Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 1/16
POSTANOWIENIE
Dnia 11 lutego 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Iwona Koper (przewodniczący)
SSN Jan Górowski
SSN Karol Weitz (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa R. D.
przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców - Rodzinnemu Ogrodowi
Działkowemu […]
o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 11 lutego 2016 r.,
zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 6 listopada 2015 r.,
oddala zażalenie.
2
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 6 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny odrzucił skargę
kasacyjną powoda R. D. od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 czerwca 2015 r.,
w sprawie przeciw Polskiemu Związkowi Działkowców […].
Sąd Apelacyjny wskazał, że zarządzeniem z dnia 22 października 2015 r.
pełnomocnik powoda został wezwany do usunięcia braków skargi kasacyjnej przez
nadesłanie jednego egzemplarza odpisu skargi oraz uiszczenie opłaty od skargi
w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to
zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 26 października 2015 r.
W zakreślonym terminie pełnomocnik powoda uiścił należną opłatę, nie złożył
jednak odpisu skargi kasacyjnej. Wobec tego na podstawie art. 3986
§ 2 k.p.c.
Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną.
Na postanowienie z dnia 6 listopada 2015 r. powód wniósł zażalenie
załączając do niego brakujący odpis skargi kasacyjnej. Podniósł, że art. 3986
§ 4
k.p.c. wyraźnie wskazuje, iż ustawodawca rozróżnia między niedopuszczalnością
skargi kasacyjnej z innych przyczyn a skargą niespełniającą wymagań określonych
w art. 3984
§ 1 k.p.c. Powołując się na rozróżnienie pomiędzy art. 3984
§ 1 a art.
3984
§ 3 k.p.c., który został naruszony przez niedołączenie wymaganej ilości
egzemplarzy odpisu skargi, a także na szczególny charakter sprawy powód wniósł
o uchylenie zaskarżonego postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Z art. 3984
§ 3 zd. 1 w zw. z art. 128 § 1, art. 391 § 1 i art. 39821
oraz
z art. 3984
§ 3 zd. 2 k.p.c. wynika, że do skargi kasacyjnej należy załączyć
odpowiednią ilość jej odpisów dla doręczenia stronie przeciwnej oraz dwa odpisy
przeznaczone do akt Sądu Najwyższego i dla Prokuratora Generalnego.
Niedołączenie do skargi kasacyjnej odpisów w wymaganej liczbie stanowi
brak formalny podlegający usunięciu zgodnie z art. 3986
§ 1 k.p.c., o ile brak ten
uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu, tj. doręczenie odpisu stronie
przeciwnej i przekazanie dwóch odpisów do Sąd Najwyższego. W razie jego
nieuzupełnienia w terminie skarga kasacyjna podlega odrzuceniu zgodnie z art.
3
3986
§ 2 k.p.c. (por. między innymi postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca
2014 r., I UZ 4/14, niepubl., z dnia 4 marca 2015 r., I UZ 30/14, niepubl., oraz z dnia
16 września 2015 r., III CZ 41/15, niepubl.). Uzupełnienie braku w postaci
niezałączenia wymaganej liczby odpisów skargi kasacyjnej nie może zostać
dokonane dopiero wraz ze złożeniem zażalenia na postanowienie sądu drugiej
instancji o odrzuceniu skargi, gdyż w takim wypadku nie zostaje dochowany termin
do uzupełnienia owego braku.
Z tych względów, na podstawie art. 39814
w zw. z art. 3941
§ 3 k.p.c.,
Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.
kc