Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1988/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie – SO Wojciech Borten

SR Dorota Drab

Protokolant – Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 23 czerwca 2016 roku w Łodzi sprawy

z powództwa D. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 16 listopada 2015 roku

sygn. akt I C 255/15

I.  zmienia punkt 1. i 3. zaskarżonego wyroku w ten sposób, że:

a.  zasądzoną w punkcie 1. kwotę 55.000 złotych obniża do

kwoty 35.000 ( trzydzieści pięć tysięcy złotych,

b.  zasądzoną w punkcie 3. kwotę 4.809,19 złotych obniża

do kwoty 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych;

II.  zasądza od D. Z. na rzecz Powszechnego

Zakładu (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę

2.200 (dwa tysiące dwieście) złotych tytułem zwrotu

kosztów postępowania apelacyjnego.