Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 386/15
POSTANOWIENIE
Dnia 15 czerwca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący)
SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)
SSN Hubert Wrzeszcz
w sprawie z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej
w P.
przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Skarbowi Państwa
- Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w P., Staroście G. i
Wojewodzie […]
o przyznanie nieruchomości zamiennych lub przywrócenie własności,
ewentualnie o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 15 czerwca 2016r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej Skarbu Państwa - Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w P., Starosty
G. i Wojewody […]
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 18 lutego 2015 r.,
umarza postępowanie kasacyjne.
2
UZASADNIENIE
Powódka domagała się przyznania jej od Agencji Nieruchomości Rolnych
albo od Skarbu Państwa - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w P.
albo od Starosty G. odpowiednich nieruchomości zamiennych, w zamian za jej
nieruchomości opisane we wskazanych księgach wieczystych o łącznej
powierzchni 76, 3606 ha, ewentualnie o przywrócenie jej własności tych
nieruchomości, ewentualnie o zasądzenie od Skarbu Państwa - Wojewody […]
kwoty 8 000 000 zł tytułem odszkodowania za bezprawne przejęcie tych
nieruchomości.
Sąd Okręgowy w P. wyrokiem z dnia 8 maja 2014 r. oddalił powództwo o
przyznanie nieruchomości zamiennych, oddalił powództwo o przywrócenie
własności nieruchomości i zasądził od Skarbu Państwa Wojewody […] na rzecz
powódki kwotę 10 298 139 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 maja 2014 r., a w
pozostałej części to powództwo oddalił.
Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek
apelacji pozwanego, zmienił wyrok Sądu Okręgowego jedynie w zakresie
początkowego terminu płatności odsetek, który określił na dzień 18 lutego 2015 r.,
a w pozostałej części apelację oddalił.
Skarb Państwa - Wojewoda […] w skardze kasacyjnej od tego wyroku, w
zakresie rozstrzygnięcia o oddaleniu apelacji w pozostałej części
i o kosztach postępowania apelacyjnego, powołał podstawę naruszenia prawa
materialnego, domagał się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania.
Powódka wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej.
W piśmie z dnia 25 maja 2016 r. reprezentująca skarżącego Prokuratoria
Generalna Skarbu Państwa, cofnęła skargę kasacyjną, z powołaniem się na
zawartą przez strony ugodę.
Sąd Najwyższy zważył:
Cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i nie wymaga zgody drugiej
strony. Nie podlega także kontroli sądu, ponieważ nie przewidują jej przepisy
3
o skardze kasacyjnej ani nie uzasadnia jej cel i istota tego nadzwyczajnego
środka zaskarżenia (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 13 sierpnia
1997 r., I CKN 257/97, niepubl.; z dnia 3 września 1998 r., I CKN 820/97,
OSNC 1999, nr 2, poz. 40; z dnia 4 lipca 2002 r., I CKN 851/00, niepubl.; z dnia
17 października 2008 r., I CSK 552/07, niepubl. z dnia 9 października 2013 r.,
V CSK 444/12, niepubl.; z dnia 5 lutego 2014 r., III UK 131/13, niepubl.).
Zgodnie z art. 39821
k.p.c., jeżeli nie ma szczególnych przepisów
o postępowaniu przed Sądem Najwyższym, do postępowania tego stosuje
się odpowiednio przepisy o apelacji, a w tej sytuacji procesowej art. 391 § 2
zdanie pierwsze i art. 355 § 1 k.p.c. Cofnięcie skargi kasacyjnej obejmuje
rezygnację z kontynuowania postępowania i prowadzi do umorzenia postępowania
kasacyjnego na podstawie art. 355 § 1 w związku z art. 391 § 2 i art. 39821
k.p.c.
Z tych przyczyn Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.
jw
eb