym przez ojca. Otrzymywała od ojca alimenty w kwocie 600 zł, a od matki 1.000 - 1.300 zł. Czasami otrzymywała pieniądze od dziadków macierzystych. Nie posiadała majątku. Była zadłużona u znajomych. Oceniała koszty swojego utrzymania na kwotę 4.000 zł miesięcznie. Na kwotę utrzymania składały się: wyżywienie - 2.000 zł, środki higieny - 100 zł, opieka zdrowotna i leki - 1.500 zł, nauka - 200 zł, karnet do siłowni - 400 zł, kurs angielskiego - 350 zł, szkła kontaktowe, płyn i krople - 200 zł. (k. 4-15, 72-76, 80-83 akt sprawy V RC 128/12).

K. O. w 2011 roku osiągnęła dochód w kwocie 236,50 zł. (k. 71 akt sprawy V RC 128/12).

Aktualnie sytuacja stron jest następująca:

Z. O. ma 55 lat, inżynier. Nadal zamieszkuje w mieszkaniu należącym do M. M., która jak deklaruje obecnie jest dla niego osobą obcą, powód nie partycypuje w koszach utrzymania mieszkania oraz nie prowadzi z w/w wspólnego gospodarstwa domowego (k. 156). Zarejestrowany jest nadal w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do pobierania zasiłku (k. 122) Jak twierdzi utrzymuje się z kredytu odnawialnego, zaciągniętego w 2014 r. na kwotę 10.000 zł. W przeszłości, przez ponad 10 lat, pracował jako agent nieruchomości. W chwili obecnej jak twierdzi podejmuje działania mające na celu znalezienie pracy również jako pośrednik nieruchomości , a nawet rozważa otwarcie własnej działalności ,obawia się jednak ryzyka finansowego .Nie podjął do tej pory zatrudnienia, bo nie ma pracy zgodnej z jego oczekiwaniami na poziomie wynagrodzenia 3500 zł miesięcznie. Okazjonalnie poszukuje nieruchomości dla osób trzecich, ale według powoda bez rezultatu . Na stronie internetowej L. na swoim profilu nadal zamieszcza informacje, iż prowadzi pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w pełnym zakresie oraz zajmuje się budownictwem wykończeniowym i remontami ( k. 35- 36 ) .Posiada nadal samochód marki A. (...) rocznik 2003, na którym jest ustanowione zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa. Poza samochodem nie posiada żadnego majątku (k. 156 – 158).

Powód ocenia swoje miesięczne koszty utrzymania na kwotę ok. 450 zł, a w tym: 200 zł – utrzymanie samochodu, 116 zł – telefon komórkowy. W toku postępowania odmówił odpowiedzi na pytanie skąd pochodzą pieniądze na utrzymanie samochodu, jakie zabezpieczenie zostało ustanowione na tym pojeździe, czy dokłada się do zakupów robionych przez M. M. z którą zamieszkuje oraz dlaczego nie utrzymuje kontaktu z córką. (k. 156-158)

K. O. ma 26 lat, jest studentką V roku psychologii na Uniwersytecie (...) w trybie dziennym, nadal mieszka wraz z matką przy ul. (...) w W. (k. 25, 42, 168). Pozwana rozpoczęła studia w 2007 roku, jednakże w związku z problemami zdrowotnymi korzystała z urlopów zdrowotnych, przez co nie ukończyła nauki w terminie przewidzianym programem studiów. Obecnie jest na V roku studiów, a termin ich zakończenia przewiduje na czerwiec 2016 roku (k. 168 – 169).

Pozwana nadal cierpi na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia osobowości, które wiążą się z koniecznością korzystania ze specjalistycznej pomocy lekarzy psychiatrów. (k. 45, 171). Od 21 maja 2012 roku jest pacjentką P. (...) przy Instytucie (...) w W., gdzie uczestniczy w indywidualnej terapii długoterminowej , obecnie w jednej sesji tygodniowo w poniedziałki od godz. 15.00- 16.00 (k. 28, 60, 68,169) . Ponadto leczy się w poradni gastrologicznej. (k. 43 – 68). Stale przyjmuje leki gastrologiczne, neurologiczne i suplementy diety. (k. 168).

