Pełny tekst orzeczenia

Sygn. I C 75/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Beata Kopania

Protokolant:

sekr. sąd. Anna Karwacka

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w W. i Kołu (...) w M.

o uchylenie uchwał ewentualnie o ustalenie

1.  oddala powództwo o uchylenie uchwał;

2.  ustala, iż powód jest członkiem Koła (...)
w M.;

3.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 797,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt IC 75/16

UZASADNIENIE

Powód, J. M. wniósł przeciwko Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w S. pozew o uchylenie uchwały nr(...). z dnia 18 kwietnia 2015r. Walnego Zgromadzenia Członków Koła (...) w sprawie wykluczenia J. M. z członkostwa w kole z powodu rażącego naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego, obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz nieprzestrzeganie Statutu (...) oraz o uchylenie uchwały nr (...) z dnia 30 lipca 2015r. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w S. w sprawie rozpatrzenia odwołania J. M. od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła (...). Wniósł również o zasądzenie na swą rzecz kosztów procesu.

Na uzasadnienie podał, iż uchwała nr (...). podjęta została z naruszeniem przepisów Statutu (...), albowiem Zarząd Koła (...) nie wysłuchał powoda przed podjęciem uchwały o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu projektu uchwały o jego wykluczeniu z członkostwa w kole. Wskazał, że wprawdzie otrzymał pismo Zarządu o jego posiedzeniu wyznaczonym na dzień 14 marca 2015r., jednakże treść tego pisma nie wskazywała, iż przedmiotem posiedzenia Zarządu będzie kwestia wykluczenia powoda z członkostwa w kole. Przez takie zachowanie, organ Koła (...), jakim jest Zarząd, nie dał możliwości wypowiedzenia się powodowi w swej sprawie, co naruszyło § 44 Statutu (...). Nadto, podał, że zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia otrzymał dnia 10 kwietnia 2015r., tj. z naruszeniem obowiązku zawiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia na co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Dodatkowo podniósł, że uzasadnienie zaskarżonej uchwały odnosi się do odległych zdarzeń, które były już przedmiotem analizy przez członków koła w 2009r i w 2010r. Natomiast przywołane zdarzenie z T. K. miało swój finał w sądzie w sprawie IC (...), w której zwaśnione strony zawarły ugodę sądową. Podniósł, że zakwestionowana uchwała jest efektem osobistej niechęci P. Koła (...) w M. wobec powoda, co wynika z faktu, iż powód w sposób nieskrywany krytykuje jego działalność w kole.

Pozwany, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w S. w opowiedzi na pozew zawarł wniosek o odrzucenie pozwu z uwagi na pierwotny i nieusuwalny brak zdolności sądowej występujący po stronie pozwanej.

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Słupsku odrzucił pozew na postawie art. 199 § 3 pkt 3 k.p.c., tj. z uwagi na brak zdolności sądowej po stronie pozwanej (k. 109).

Pismem procesowym z dnia 12 listopada 2015r. powód wskazał, że precyzuje stronę pozwaną jako Polski Związek Łowiecki. Jednocześnie złożył wniosek o dopozwanie Koła (...) w M. w trybie art. 194 § 3 k.p.c. Zgłosił również żądanie ewentualne o ustalenie, na podstawie art. 189 k.p.c., że powód jest członkiem Koła (...) w M. (k. 112-113).

Jednocześnie powód złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 5 listopada 2015r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 26 stycznia 2016r. uchylił zaskarżone postanowienie, wskazując, że powód skutecznie sprecyzował stronę pozwaną w piśmie procesowym z dnia 12 listopada 2015r. (k. 141).

Postanowieniem z dnia 22 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Słupsku wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego, Koło (...) w M. (k. 154)

Pozwany, Polski Związek Łowiecki w W., wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu.

Wskazał, że podstawy faktyczne wskazane w uchwale o wykluczeniu J. M. z członkostwa w Kole (...) w M. znajdują uzasadnienie w treści § 44 ust. 1 Statutu (...), albowiem naganne zachowanie powoda na przestrzeni ostatnich lat uprawniały poddanie tego zachowania weryfikacji przez Walne Zgromadzenie członków K.. Wskazał również, iż tryb procedowania nad zaskarżonymi uchwałami był prawidłowy. Powód mógł bowiem zaprezentować swe stanowisko, zarówno przed członkami Zarządu K., jak i na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 kwietnia 2015r.

