Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1/16

POSTANOWIENIE

dnia 26 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Matejko

Protokolant: sekr. sąd. Adriana Jurek

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Krzysztofa Kozbera

po rozpoznaniu na posiedzeniu

w sprawie T. Z.

z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

I.  na podstawie art.572 kpk umorzyć postępowanie w sprawie;

II.  na podstawie art.632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie wpłynął wniosek skazanego T. Z. o wydanie wyroku łącznego i połączenie wszystkich kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec niego w prawomocnych wyrokach. Jednocześnie wnioskodawca wskazał, iż został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie II K 8/15 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie II K 692/12.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek skazanego nie jest zasadny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku, zmieniono treść art.85 kk dotyczącego wymierzania kary łącznej. Jednakże zgodnie z dyspozycją zawartą w art.19 ust. 1 tejże Ustawy, art.85 kk w nowym brzmieniu nie ma zastosowania do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z akt sprawy II K 1/16 oraz aktualnej karty karnej skazanego wynika natomiast, iż wobec T. Z. nie wydano żadnego wyroku skazującego po dniu 1 lipca 2015 roku, w związku z czym wobec skazanego nie mają zastosowania znowelizowane przepisy w zakresie kary łącznej.

Zatem w przedmiotowej sprawie należało rozważyć możliwość wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią art.85 kk sprzed nowelizacji, sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw (…).

Tymczasem T. Z. skazany został prawomocnymi wyrokami: Sądu Rejonowego w Choszcznie z dnia 3 grudnia 2010 roku wydanym w sprawie II K 625/10 za dwa czyny popełnione w nocy 3 lipca 2010 roku, Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 3 kwietnia 2013 roku wydanym w sprawie II K 692/12 za czyny popełnione w dniu 17 marca 2012 roku, w maju 2012 roku i w dniu 6 czerwca 2012 roku oraz Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 19 lutego 2015 roku wydanym w sprawie II K 8/15 za czyny popełnione w okresie od lipca 2013 roku do 25 września 2013 roku, w okresie od 2010 roku do września 2013 roku i w dniu 4 października 2013 roku. Zatem z zestawienia powyższych wyroków skazujących wynika, że czyny za które T. Z. skazany został powyższymi wyrokami zostały popełnione po dacie wydania poprzedzających je wyroków. Tym samym, po przeanalizowaniu wszystkich skazań T. Z. pod kątem możliwości orzeczenia kary łącznej, Sąd stwierdził brak podstaw do wydania wobec skazanego wyroku łącznego.

W konsekwencji niniejsze postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 572 kpk, a kosztami postępowania, w myśl art.632 pkt 2 kpk, obciążyć Skarb Państwa.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia.