Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.457/16el

POSTANOWIENIE

Dnia 12.05.2016r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Tadeusz Stodoła

Protokolant - st. sekr. sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej – Mieczysława Buksy po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego R. B. (B.) s. M. o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

na zasadzie art.15§1kkw w związku z art.43 la § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.)

postanowił:

umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie zezwolenia skazanemu R. B. s. M. na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kar: zastępczej kary 114 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w L. Wydział Zamiejscowy w B. z dnia 25.04.2014r., sygn. akt VIIK 29/14 za czyn z art.278§3kk; zastępczej kary 114 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w L.Wydział Zamiejscowy w B. z dnia 07.03.2014r., sygn. akt VIIK 508/13 za czyn z art.244kk oraz 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 08.10.2010r., sygn. akt IIK 278/10 za czyn z art.178a§1kk.

UZASADNIENIE

Skazany R. B. złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, uzasadniając go swoją trudną sytuacją zdrowotną i chęcią podjęcia rehabilitacji w warunkach wolnościowych.

Zgodnie z treścią art.43 la§1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można udzielić wobec skazanego, któremu orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 Kodeksu karnego. Przepisy cyt. Ustawy stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku. Z kolei, jak wynika z treści art.43lb, przepisy powyżej cytowanej Ustawy stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach o których mowa w art.37b lub art.87§2 kk.

Z nadesłanej tutejszemu Sądowi opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 15.04.2016r. wynika, że R. B. od dnia 2.09.2015r. odbywa karę zastępczą 114 dni orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w L.Wydział Zamiejscowy w B. z dnia 25.04.2014r., sygn. akt VII K 29/14 za czyn z art.278§3kk; karę zastępczej kary 114 dni pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w L. Wydział Zamiejscowy w B. z dnia 07.03.2014r., sygn. akt VII K 508/13 za czyn z art.244kk oraz karę 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 08.10.2010r., sygn. akt II K 278/10 za czyn z art.178a§1kk.

Sąd rozpoznając wniosek z urzędu bada, czy skazany ma uprawnienia formalne do odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a w szczególności czy orzeczone wobec niego kary są do odbycia.

Z treści art.43 la§1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) wynika, że warunkami uzasadniającymi merytoryczne rozpoznanie wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest orzeczenie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku i stwierdzenie, że nie zachodziły w sprawie warunki opisane w przepisie art.64§2kk.

Ze wskazanych powyżej wyroków bezspornie wynika, że wobec skazanego za przypisane mu czyny orzeczono karę w rozmiarze łącznie przekraczającym jeden rok. Zatem, nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające merytoryczne rozpoznanie wniosku skazanego.

Dlatego też, mając na uwadze treść przepisu art.15§1 kkw, należało postanowić jak wyżej.