Pozwany, Koło (...) w M., wniósł w pierwszej kolejności o odrzucenie pozwu z uwagi na fakt, iż skierowanie pozwu przeciwko temu pozwanemu nastąpiło po upływie 14 – dniowego terminu przewidzianego w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013r., poz. 1226 z dalszymi zamianami). W dalszej kolejności wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu.

Wskazał, że uchwała nr (...) została podjęta zgodnie z procedurą przewidzianą w Statucie (...), a twierdzenia kwestionujące ustalenie co do zachowania powoda, są nieprawdziwe. Podkreślił, że powód otrzymał zaproszenie na posiedzenie Zarządu Koła, wyznaczone na dzień 14 marca 2015r., na które się nie zgłosił. Nadto, została do niego kierowana informacja o kolejnym posiedzeniu Zarządu, wyznaczonym na dzień 21 marca 2015r. Również na to posiedzenie powód się nie stawił. Jednocześnie wskazał, że powód nieodebranie przesyłki kierowanej do niego z informacją o posiedzeniu zarządu wyznaczonego na dzień 21 marca 2015r., świadczy o celowym nastawieniu uniemożliwiającym podjęcie statutowych działań przez Zarząd Koła. Tym samym podniósł, iż Zarząd dał powodowi możliwość wypowiedzenia się w swej sprawie, lecz powód z tej możliwości nie skorzystał. Co do terminu zawiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia, podał, iż powód nie był zaskoczony porządkiem obrad. Otrzymał informację o terminie z 8 - dniowym wyprzedzeniem, co umożliwiło mu przygotowanie się do stawianych wobec niego zarzutów i powód na walnym zgromadzeniu rzeczywiście był przygotowany do obrony. Podkreślił, że powód już w poprzednich latach zachowywał się w sposób budzący zastrzeżenia członków K., tj., stawiał kolegom zarzuty kłusownictwa i nadużyć finansowych, stwarzał atmosferę zastraszania i zagrożenia, a na Walnym Zgromadzeniu w 2014r. zarzucił członkowi K., T. K., defraudację środków finansowych. Mając na uwadze powyższe, członkowie K. uznali, że zachowanie powoda narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje oraz zasady etyki i tradycji łowieckiej, jak również łamie przepisy Statutu (...), co uzasadnia jego wykluczenie na podstawie § 44 ust. 1 pkt 2 Statutu (...). Zaprzeczył jednocześnie, by podjęta uchwała była wynikiem konfliktu pomiędzy powodem a P. K., J. K. (1). Zatem, roszczenie J. M., winno zostać oddalone.

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w Słupsku odmówił odrzucenia pozwu, wskazując, że wniesienie pozwu w niniejszej sprawie po upływie 14 dni przewidzianych w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t. jedn. Dz. U 2015.2168) nie może skutkować odrzuceniem pozwu. Brak jest ku temu przesłanek procesowych.

Sąd ustalił:

Powód, J. M., jest członkiem Koła (...) w M. od 1989r. Był jego współzałożycielem ( bezsporne).

W 2008r. pomiędzy powodem a niezrzeszonym członkiem Koła (...) w M., E. M., nastąpiło nieporozumienie podczas polowania. E. M. udał się na przypisaną ambonę i wówczas stwierdził, że znajduje się tam powód oraz M. D.. Mężczyźni mieli do siebie wzajemnie pretensje o niewłaściwe zgłoszenie polowania. Ze strony powoda padły wobec E. M. słowa wulgarne.

Powód i E. M. po kilku latach pojednali się. Aktualnie E. M. nie czuje żalu do powoda, chwali go za koncyliacyjne cechy charakteru. Jest natomiast w sporze z Kołem (...) w M. w związku z jego wykluczeniem z tego koła.

Dowód: częściowo zeznania świadka M. D., 01:04:25 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 235, zeznania świadka T. N. 01:39:51 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 237, częściowo zeznania świadka, E. M. 00:23:15, 00:31:19 protokół rozprawy z dnia 26 lipca (...)., k. 254 – 254v.

W 2009r. powód pomówił kolegę z Koła (...) w M., J. K. (2) o kłusownictwo. Sporządził pismo z zarzutami wobec kolegi z koła i przesłał je do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawa miała poważny charakter, albowiem oskarżany pracował wówczas jako leśnik i stawianie tak poważnych zarzutów mogło skutkować wydaleniem go z pracy. Zarzuty stawiane przez powoda nie znalazły potwierdzenia. W sprawę zaangażował się P. K., J. K. (1). Ostatecznie, na Walnym Zgromadzeniu w 2010r. powód przeprosił J. K. (2) za stawianie zarzutów bez pokrycia.

Dowód: częściowo zeznania świadka Z. B. 01:17:27, 01:18:25 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 235v - 236, zeznania świadka J. K. (2) 01:36:42, 01:39:38, 01:53:45 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 256 – 256v.

Na Walnym Zgromadzeniu Koła (...) w M. w dniu 18 kwietnia 2009r. omawiano sprawę posądzenia J. K. (2) o kłusownictwo. Omawiano projekt uchwały zarządu o wykluczeniu J. M. z członkostwa w kole. Po dyskusji na Walnym Zgromadzeniu Zarząd jednak wycofał tę uchwałę.

Dowód: protokół z walnego Zgromadzenia Koła (...) w M. z dnia 18 kwietnia 2009r., k. 24 – 25, protokół Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej z dnia 18 kwietnia 2009r., k. 26- 28.

Na Walnym Zgromadzeniu Koła (...) w M. w oparciu o uchwałę Zarządu K. z dnia 18 kwietnia 2010r. w porządku obrad umieszczono sprawę wykluczenia J. M. z członkostwa w kole z powodu naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego, obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej z myśl § 44 ust. 1 pkt 2 Statutu (...). Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Prezes Zarządu, J. K. (1). J. M. wówczas wskazał, że postępowanie Zarządu Koła jest niezgodne z prawem, a zarzuty wobec niego przedawniły się. Wówczas głos zabrał E. M., który przedstawił „szkodliwe, niekoleżeńskie” zachowanie J. M.. Wskazał, że w dniu 12 września 2008r. J. M. dokonał „świadomej prowokacji, zrywając o godz. 22 polowanie indywidualne E. M..” W wyniku głosowania, uchwały o wykluczeniu J. M. nie przyjęto.

Dowód: protokół z Walnego Zgromadzenia Koła (...) w M. z dnia 17 kwietnia 2010r., k. 29 – 31, protokół Komisji Uchwał i Wniosków na Walnym Zgromadzeniu z dnia 17 kwietnia 2010r., k. 32.

W 2010r. zdarzyło się, że powód skierował do łowczego, A. W., słowa wulgarne za to, że ten „nie dał mu odstrzału”.

Dowód: przesłuchanie za pozwanego, L. B. 04:24:54 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 262, przesłuchanie za pozwanego, A. W. 04:32:57, 04:35:11 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 262- 262v.

W dniu 12 kwietnia 2014r. na Walnym Zgromadzeniu Koła (...) J. M. zarzucił T. K., członkowi koła, defraudację środków pieniężnych w Kole (...). Zarzuty czynił publicznie pod nieobecność T. K.. Koło sprawdziło zarzuty, a te nie potwierdziły się.

Dowód: uchwała nr (...)., k. 13, przesłuchanie powoda 02:51:32 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 258v, przesłuchanie za pozwanego, A. W. 03:21:00 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 262v.

T. K. wniósł przeciwko J. M. pozew do Sądu Okręgowego w Koszalinie o ochronę dóbr osobistych. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. (...). W sprawie tej, w dniu 25 listopada 2014r., strony sporu zawarły ugodę sądową, w której J. M. zobowiązał się przeprosić ustnie T. K. na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Koła (...) w M. oraz pismem poleconym, kierując do wszystkich aktualnych członków koła tekst przeprosił T. K. za naruszenie jego dobrego imienia, dobrej sławy i jego czci.

Powód wykonał tę ugodę.

Dowód: odpis protokołu rozprawy z dnia 25 listopada 2014r., k. 187 – 187v, zeznania świadka E. M. 00:25:09 protokół rozprawy z dnia 26 lipca (...)., k. 254.

Pomimo zawartej ugody, zdarzyło się, że powód podczas rozmów z członkami koła podtrzymywał zarzuty wobec T. K..

Dowód: zeznania świadka, S. N., 01:49:10 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 237, zeznania świadka J. K. (2) 02:10:41 protokół rozprawy z dnia 26 lipca (...)., k. 257, przesłuchanie za pozwanego, J. K. (1) 03:22:59 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 260v, przesłuchanie za pozwanego, L. B. 04:22:03 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 261v.

Pismem z dnia 20 lutego 2015r. Zarząd Koła Łowieckiego (...) w M. „zaprosił” powoda na posiedzenie Zarządu w dniu 14 marca 2015r., o godz. 12.00 w kwaterze myśliwskiej w M..

Dowód: pismo zarządu Koła Łowieckiego Koło (...) w M. z dnia 20 lutego 2015r., k. 15.

Powód zignorował to pismo. Nie stawił się na wyznaczone spotkanie. Uznał, że jeśli spotkanie ma dotyczyć T. K., a to jest to sprawa zakończona.

Dowód: przesłuchanie powoda 02:41:37 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 258.

W konsekwencji powyższego, Zarząd wyznaczył ponowne posiedzenie na dzień 21 marca 2015r., na które jeszcze raz wezwał powoda, pismem z dnia 14 marca 2015r. Pismo to zostało nadane w urzędzie poczty dnia 16 marca 2015r. Powód pisma tego nie odebrał i ta niepodjęta przesyła powróciła do pozwanego dnia 2 kwietnia 2015r. Pomimo braku potwierdzenia odbioru pisma, w dniu 21 marca 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Łowieckiego (...), podczas którego postanowiono przedstawić Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały o wykluczeniu powoda z członkostwa w pozwanym kole łowieckim.

Dowód: pismo Zarządu Koła Łowieckiego z dnia 14 marca 2015r., k. 184, potwierdzenia nadania, k. 185 – 186.

Zarząd wyznaczył termin Walnego Zgromadzenia na dzień 18 kwietnia 2015r. W porządku obrad zawarto punkt: „Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały Zarządu K. z dnia 21 marca 2015r. o przedstawieniu pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy wykluczenia kolegi J. M. z członkostwa w kole z powodu rażącego naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego, obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej – § 44 ust. 1 pkt 2 Statutu (...). W zawiadomieniu zawarto uzasadnienie uchwały Zarządu w sprawie dotyczącej J. M..

Powód otrzymał zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia w dniu 10 kwietnia 2015r.

Dowód: zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia, k. 16- 18, przesłuchanie powoda 02:43:00 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 258v,

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 18 kwietnia 2015r. Prezes Zarządu, J. K. (1), prezentował stanowisko Zarządu w sprawie projektu uchwały o wykluczeniu powoda z członkostwa w kole. Powód miał możliwości zabrania głosu. Bronił się, m.in. przez to, że stawiał zarzuty P. K.. Wypowiedzi powoda były jednak przerywane przez prowadzących zebranie. Powód był przynaglany do skracania swych wypowiedzi, szczególnie, gdy chciał odnieść się do zdarzeń z 2009 i 2008r.

Dowód: zeznania świadka M. D., 00:52:46 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 234v, zeznania świadka Z. B., 01:16:52, 01:25:30 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 235v, k. 236v, zeznania świadka T. N. 01:47:24 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 237, zeznania świadka E. M. 00:20:43, 00:27:36, 00:30:43 protokół rozprawy z dnia 26 lipca (...)., k. 254, zeznania świadka, J. K. (2) 01:42:00 protokół rozprawy z dnia 26 lipca (...)., k. 256v, przesłuchanie za pozwanego, J. K. (1) 03:47:40 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 259v, przesłuchanie za pozwanego, L. B. 034:10:05 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 261.

Dnia 18 kwietnia 2015r. została podjęta uchwała nr (...) Walnego Zgromadzenia Członków Koła (...) w sprawie wykluczenia J. M. z członkostwa w K. z powodu rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz nieprzestrzeganie Statutu (...).

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że Zarząd Koła umieścił w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projekt uchwały i wykluczeniu powoda z członkostwa w kole w związku z postępowaniem sądowym Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawie z powództwa T. K. przeciwko J. M. o ochronę dóbr osobistych. Wskazano, że sprawa z T. K. nie była pierwszym nieetycznym zachowaniem J. M.. Podano, iż we wcześniejszych latach powód w sposób nieetyczny starał się sfabrykować różne dowody i zarzuty przeciwko kolegom myśliwym, posądzając ich o kłusownictwo, bądź o nadużycia finansowe. Wskazano, że stawiane zarzuty nie sprawdziły się. Jednocześnie podano, że J. M. swoimi intrygami nieustannie stara się stworzyć atmosferę zagrożenia i zastraszenia. W uzasadnieniu przywołano również sprawę z E. M. oraz używanie słów wulgarnych wobec łowczego koła, A. W..