Pozwana nie jest zatrudniona na umowę o pracę, nie posiada stałego źródła dochodu. Obecnie stara się o zatrudnienie w branży medialnej. Ponadto wspólnie z reżyserem K. B. pracuje nad scenariuszem filmowym, za który spodziewa się dostać wynagrodzenie w wysokości 30.000 – 40.000 zł (do podziału na dwie osoby). Pozwana stara się również o wznowienie wydawania książki, której jest autorką, co mogłoby jej przynieść jak przewiduje jednorazowy dochód w kwocie 3.000 zł za sprzedaż praw autorskich na okres 5 lat. W przeszłości uzyskiwała wynagrodzenie za napisane przez siebie scenariusze tj. 2.500 zł za scenariusz do jednego odcinka serialu oraz 2.500 zł za eksplikację bajki animowanej (k. 169 – 170). Pozwana, w okresie przed wystąpieniem problemów z zaburzeniami pracy jelita grubego, współpracowała z (...), jednakże współpraca ta nie miała charakteru stałego i odbywała się w trakcie przerwy międzysemestralnej na studiach (k. 28 – 29, 169). Pozwana ukończyła kurs trenera siłowni. Starała się o podjęcie zatrudnienia w tym charakterze, jednakże po odbytej rozmowie nie została zatrudniona (k. 171).

K. O. prowadzi swoją własną stronę internetową , na której dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z anoreksją oraz wymienia korespondencję z czytelnikami. Jest także autorką dwóch książek: „Dieta (nie)życia” wyd. w 2009 roku i „Historia mojego (nie)ciała” wyd. w 2011 roku (k. 29). Pozwana wystąpiła także w programach realizowanych przez Telewizję (...) oraz stację (...) m.in. w programie „Uwaga!”, „Dzień dobry (...), „Pytanie na śniadanie”, „Miasto kobiet”. Była także kilkakrotnie gościem w radiu (...), gdzie występowała w audycji (...). Pozwana za wydane książki, jak również za wystąpienia w programach telewizyjnych i radiowych nie otrzymała wynagrodzenia, gdyż jak sama wskazała, prowadzona przez nią działalność ma jedynie charakter charytatywny i ukierunkowana jest na pomoc innym (k. 29, 146, 169 – 170).

Pozwana utrzymuje się głównie ze środków finansowych otrzymywanych od ojca, matki oraz babki macierzystej. Zdarza się także, że pożycza pieniądze od znajomych (k. 128, 170). Pozwana uważa, że ze względu na problemy zdrowotne (psychiczne i fizyczne) może podjąć tylko określone zatrudnienie. Jako powód złego stanu zdrowia w jakim się znajduje wskazuje konflikt z rodzicami, którego początki sięgają wczesnego dzieciństwa. Rodzice pozwanej rozwiedli się w 2002 roku, co bardzo negatywnie wpłynęło na jej rozwój emocjonalny. Pozwana w przeszłości podjęła kilka nieudanych prób samobójczych. W chwili obecnej pozwana nie utrzymuje kontaktów z ojcem, również relacji z matką nie określa jako poprawnych. W chwili obecnej pozwana ocenia relacje z matką jako różne, nieprzewidywalne, czasem ulegające poprawie. Pozwana wskazała, że co do zasady nie otrzymuje od rodziców żadnego wsparcia w chorobie, jednakże od marca 2015 r. odczuwa wsparcie matki (k. 26 – 27, 171).

Pozwana K. O. była wielokrotnie hospitalizowana. W wieku 10 lat miała wykonaną operację ginekologiczną, która polegała na usunięciu jajnika. W 2008 r. uczestniczyła w wypadku samochodowym w wyniku którego doznała utraty świadomości (k. 26, 46, 67). Pozwana była również diagnozowana pod kątem padaczki, stwardnienia rozsianego, chorób autoimmunologicznych, jednak żadnego z tych schorzeń u niej nie wykryto. (k.171). Ponadto stan zdrowia pozwanej ulega istotnemu pogorszeniu w sytuacjach stresowych, na które pozwana reaguje silnymi objawami somatycznymi, takimi jak: kolki, zaparcia, bóle brzucha, wymioty, zawroty głowy.(k. 26, 56 – 57). Pozwana przeszła również diagnostykę mającą na celu wykluczenie innych przyczyn zaburzeń u niej występujących niż podłoże psychiczne. W tym celu przeprowadzone zostały badania m. in. z zakresu endokrynologii, chirurgii ogólnej i gastrologii (k. 26). Pozwana cierpi na dolegliwości związane z zaburzoną pracą jelit, które w sytuacjach stresowych przestają całkowicie pracować. W dniu 22 września 2014 r. pozwana została skierowana do Centrum Onkologii Kliniki (...) w W. z rozpoznaniem zaburzeń motoryki jelita grubego oraz wskazaniem do dalszej diagnostyki pod kątem choroby H., ustalenia rozpoznania klinicznego oraz rozważeniem leczenia chirurgicznego (k. 27, 43 – 45). Pozwana cierpi na okresowe, silne wzdęcia brzucha, które są spowodowane chorobą. W czasie, gdy występuje u pozwanej silnie zaburzono motoryka jelit, ma ona trudności z poruszaniem się, odczuwa silne bóle, naprzemienne biegunki oraz zaparcia. W związku z dolegliwościami występującymi u pozwanej dochodzi do interwencji lekarskich (k. 49, 51, 69 – 70). W przeszłości miały miejsce również hospitalizacje związane z postawioną diagnozą czynnościowej niedrożności jelita grubego (k. 43 – 44).Pozwana przyjmuje zalecane przez specjalistów lekarstwa oraz jest na ścisłej, pełnowartościowej diecie, której przestrzeganie jest konieczne dla zapewnienia skuteczności terapii. Ponadto pozwana cierpi na problemy natury psychiatrycznej tj. jadłowstręt psychiczny , a jej próby samobójcze przeszłości , były powodem sześciokrotnej hospitalizacji w Klinice (...) i Neurologii w W.. (k. 27, 59, 61 – 65). Pozwana cierpi na schorzenia o charakterze przewlekłym, w związku z czym pozostaje ona pod stałą opieką lekarzy. Ponadto konieczna jest dalsza diagnostyka medyczna pozwanej, która doprowadzi do ustalenia na jaką chorobę cierpi pozwana (poza zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości), a także umożliwi zastosowanie prawidłowej metody leczenia (k. 28, 43 – 45, 49, 52 – 59).

W dniu 14 stycznia 2015 r. została przyjęta do (...) Szpitala (...) na oddział gastroenterologiczny. W dniu 15 stycznia 2015 r. został jej wykonany zabieg gastroskopii z biopsją w pełnym znieczuleniu (k. 86, 88 – 89, 113 – 115).

W dniu 29 marca 2015 r. pozwana została przewieziona przez Pogotowie (...) na Izbę Przyjęć Instytutu (...) w W., z uwagi na podejrzenie zamiarów samobójczych , czemu zaprzeczyła , w związku z tym została wypisana po wstępnej konsultacji tego samego dnia po godzinie od przyjęcia z zaleceniami systematycznego leczenia psychiatrycznego i psychoterapii w warunkach ambulatoryjnych. W czasie wywiadu chorobowego oświadczyła ,że obecnie nie przyjmuje żadnych leków (k. 165).

W dniach 07 – 08 kwietnia 2015 r. pozwana była hospitalizowana w (...) Szpitalu (...) w W. ze względu na dolegliwości gastryczne tj. narastające bóle brzucha. U pozwanej rozpoznano zespół jelita nadwrażliwego. Z uwagi na złą tolerancję psychiczną pozwanej związaną z koniecznością hospitalizacji została wypisana z oddziału z zaleceniami przeprowadzenia dalszych badań w kierunku diagnostyki obrazowej jelita cienkiego za pomocą kapsułki endoskopowej lub etnografii rezonansem magnetycznym (k. 166).

Pozwana ocenia swoje miesięczne koszty utrzymania na kwotę około 5.000 zł, a w tym: czynsz za mieszkanie – 350 zł, rachunki za prąd – 90 zł, media (tv, internet) – 50,00 zł, abonament za telefon komórkowy – 60 zł, żywność – 1.500 zł, suplementy proteinowe – 100 zł, środki higieniczne – 150 zł, bilet miesięczny za przejazd komunikacją miejską – 55 zł, sport (karnet na siłownię, opieka trenera i fizjoterapeuty) – 500 zł, czas wolny (książki, kino) – 200 zł, odzież – 300 zł, opieka medyczna – 610 zł, leki – 500 zł. (k. 100, 168) .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w szczególności zeznań powoda głównego (156-158) i pozwanej głównej (168-171), świadka D. W. (k. 127 – 128), M. P. (k. 145 – 146), B. B. (k. 147 – 148), powołanych dokumentów, złożonych do akt sprawy oraz akt sprawy o sygn. V RC 128/12.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo główne zasługuje na uwzględnienie w części odnoszącej się do obniżenia alimentów do kwoty po 500 złotych miesięcznie zaś powództwo wzajemne podlega oddaleniu.

Obowiązek rodziców dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa dopóty, dopóki dziecko nie zdobędzie kwalifikacji zawodowych, niezależnie od osiągnięcia wieku. Uzyskanie pełnoletniości nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko studiuje i czas przeznaczony na naukę wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Jeżeli natomiast czas nauki osoby uprawnionej do alimentacji wydłuża się nadmiernie poza przyjęte ramy, gdy studiujący nie czyni należytych postępów w nauce, nie zdaje egzaminów i ze swej winy powtarza lata nauki i nie kończy jej w okresie przewidzianym w programie, a wiek i ogólne przygotowanie do pracy pozwala na jej podjęcie, rodzice nie są obowiązani do alimentowania pełnoletniego dziecka. Istotne znaczenie powinna tu mieć okoliczność, czy dotychczasowe przygotowanie zawodowe i nabyte wcześniej kwalifikacje pozwalają w pełni na samodzielne, regularne zarobkowanie, a więc na pokrycie własnych środków utrzymania.

Zmiana obowiązku alimentacyjnego, zgodnie z dyspozycją art. 138 krio, możliwa jest w razie zmiany stosunków tzn. wtedy, gdy zmianie ulegają uzasadnione potrzeby uprawnionego albo możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zmiana taka musi jednak być istotna, co oznacza, iż muszą istnieć warunki i okoliczności o charakterze trwałym, dotyczące okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych, wyczerpujące przesłanki wpływające w istotny sposób na zakres obowiązku alimentacyjnego.

W ocenie Sądu, pozwana w chwili obecnej jest zdolna do podjęcia zatrudnienia, z którego dochód pozwoli jej na częściowe zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb . Zdaniem Sądu koszty utrzymania pozwanej podane przez nią na kwotę około 5000 zł miesięcznie są znacząco zawyżone .Sąd ocenia je na kwotę około 2 500 zł miesięcznie w tym : czynsz za mieszkanie – 350 zł, rachunki za prąd – 90 zł, media (tv, internet) – 50,00 zł, abonament za telefon komórkowy – 60 zł, żywność – 1000 zł, suplementy proteinowe – 100 zł, środki higieniczne – 100 zł, bilet miesięczny za przejazd komunikacją miejską – 55 zł, rozrywka– 100 zł, odzież – 200 zł, opieka medyczna i leki – 400 zł. Sąd nie kwestionuje schorzeń pozwanej , które zostały wykazane bogatą dokumentacją medyczną , to jednak należy uznać, iż nawet przy specjalnej diecie zalecanej jej przez lekarzy kwota 1000 zł będzie wystarczająca . Podobnie wydatki wskazane przez pozwaną związane z leczeniem na kwotę łączną 1110 zł ( opieka medyczna – 610 zł, leki – 500 zł) są zawyżone , w szczególności że pozwana objęta jest systemem ubezpieczeń społecznych i może korzystać z pomocy lekarskiej w znacznym stopniu , co zresztą czyni, o czym świadczy dokumentacja medyczna . Z całą pewnością jeżeli będzie się stosowała do zaleceń lekarskich , w tym diety i terapii , konieczność ponoszenia wydatków na leki ( głównie na trawienie i problemami z tym związanymi) i okazjonalnego korzystania z prywatnych wizyt lekarskich będzie mniejsza . Należy zauważyć , że w czasie ostatniej wizyty w (...) w dniu 29 marca 2015 r. pozwana w czasie wywiadu chorobowego oświadczyła ,że obecnie nie przyjmuje żadnych leków (k. 165).Oczywistym jest jednak ,że jej wydatki na leki zależą od nasilenia objawów choroby. Zalecana pozwanej aktywność fizyczna nie musi natomiast wiązać się z wydatkami .

Co prawda pozwana jest studentką V roku psychologii na Uniwersytecie (...) w trybie stacjonarnym, jednak jak sama wskazała obecnie jest zobowiązana do uczęszczania na jedne zajęcia w wymiarze 1,5 godz. tygodniowo oraz do zaliczenia w trybie indywidualnym trzech innych przedmiotów przewidzianych w programie studiów. W ocenie Sądu, pozwana jest zdolna do podjęcia pracy, choćby w niepełnym wymiarze czasowym, co jest często praktykowane przez studentów. Zdaniem Sądu pozwana nie znajduje się w sytuacji zdrowotnej, która uniemożliwia jej podjęcie pracy. Jak wynika z materiału zgromadzonego w sprawie jest ona osobą aktywną na polu zawodowym, który ją interesuje tj. pisze scenariusze, książki, bierze udział w programach telewizyjnych (nieodpłatnie), prowadzi stronę internetową na której wymienia się doświadczeniami związanymi z zaburzeniami odżywiania. Ponadto K. O. sama uważa że jest w stanie pracować o czym świadczy choćby jej prośba skierowana do świadka M. P., która jest związana zawodowo z mediami, aby ta pomogła jej w znalezieniu pracy w mediach. W ocenie sądu, pozwana K. O. jest zdolna do partycypowania w swoich kosztach utrzymania, co zostało zresztą potwierdzone przez nią w sposób dorozumiany, poprzez to, że jak sama twierdzi poszukuje ona pracy. W trakcie przesłuchania w dniu 14 kwietnia 2015 r. K. O. podniosła, że ,,cały czas poszukuje pracy, ale wszystko zależy od charakteru pracy”. Nie ma zatem wątpliwości, iż pozwana jest gotowa zarabiać na swoje utrzymanie, jednakże tylko na własnych warunkach pracując w branży przez siebie wybranej. Fakt, iż nie może znaleźć zatrudnienia na rynku pracy w obszarze własnych zainteresowań związanym z mediami, w kierunku którym nie ma zresztą wykształcenia, nie może powodować , iż koszty jej utrzymania w dalszym ciągu powinni ponosić w pełnej wysokości jej rodzice, w tym powód. Obecnie powszechnie jest ,że nawet absolwenci studiów wyższych podejmują zatrudnienie w obszarze niezwiązanym z ich wykształceniem, co jest podyktowane realiami panującymi na rynku pracy.

