Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1669/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14 maja 2015 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił M. P. prawa do emerytury. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż wnioskodawczyni nie osiągnęła wymaganego 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz nie udowodniła 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. ZUS uznał staż sumaryczny w wymiarze 18 lat 10 miesiące 12 dni.,

/decyzja k. 41 akt ZUS/

Wnioskodawczyni uznała powyższą decyzję za krzywdzącą i w dniu 15 czerwca 2015 roku złożyła odwołanie, wnosząc o zmianę zaskarżonej decyzji ZUS poprzez przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury, na podstawie świadectw pracy w szczególnych warunkach . Wnioskodawczyni podniosła, ze nie zgadza się z anulowaniem świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach z dnia 25.05.2005r.. Wnioskodawczyni nie kwestionowała braku 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych jako stażu ubezpieczeniowego do dnia 31.12.1998r. .

/ odwołanie - k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu wskazał, że odmówiono wnioskodawczyni prawa do wcześniejszej emerytury z art. 184 ustawy emerytalnej, gdyż do dnia 1 stycznia 1999 roku nie udowodniła ona 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego , argumentując , jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

/o dpowiedź na odwołanie - k. 7/

Na rozprawie w dniu 2 marca 2016 roku wnioskodawczyni poparła odwołanie, a pełnomocnik organu rentowego wniósł o jego oddalenie.

/ p rotokół rozprawy - k. 17/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący – M. P. urodziła się w dniu (...) / bezsporne/.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku wnioskodawczyni złożyła wniosek o emeryturę. /w niosek k. 1 – 6 akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 14 maja 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił M. P. prawa do emerytury. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż wnioskodawca nie osiągnął wymaganego 20 letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz nie udowodnił 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. ZUS uznał staż sumaryczny w wymiarze 18 lata 10 miesiące 12 dni, / decyzja k.41 akt ZUS/

Wnioskodawczyni udowodnił następujące okresy składkowe i nieskładkowe – do dnia 31 grudnia 1998r. w ramach aktywności zawodowej :

21.09.1977 - 22.09.1977 pomoc dentystyczna w Wojewódzki Szpital (...) w Z.;

27.09.1977r.- 30.04.1978r. praca jako referent, w Zespole szkół zawodowych nr (...) w Z.;

01.10.1980 - 30.09.1982r., praca jako laborant, w zespole szkół budowlanych w Z. ;

25.04.1983 - 31.12.1997 praca jako maszynista stacji uzdatniania wody ; w zakładach (...) w Z..

05.01.1998 - 30.06.1998r. wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia, w krawiectwo ogólne (...).

02.07.1998r. - 31.01.1999r. praca jako laborant , (...) przedsiębiorstwo odzieżowe w Z.;

02.02.1999r. – 01.02.2000r., pobierała zasiłek dla bezrobotnych

16.06.2008 - 31.07.2008r. praca jako pomoc kelnerska w (...) N. w łódź;

18.08.2009 – 31-10-2011r. wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenie w (...) sp. z o.o.

24.11.2011- 23-02.2012 zatrudniona jako pakowacz w (...)

Okresy nieskładkowe

01.10.1982r. - 24.04.1983; 20.10.1993r. – 27.10.1993r.; 07.04.1994 – 23.04.1994; 17.12.1995r. – 02.01.1996r.; 27.08.1996r. – 01.10.1996r.; 10.04.1997r. 30.04.1997r., 01.01.1998r. -04.01.1998r.,

Łącznie wnioskodawca udokumentował 18 lata 5 dni okresów składkowych oraz 10 miesiące 7 dni okresów nieskładkowych . Łącznie - dnia 1.01.1999r. - 18 lata 10 miesięcy 12 dni

( ś wiadectwa pracy , zaświadczenia k. 3- 12, k. 30- 42 - I, II , III tom akt ZUS)

Dokonując ustaleń faktycznych, co do kwestionowanego przez organ rentowy okresu pracy w warunkach szczególnych Sąd oparł się na zeznaniach odwołującej oraz zebranych w niniejszej sprawie dokumentach, których wiarygodności żadna ze stron nie kwestionowała.

Bezsporne jest to, ze wnioskodawczyni nie udokumentowała innych, poza uznanymi przez ZUS , okresów składkowych i nieskładkowych do dnia 1.01.1999r.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył co następuje:

Odwołanie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa i podlega oddaleniu.

Spór w niniejszej sprawie dotyczy uprawnienia ubezpieczonego do emerytury w oparciu o przepis art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(obecnie tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1440 ze zm.).

Stosownie do art. 184 ust. 1 w/w ustawy, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

Z kolei w myśl z art. 27 , ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat (dla kobiet ) oraz mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet ).

W myśl ust. 2 art. 184 w/w ustawy emerytura, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu Państwa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że poprzednio (art. 184 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2013 roku), w odniesieniu do ubezpieczonych będących pracownikami ustawodawca wymagał prócz tego rozwiązania stosunku pracy.

Jak wynika z akt sprawy ubezpieczona, zarówno przed organem rentowym
jak i w postępowaniu przed Sądem Okręgowym, wykazała jedynie 18 lata, 10 miesięcy i 12 dni okresu składkowego i okresu nieskładkowego,

Wskazane w cytowanym przepisie przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie, brak , choćby jednej z nich, powoduje brak prawa do świadczenia .

Dlatego ,ponieważ wnioskodawczyni nie udowodniła wymaganego ,cytowanym przepisem – stażu sumarycznego okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat , Sąd nie analizował czy wnioskodawca spełnił inną przesłankę tego przepisu tzn. posiadania 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach.

Sąd zwraca uwagę, , że emerytura we wcześniejszym wieku emerytalnym ma charakter wyjątkowy, a warunki jej nabycia należy interpretować ściśle. Aby powstało prawo do emerytury muszą zaistnieć łącznie wszystkie wymienione w przepisach prawa przesłanki.

Reasumując - wnioskodawczyni nie spełniła warunków do nabycia prawa do emerytury z art.184 ustawy emerytalnej, gdyż nie legitymuje się 20-letnim stażem pracy.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 477 ze zn. 14 & 1 k.p.c oddalił odwołanie.

Zarządzenie: odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawczyni.