Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz 124/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 29 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Rejonowego w O. W. zawartym w punkcie III wyroku tegoż Sądu z dnia 27 października 2015 r., sygn.. akt I C 2689/13

postanawia:

oddalić zażalenie

Wojciech Vogt Janusz Roszewski Barbara Mokras

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.447 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wskazał, że obciążył całością kosztów pozwanego zgodnie z art. 100 k.p.c., gdyż określenie należnej powodowi sumy zależało od oceny Sądu.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył pozwany zaskarżając wyżej wymienione postanowienie w części, tj. co do kwoty 549,60 zł. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił naruszenie art. 100 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zasadnie skarżący zarzuca, że Sąd I instancji w uzasadnieniu wyroku nie wskazał w jakiej proporcji każda ze stron wygrała sprawę. Nie jest to jednak uchybienie procesowe mające wpływ na wynik sprawy.

Wskazać należy, że powódka wnosiła o zasądzenie kwoty 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia i kwoty 593,20 zł tytułem odszkodowania, czyli łącznie o zasądzenie kwoty 9.593.20 zł. Powództwo zostało uwzględnione w wysokości 8.093,20 zł. Powód więc wygrał sprawę w 84,36%. Sąd I instancji oddalił część powództwa dotycząca zadośćuczynienia zasądzając z tego tytułu 7.500 zł, a oddalając powództwo odnośnie kwoty 1500 zł. Należy więc podkreślić, że żądana przez powoda kwota zadośćuczynienia nie była rażąco wygórowana, a przeciwnie umiarkowana. Wysokość przyznanego zadośćuczynienia zależy zawsze od oceny Sądu i jeżeli żądana kwota nie jest rażąco wygórowana, to sąd może w oparciu o art. 100 k.p.c. nałożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów mimo uwzględnienia tylko części żądania (por. post. SN z dnia 5.12.2012 r., I CZ 43/12).

Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego o kosztach nie jest sprzeczne z treścią art. 100 k.p.c. i mimo lakonicznego uzasadnienia odpowiada prawu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Wojciech Vogt Janusz Roszewski Barbara Mokras