Oceniając obecną sytuację pozwanej, w stosunku do okresu, w którym ustalono zobowiązanie alimentacyjne powoda w dniu 10 października 2012 roku, wskazać należy, że pozwana jest na końcowym etapie pobierania nauki na studiach wyższych, który wydłuża się znacząco z uwagi na jej urlopy zdrowotne. W ocenie Sądu, przedstawiona przez pozwaną ilość zajęć na uczelni nie wyklucza możliwości podjęcia zatrudnienia, w choćby niepełnym wymiarze czasowym, również sama pozwana tego nie kwestionuje. W chwili obecnej pozwana może częściowo partycypować w kosztach swojego utrzymania. W ocenie Sądu, niemożność podjęcia pracy przez pozwaną wynika z faktu, że szuka ona zatrudnienia jedynie w obszarze swoich zainteresowań, zaś Sąd oceniając możliwości zarobkowe pozwanej bierze pod uwagę jej realne możliwości znalezienia zatrudnienia na różnych obszarach rynku pracy. Pozwana wskazała również, w trakcie przesłuchania w dniu 14 kwietnia 2015 r., że przez pewien czas po maturze pracowała w sklepie jako sprzedawca, jednakże w chwili obecnej nie jest zainteresowana tego typu zatrudnieniem, co w ocenie Sądu nie znajduje uzasadnia. Podkreślenia wymaga, iż rolą Sądu nie jest wskazywanie miejsc, w których pozwana mogłaby podjąć zatrudnienie, a jedynie zwrócenie uwagi na konieczność szukania pracy w różnych obszarach zatrudnienia. Wskazać należy, że matka pozwanej również uczestniczy w jej utrzymaniu, zapewnia jej mieszkanie i dodatkowo daje jej 1000 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu możliwości pozwanej pozwalają jej na uzyskanie zatrudnienia powyżej najniższego wynagrodzenia , które obecnie wynosi 1 237,20 zł , co pozwoli jej na zaspokojenie co najmniej połowy jej usprawiedliwionych potrzeb. Pozwana w wieku 26 lat winna dążyć do samodzielnego utrzymania , a obecnie podejmując poszukiwania zatrudnienia tylko w wybranym przez siebie zakresie , nadal oczekuje ,że ciężar ten w dalszym ciągu spoczywał będzie na jej rodzicach , w tym powodzie.

Podkreślenia wymaga, że Sąd orzekając o alimentach, bierze za podstawę rozstrzygnięcia nie tylko potrzeby uprawnionego, ale także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania. W chwili obecnej powód jest nadal osobą pozostającą bez pracy, aczkolwiek jak sam twierdzi aktywnie jej poszukującą i zdolną do pracy .

Z uwagi na to, że nie można przewidzieć czy i jakie zaistnieją zmiany w sytuacji powoda i pozwanej w przyszłości , w tym w szczególności czy stan zdrowia pozwanej będzie na tyle dobry ,że pozwoli jej na samodzielne utrzymanie, Sąd nie przychylił się do powództwa w części odnoszącej się do systematycznego obniżania alimentów w ten sposób, że od dnia 08 lipca 2015 roku do dnia 08 lipca 2016 roku ich wysokość zostanie obniżona do kwoty po 350 złotych miesięcznie, zaś od dnia 08 lipca 2016 roku do dnia 08 lipca 2017 roku do kwoty po 150 złotych miesięcznie oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z chwilą ukończenia przez pozwaną 30. roku życia .

W związku z istnieniem po stronie pozwanej możliwości zarobkowych, Sąd uznał za zasadne obniżenie obowiązku alimentacyjnego ciążącego na powodzie, do kwoty po 500 zł miesięcznie od dnia wniesienia pozwu.

Podsumowując, Sąd na podstawie art. 138 kiro uznał powództwo powoda głównego za zasadne w części odnoszącej się do obniżenia obowiązku alimentacyjnego, zaś w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Mając na względzie powyższe ustalenia Sąd oddalił powództwo wzajemne w całości z uwagi na jego bezzasadność.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 102 kpc, przejmując na rachunek Skarbu Państwa koszty nieuiszczonych opłat sądowych.