Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 591/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marek Rajchert

Protokolant:

Anna Jakóbczak

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie, sprawy z powództwa: P. S.

przeciwko A. K. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powoda P. S. kwotę 8 940,10 zł (osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 10/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 16 września 2014r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.517,00 zł (jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych 00/100) tytułem kosztów procesu.

Sędzia

Sygn. akt V GC591/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 8 lipca 2015 r.

Pozwem wniesionym w dniu 17.02.2015 r. powód L. S. prowadzący działalność gospodarczą – Zakład (...)wniósł o zasądzenie od pozwanego A. K. (1) kwoty 8.940,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od tej kwoty od dnia 16.09.2014 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu wskazał, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w dniach 13-24.08.2014 r. wykonywał na rzecz pozwanego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro (...) usługi transportowe - przewóz osób, które zostały wykonane bez zastrzeżeń ze strony pozwanego. W związku z tym w dniu 27.08.2014 r. powód wystawił fakturę VAT nr (...), na kwotę 18.940,10 zł z odroczonym terminem zapłaty do 14 dni. Powód wskazał także iż w dniu 12.08.2015 r. pozwany wpłacił na rachunek bankowy powoda zaliczkę
w kwocie 10.000,00 zł, natomiast w pozostałej części tj. w kwocie 8.940,10 zł pozwany nie uregulowała wymaganej należności.

W dniu 23.02.2015 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydziale Gospodarczym został wydany nakaz zapłaty, sygn. akt V Gnc 726/15, którym nakazano pozwanemu zapłacić powodowi kwotę 8.940,10 zł wraz
z ustawowymi odsetkami liczonymi od tej kwoty od dnia 16.09.2014 r. do dnia zapłaty, wraz z kwotą 1.292,00 zł stanowiącą koszty postępowania.

Od powyższego nakazu zapłaty w dniu 15.04.2015 r. pozwany wniósł sprzeciw, którym zaskarżył w/w nakaz zapłaty w części, tj. w kwocie 2.085,00 zł. Pozwany nie kwestionował faktu dotyczącego wykonania przez powoda zamówionej usługi, określonej umową nr (...), zawartej w dniu
11.08.2014 r. Jednocześnie podniósł on zarzut polegający na tym, iż faktura VAT nr (...) wystawiona przez powoda zawierała nieznaną kwotę, naliczoną w pozycji określającej „usługa za granicą”, wskazując przy tym, że łącząca strony umowa w pkt 2 i 3 precyzyjnie określała zasady rozliczania zleconej usługi i naliczania należności, a pozwany nie zamawiał w ramach wykonywanej umowy dodatkowej usługi określonej mianem „usługa za granicą”.

W piśmie procesowym z dnia 14.05.2015 r. powód wskazał iż na kwotę 2.085,00 zł wyliczoną za „usługę za granicą” składają się koszty, które zgodnie
z pkt 4 umowy nr (...) pozwany jako najemca był zobowiązany ponieść. Koszty te obejmują kwoty związane z opłatami drogowymi, parkingowymi, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem dla kierowców, a także koszt trzeciego kierowcy w kwocie 800,00 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 11.08.2014 r. powód P. S., (...) - Usługi Przewozowo - (...) zawarł
z pozwanym A. K. (2), (...) – Biuro (...) umowę nr (...) na mocy której powód zobowiązał się do wykonania w dniach od 13.08.2014 r. do 24.08.2014 r. usługi polegającej na transporcie osób na trasie P. (...)

W/w umowa w pkt. 4 stanowiła, iż koszty związane z opłatami drogowymi, parkingowymi, zakwaterowaniem i wyżywienie kierowców oraz koszt trzeciego kierowcy pokryje pozwany.

(dowód: okoliczność bezsporna, dowód umowa nr (...) k. 23).

W dniu 12.08.2014 r. pozwany wpłacił na rachunek bankowy powoda zaliczkę w kwocie 10.000,00 zł.

(dowód: okoliczność bezsporna, polecenie przelewu k. 9v).

