Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 97/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Puławach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Stachoń

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Szczepanik

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach B. W.,

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 21.08.2015 r., 03.11.2015 r., 04.02.2106r., 15.03.2016 r., 19.04.2016 r.

sprawy J. W. (1), syna K. i M. z domu L., urodzonego dnia (...) w N.,

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 25 listopada 2014 roku w N. woj. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 700 zł na szkodę W. W. w ten sposób, że wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej zabrał w/w kwotę z portfela znajdującego się w torebce przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 3 lat i 28 dni będąc skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach II K 36/07 z art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności który to wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2010 roku sygn. akt IV K 199/10 którym został skazany na karę 4 lat, 8 miesięcy pozbawienia, którą odbywał w okresie od 28.02.2007 roku do dnia 28.10.2014 r.

tj. o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

II. w dniu 25 listopada 2014 roku w N. woj. (...) wypowiadał pod adresem W. W. groźby karalne pozbawienia życia, które to groźby wzbudziły w niej uzasadnioną obawę ich spełnienia w ten sposób, że groził w/w wymienionej obgryzieniem nosa i obcięciem głowy

tj. o czyn z art. 190§1 kk,

III. w dniu 25 listopada 2014 r. w N., woj. (...) wypowiadał pod adresem funkcjonariuszy policji w osobach st. sierż J. S. oraz st. sierż. M. W. (1) groźbę bezprawną w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej zatrzymania w ten sposób, że groził w/w wymienionym oskarżeniem o pobicie oraz kradzież na jego szkodę jak również zwolnieniem ze służby przy czym czynu dopuścił się w ciągu 3 lat i 28 dni będąc skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach II K 36/07 z art. 222§1 kk w zb. z art. 224§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę roku pozbawienia wolności który to wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 grudnia 20910 roku sygn. IV K 199/10 którym został skazany na karę 4 lat, 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 28.02.2007 roku do dnia 28.10.2014 r.

tj. o czyn z art. 224§2 kk w z. z art. 64§1 kk

1.  oskarżonego J. W. (1) uznaje winnym dokonania zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia czynu z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk i za to na mocy art. 278§1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego J. W. (1) uznaje winnym dokonania zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia czynu z art. 190§1 kk i za to na mocy art. 190§1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  oskarżonego J. W. (1) uznaje winnym dokonania zarzucanego mu w pkt III aktu oskarżenia czynu z art. 224§2 kk w zw. z art. 64§1 kk i za to na mocy art. 224§2 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na mocy art. 85§1 kk i art. 86§1 kk wymierzone w pk 1-3 kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  na mocy art. 63§1 kk zalicza na poczet kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 25 listopada 2014 roku godz. 00:40 do 21 sierpnia 2015 roku godzina 14:55, równoważny 9 (dziewięciu) miesiącom kary pozbawienia wolności;

6.  zasądza na rzecz adw. T. Z. za nieopłaconą obronę z urzędu kwotę 929,88 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć 88/100 ) złotych;

7.  na mocy art. 230§2 kpk z nakazuje zwrócić pokrzywdzonej W. W. dowody rzeczowe w postaci siedmiu banknotów o nominałach po 100 złotych zapisanych pod nr 2/15 księgi przechowywanych przedmiotów;

8.  na mocy art. 627 kpk obciąża oskarżonego kosztami sądowymi w kwocie (...),26 (jeden tysiąc sześćset trzynaście 26/100 ) złotych i 300 (trzysta) złotych opłaty.

II K 97/15

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Puławach oskarżyła J. W. (1) o to, że:

I.  w dniu 25 listopada 2014 roku w N. województwa (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 700 złotych na szkodę W. W. w ten sposób, że wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej zabrał w/w kwotę z portfela znajdującego się w torebce przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 3 lat i 28 dni będąc skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach II K 36/07 z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, który to wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2010 roku sygn. akt IV K 199/10, którym został skazany na karę 4 lat, 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 28 lutego 2007 roku do dnia 28 października 2014 roku,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.;

II.  w dniu 25 listopada 2014 roku w N. województwa (...) wypowiadał pod adresem W. W. groźby karalne pozbawienia życia, które to groźby wzbudziły w niej uzasadnioną obawę ich spełnienia w ten sposób, że groził w/wymienionej obgryzieniem nosa i obcięciem głowy,

tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.;

III.  W dniu 25 listopada 2014 roku w N. województwa (...) wypowiadał pod adresem funkcjonariuszy policji w osobach st. sierż. J. S. oraz st. sierż. M. W. (1) groźbę bezprawną w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej zatrzymania w ten sposób, że groził w/wymienionym oskarżeniem o pobicie oraz kradzież na jego szkodę jak również zwolnieniem ze służby przy czym czynu dopuścił się w ciągu 3 lat i 28 dni będąc skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach II K 36/07 z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, który to wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2010 roku sygn. IV K 199/10, którym został skazany na karę 4 lat, 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 28 lutego 2007 roku do dnia 28 października 2014 roku,

tj. o czyn z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 25 listopada 2014 roku w N. W. W. i jej były konkubent J. W. (1) zrobili zakupy spożywcze, a następnie udali się do domu W. W.. W. W. miała odłożone w portfelu w torebce pieniądze na święta w kwocie 700 złotych zarobione na pracach dorywczych przy zbiorze malin i opiece nad dziećmi. Torebka z pieniędzmi była w tym samym pokoju, w którym przebywali W. W. i J. W. (1). Gdy W. W. wyszła na chwilę do toalety J. W. (1) zabrał z portfela znajdującego się w torebce 700 złotych i wyszedł z domu. W. W. usłyszała trzask zamykanych drzwi i po stwierdzeniu braku kwoty 700 złotych w jej portfelu wybiegła za J. W. (1) żądając zwrotu pieniędzy. Wówczas J. W. (1) zagroził jej, że odgryzie jej nos lub obetnie głowę, co biorąc pod uwagę jego porywczy charakter i nieobliczalność oraz kryminalną przeszłość znaną W. W. wzbudziło u niej uzasadnioną tym obawę spełnienia tych gróźb. Następnie J. W. (1) oddalił się, a W. W. wezwała policję, która zjawiła się po niedługim czasie. Podczas penetracji ulic (...) policjanci wraz z W. W. zauważyli J. W. (1), który na ich widok wepchnął sobie ukradzione 700 złotych w usta, a podczas próby zatrzymania najpierw próbował zbiec, następnie groził policjantom st. sierż. J. S. i st. sierż. M. W. (1), że doprowadzi do ich zwolnienia z policji oskarżając ich o pobicie, kradzież na jego szkodę lub podrzucając im narkotyki. J. W. (1) był skazany za przestępstwa z art. 208 § 1 k.k./69, art. 166 k.k./69, art. 166 k.k./69, art. 210 § 1 k.k./69, art. 234 § 1 k.k./69, art. 236 k.k./69, art. 156 § 1 k.k./69, art. 279 § 1 k.k., art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 288 § 1 k.k., art. 226 § 1 k.k., art. 222 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k., jest rozwiedziony, nie ma nikogo na utrzymaniu, a sam utrzymuje się z renty socjalnej, ma problemy ze zdrowiem a w szczególności z kręgosłupem. J. W. (1) w dniach od 28 lutego 2007 roku do 28 października 2010 roku odbywał karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie IV K 199/10, który to wyrok objął skazania z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę roku pozbawienia wolności w sprawie II K 36/07 Sądu Rejonowego w Puławach. J. W. (1) był aresztowany do niniejszej sprawy w dniach od 25 listopada 2014 roku godzina 0:40 do dnia 21 sierpnia 2015 roku godzina 14:55.

Ustalając powyższy stan faktyczny sąd obdarzył wiarą zeznania świadków: W. W. – k. 519, 7-8, 103-105, 135-137, 187-189, M. W. (1) – k. 519-519v, 19-22, J. S. – k. 519v-520, 33-34, E. W. – k. 520-520v, 124-125, J. W. (2) – k. 602v, M. W. (2) – k. 603, 142-143 i K. J. – k. 133-134, ponieważ są logiczne, konsekwentne i wzajemnie się potwierdzają tworząc jeden spójny stan faktyczny, a ponadto świadkowie M. W. (1) i J. S. są funkcjonariuszami policji, którzy w tej sprawie jedynie wykonywali swoje obowiązki, więc nie maja powodów, by niesłusznie kogokolwiek obciążać. Sąd obdarzył wiarą również dowody w postaci: protokołu zatrzymania rzeczy – k. 14-16, protokołu oględzin – k. 17-18, odpisu wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie IV K 199/10 – k. 49-52, odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Puławach II K 36/07 – k. 53-55, danych osobo poznawczych – k. 69, protokołu badania sądowo – lekarskiego – k. 82, danych z Krajowego Rejestru Karnego – k. 45-47, 106-107, 130-132, 409-412, 422-425, opinii o skazanym – k. 144, opinii sądowo-psychiatrycznej – k. 153-161, zawiadomienia z Zakładu Karnego – k. 117, historii choroby – k. 139-140, wyniku badania radiologicznego – k. 276, opinii lekarskiej – k. 344 i zawiadomienia o zwolnieniu – k. 526, ponieważ dowody te zostały sporządzone przez uprawnione do tego osoby i w przewidzianej prawem formie, a żadna z zainteresowanych stron nie zakwestionowała ich prawdziwości. Sąd uznał za nic nie wnoszące do sprawy zeznania świadków: L. J. – k. 564v, J. C. - k. 583v i J. G. – k. 584, ponieważ świadkowie ci nie posiadają wiedzy na temat przedmiotowego zdarzenia, a jedynie potwierdzili, że J. W. (1) i W. W. byli w nieformalnym związku.

Oskarżony J. W. (1) nie przyznał się do winy i wyjaśnił, że nie ukradł żadnych pieniędzy, a zatrzymane przy nim pieniądze należały do niego. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, ponieważ są sprzeczne z pozostałym wiarygodnym materiałem dowodowym i stanowią jedynie próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej. Jego wersji przeczy samo jego zachowanie w chwili zatrzymania przez policję, kiedy to wepchnął sobie do ust plik banknotów. Gdyby pieniądze rzeczywiście stanowiły jego własność, to wówczas nie miałby powodu by je w tak desperacki chować przed przedstawicielami prawa. Przedstawionej przez niego wersji zdarzenia przeczy również opinia sądowo-lekarska, która wyklucza stwierdzone u niego obrażenia ciała w postaci licznych otarć naskórka jako pochodzące od bicia pięścią przez policjantów, jak sam twierdził.

Wina oskarżonego J. W. (1) nie budzi wątpliwości, ponieważ jest on osobą świadomą swych czynów i nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność karną.

Zarzucany oskarżonemu w pkt I czyn polegający na umyślnym zaborze w celu przywłaszczenia rzeczy ruchomej popełniony w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo umyślnego zniszczenia mienia z art. 288 § 1 k.k., które jest podobne, ponieważ skierowane również przeciwko mieniu wyczerpuje znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Zarzucany oskarżonemu w pkt II czyn polegający na groźbie popełnienia przestępstwa polegającego na uszkodzeniu ciała, która z uwago na kryminalną przeszłość i porywczy charakter oskarżonego wzbudziła w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia wyczerpuje znamiona art. 190 § 1 k.k. Zarzucany oskarżonemu w pkt III czyn polegający na umyślnych groźbach skierowania przeciwko interweniującym funkcjonariuszom policji fałszywych postępowań karnych w celu zmuszenia ich do zaniechania interwencji popełniony w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. wyczerpuje znamiona art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające sąd uwzględnił duże nasilenie złej woli przejawiające się w tym, że oskarżony bezpośrednio po popełnieniu jednego przestępstwa popełnił kolejne, dotychczasową karalność i popełnienie dwóch przestępstw w warunkach powrotu do przestępstwa, a jako okoliczności łagodzące pojednanie z pokrzywdzoną i kłopoty zdrowotne oskarżonego. Biorąc powyższe pod uwagę sąd wymierzył karę adekwatną do stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego przestępstwa, która spowoduje, że oskarżony nie popełni więcej podobnego przestępstwa.

Orzeczenie o kosztach uzasadnia art. 616 § 2 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych oraz art. 616 § 2 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 618 § 1 pkt 1, 9 i 10 k.p.k., w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym i w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.