Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 169/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2016r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2016r. w S.

odwołania B. D. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 01 lutego 2016 r. Nr (...)

w sprawie B. D. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury

I.  umarza postępowanie w części dotyczącej zwiększenia emerytury B. D. (1) z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 01 stycznia 1985r. do 31 grudnia 1988r.;

II.  oddala odwołanie w części dotyczącej daty przyznania B. D. (1) zwiększenia emerytury z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Sygn. akt: IV U 169/16 UZASADNIENIE

Decyzją z 1 lutego 2016r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., po rozpoznaniu wniosku ubezpieczonego B. D. (1) z 23 grudnia 2015r. o przeliczenie emerytury w związku opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne rolników, na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 grudnia 2015r. ,tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku przeliczył emeryturę ubezpieczonego w ten sposób, że przy ustalaniu wysokości emerytury uwzględnił zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1984r. (wniosek ubezpieczonego z załącznikami z 23 grudnia 2015r. o przeliczenie emerytury k.86-90 akt emerytalnych i decyzja o przeliczeniu emerytury z 1 lutego 2016r. k.95 akt emerytalnych).

Odwołanie od w/w decyzji złożył B. D. (2) wnosząc o jej zmianę poprzez uwzględnienie przy obliczeniu emerytury zwiększenia z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1988r., a nie tylko za okres od 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1984r., a także o przeliczenie emerytury poczynając od daty przyznania mu emerytury ,tj. od 2 września 2014r., a nie od miesiąca zgłoszenia wniosku o przeliczenie. W uzasadnieniu stanowiska wskazał m.in., że z przyczyn od siebie niezależnych w chwili składania wniosku o emeryturę nie był w stanie złożyć dokumentów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników (odwołanie wraz z załącznikami k.1-8 akt sprawy).

Po złożeniu przez ubezpieczonego odwołania od decyzji z 1 lutego 2016r., wobec przedstawienia dokumentu potwierdzającego opłacanie przez ubezpieczonego składek na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie od 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1988r., w dniu 16 lutego 2016r. organ rentowy wydał decyzje, w której od 1 grudnia 2015r. ponownie przeliczył emeryturę ubezpieczonego uwzględniając zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1988r. (decyzja z 16 lutego 2016r. k.98 akt emerytalnych).

Organ rentowy przekazując odwołanie ubezpieczonego do rozpoznania przez tut. Sąd wniósł o jego oddalenie w zakresie daty, od jakiej przyznano zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że w świetle regulacji art.116 ust.1 i art.129 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brak jest podstawy do przyznania i wypłaty tego zwiększenia od daty przyznania ubezpieczonemu emerytury, gdyż z wnioskiem o przyznanie zwiększenia ubezpieczony wystąpił w dniu 23 grudnia 2015r. i wtedy też przedstawił dokumenty potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacanie składek z tego tytułu (odpowiedź na odwołanie k.9-10 akt sprawy).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Z przedstawionych wyżej okoliczności wynika, że wnosząc odwołanie od decyzji z 1 lutego 2016r. ubezpieczony kwestionował dwie okoliczności, a mianowicie datę, od której organ rentowy przyznał mu zwiększenie do emerytury z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, a także okres za jaki przyznano to zwiększenie ,tj. za okres 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1984r. zamiast za okres od 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1988r.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do tej ostatniej okoliczności ,tj. do okresu za jaki przyznano ubezpieczonemu zwiększenie świadczenia z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników wskazać należy, że po wydaniu zaskarżonej decyzji z 1 lutego 2016r., w dniu 16 lutego 2016r. organ rentowy wydał kolejną decyzję, w której ponownie przeliczył emeryturę ubezpieczonego przyznając przedmiotowe zwiększenie za okres od 1 lipca 1977r. do 31 grudnia 1988r.. W świetle powyższego uzasadnione jest stwierdzenie, że w tym zakresie roszczenie ubezpieczonego zostało zaspokojone i w związku z tym zastosowanie w sprawie znajduje przepis art. art.477 13 zd.1 kpc, zgodnie z którym zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd – przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony – powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części. Mając to na uwadze Sąd orzekł jak w pkt I wyroku.

Przechodząc do kwestii daty, od której organ rentowy przeliczył emeryturę ubezpieczonego i przyznał mu zwiększenie świadczenia z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników wskazać należy, że w okolicznościach sprawy brak jest podstaw do uwzględnienia żądania ubezpieczonego, aby przedmiotowe zwiększenie zostało ustalone i wypłacone poczynając od dnia przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury. Z analizy akt emerytalnych ubezpieczonego wynika, że z wnioskiem o emeryturę ubezpieczony wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. w dniu 14 sierpnia 2014r. W wyniku rozpoznania tego wniosku decyzją z 21 października 2014r. organ rentowy działając na podstawie art.184 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał ubezpieczonemu emeryturę od 2 września 2014r. ,tj. od osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego - 60 lat (decyzja z 21 października 2014r. o przyznaniu emerytury k.66-67 akt sprawy). Występując z wnioskiem o emeryturę ubezpieczony nie przedstawił organowi rentowemu dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacanie z tego tytułu składek. Wobec czego organ rentowy nie miał podstaw do przyznania ubezpieczonego stosownego zwiększenia. Z udokumentowanym wnioskiem o przeliczenie emerytury z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników ubezpieczony wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. w dniu 23 grudnia 2015r. (wniosek z załącznikami k.86-90 akt emerytalnych). W wyniku rozpoznania tego wniosku organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję z 1 lutego 2016r. przyznającą stosowne zwiększenie od miesiąca zgłoszenia w/w wniosku ,tj. od 1 grudnia 2015r. Takie działanie organu rentowego należy ocenić jako prawidłowe. Zgodnie z art.26a ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015r., poz.748 ze zm.) wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art.26 ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach opłacania składek. Takie zaświadczenie ubezpieczony przedstawił organowi rentowemu w załączeniu wniosku o przeliczenie emerytury z 23 grudnia 2015r. (zaświadczenie k.90 akt emerytalnych). Zgodnie z art.116 ust.1 powyższej ustawy postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei w myśl art.129 ust.1 ustawy emerytalnej świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w który zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Mając na uwadze powyższe ustalenia i uregulowania stwierdzić należy, że brak jest podstaw do przyznania ubezpieczonemu zwiększenia emerytury wcześniej niż od 1 grudnia 2015r. (miesiąca złożenia udokumentowanego wniosku o przyznanie zwiększenia). Powyższych ustaleń nie zmienia fakt, że przed złożeniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku o przyznanie zwiększenia ubezpieczony dochodził w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydania stosownej decyzji w przedmiocie okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz opłacania składek na to ubezpieczenie (vide: akta sprawy IV U 133/15 Sądu Okręgowego w Siedlcach), jak również to, że z przyczyn od niego niezależnych (niemożność odnalezienia dokumentów w Urzędzie Gminy M.) sporządzenie stosownego zaświadczenia nastąpiło po przyznaniu ubezpieczonemu emerytury. Wskazane wyżej przepisy ustawy emerytalnej jako datę wypłaty świadczenia (tu: zwiększonego świadczenia) wskazują datę powstania prawa, z zastrzeżeniem, że nie może to być data wcześniejsza od miesiąca złożenia wniosku wykazującego uprawnienie do świadczenia. Przyczyny, dla których przedmiotowy wniosek wpłynął do organu rentowego (tu: do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) w określonej dacie pozostają bez wpływu na datę przyznania świadczenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie art.477 14§1 kpc Sąd oddalił odwołanie ubezpieczonego w części dotyczącej daty, od której przeliczono świadczenie ubezpieczonego – pkt II wyroku.