Usługa polegająca na przewozie osób została wykonana przez powoda bez zastrzeżeń ze strony pozwanego, dlatego też powód w dniu 27.08.2014 r. wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 18.940,10 zł, z odroczonym terminem zapłaty do 14 dni. W/w kwota obejmowała koszty związane z usługą – „km w kraju” w kwocie 1.328,40 zł, „km za granicą” w kwocie 15.526,70 zł, oraz „usługa za granicą” w kwocie 2.085,00 zł.

(dowód: okoliczność bezsporna, faktura VAT nr (...) k.9).

Na kwotę 2.085,00 zł obejmującą „usługę za granicą” składała się kwota 915,81 zł związana z opłatami drogowymi, parkingowymi, 800,00 zł – koszt trzeciego kierowcy oraz kwota 369,19 zł związana z zakwaterowaniem i wyżywieniem kierowców. Koszty te zgodnie z pkt 4 zawartej między stronami umowy nr (...) zobowiązany był ponieść pozwany.

(dowód: umowa nr (...) k. 23, pismo procesowe powoda k. 31, zestawienie poniesionych opłat k. 34-40).

W związku z wpłaconą przez pozwanego zaliczą w wysokości 10.000,00 zł, suma wynikająca z wystawionej faktury VAT została pomniejszona do kwoty 8.940,10 zł. Należność ta pomimo wezwań powoda nie została uregulowana przez pozwanego.

(dowód: wezwanie do zapłaty k. 10-12).

Powyższe ustalenia sąd oparł na dowodach powołanych
w poszczególnych fragmentach uzasadnienia.

Sąd dokonał następującej oceny materiału dowodowego:

Sąd uznał za prawdziwe wszystkie zgromadzone i przeprowadzone
w sprawie dowody z dokumentów przedłożonych przez strony. Treść przedstawionych wyżej dowodów nie była kwestionowana przez żadną ze stron postępowania, nie budziła także żadnych wątpliwości Sądu, dlatego też w ocenie Sądu nie było podstaw do odmowy wiarygodności w/w dowodom.

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Strony procesu niewątpliwie łączyła umowa dotycząca przewozu osób, na mocy której powód zobowiązał się do transportu osób na trasie P. (...)w dniach od 13.08.2014 r. do 24.08.2014 r., natomiast pozwany zobowiązany był do zapłaty za wykonaną usługę kwoty 18.940,10 zł.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, co oznacza, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń, ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu co do tych okoliczności na niej spoczywał (wyrok SA we Wrocławiu z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt I ACa 1320/2011, SIP nr 1108777, Lexis.pl nr 3050739).

W niniejszej sprawie strona powodowa dołączonymi do pozwu dokumentami udowodniła fakt należytego wywiązania się z ciążącego na niej zobowiązania, objętego umową nr (...). Ponadto okoliczność ta nie była kwestionowana przez pozwanego. Powód w sposób dostateczny wykazał co składało się na kwotę dochodzoną pozwem. Wyjaśnił jakie koszty składały się na kwotę 2.085 zł stanowiącą ekwiwalent za „usługę za granicą” i kto powinien je ponieść, zgodnie z treścią zawartej umowy. W związku z tym zarzut pozwanego podnoszony w sprzeciwie od nakazu zapłaty, dotyczący tego iż wystawiona przez powoda faktura VAT nr (...) została zawyżona
o nieznaną kwotę należy uznać za bezzasadny i nieudowodniony.

W związku z powyższym należało uznać iż powód w przeciwieństwie do pozwanego wywiązał się ze swojego zobowiązania, dlatego też zasadnym było uwzględnienie powództwa i zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego kwoty 8.940,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od tej kwoty od dnia 16 września 2014 r. do dnia zapłaty. Podstawą zasądzenia odsetek był przepis art. 481 § 1 k.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.517,00 zł, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na w/w koszty złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 300,00 zł zgodnie z art. 28 pkt 4 ustawy
z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.), koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1200,00 zł zgodnie z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.),
a także opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł ustalona na podstawie części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 ze zm.).

SSR ..............................