Dowód: uchwała Walnego Zgromadzenia Kola Łowieckiego (...) nr (...), k. 13 – 14.

Pismem z dnia 16 maja 2015r. powód złożył odwołanie od powyższej uchwały do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarzucił, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem Statutu (...). Wskazał, że została ona podjęta bez uprzedniego wysłuchania powoda. Tymczasem przepisy Statutu (...) dają członkowi prawo składania wyjaśnień we wszystkich przypadkach, w których ograny koła mają podjąć uchwałę dotyczącą jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych statutem. Tymczasem Zarząd koła nie wysłuchał powoda. Dodatkowo zarzucił, że zaskarżona uchwała dotyczy sprawy T. K., pomimo, że powód zawarł z tą osobą ugodę sądową w sprawie (...). Podniósł też, iż zachowanie powoda z 2009 i 2010r. dotyczy zamierzchłych czasów, sprzed wielu lat oraz, że było one już analizowane przez walne zgromadzenie i niezasadne jest wracanie do tych zdarzeń aktualnie. Wskazał, że uchwała Walnego Zgromadzenia jest wynikiem konfliktu między powodem a P. koła łowieckiego, a nie wynika z rzeczywistych powodów.

Dowód: pismo powoda z dnia 16 maja 2015r., k 21 a – 23.

(...) z Łowiecki uchwałą z dnia 30 lipca 2015r. nr (...) w sprawie rozpatrzenia odwołania J. M. od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków koła (...) w M. nie uwzględnił odwołania. Na uzasadnienie podał, iż strona proceduralna wykluczenia J. M. nie budzi zastrzeżeń. Uchwała powyższa została przesłana do powoda dnia 14 sierpnia 2015r.

Dowód: uchwała nr (...) Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w S. z dnia 30 lipca 2015r., k. 37, pismo Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015r., k. 179, potwierdzeni nadania, k. 181.

W Kole (...) w M. jest 36 członków. Jest to kolektyw, który ceni sobie wzajemne zaufanie i wieź. Łączy ich pasja myślistwa.

Dowód: zeznania świadka M. D., 00:38:04 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 234, zeznania świadka Z. B. 01:27:58, 01:29:36 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 236v.

J. P. K. oraz powód nie darzą się sympatią. Powód nie kryje się z krytyką P.. Do krytyki prezesa przyłącza się kilku członków, w tym M. D.. Większość członków koła uważa tę krytykę za niekonstruktywną.

Dowód: zeznania świadka M. D., 00:41:55, 00:45:36, 00:50:04 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 234 – 234v, zeznania świadka Z. B. 01:14:03, 01:26:16 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 235v, k. 236v, zeznania świadka T. N. 01:33:15, 01:44:06, 01:54:06 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 236v – 237v, zeznania świadka E. M. 00:59:04 protokół rozprawy z dnia 26 lipca (...)., k. 255v, przesłuchanie powoda 02:33:29, 03:26:56 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 258.

Duża część członków Koła (...) ma żal do powoda za jego niekoleżeńskie zachowanie. Sprawa T. K. przelała u nich szalę goryczy. W ich ocenie, powód stawia kolegom z koła zarzuty bez pokrycia, rzuca na nich cień. Tymczasem myśliwi cenią sobie dobre imię. Powód, ich zdaniem, jest uparty, nie szuka kompromisu. Jest to osobą trudną do współpracy.

Dowód: zeznania świadka T. N. 01:37:36, 01:43:02 protokół rozprawy z dnia 30 czerwca 2016r., k. 237, przesłuchanie za pozwanego, J. K. (1) 03:21:00 protokół rozprawy z dnia 26 lipca 2016r., k. 259v.

Sąd zważył:

Powództwo główne nie zasługuje na uwzględnienie. Zasadne jest natomiast żądanie ewentualne.

W myśl art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t. jedn. Dz. U 2015.2168) w sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim po wyczerpaniu postępowania wewnątrzogranizacyjnego albo od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne stronom przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, odwołanie od sądu okręgowego, z zastrzeżeniem art. 42 da ust. 3. Od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje.

Strona powodowa nie złożyła w niniejszej sprawie odwołania, lecz pozew z żądaniem uchylenia uchwały nr (...). z dnia 18 kwietnia 2015r. Walnego Zgromadzenia Członków Koła (...) oraz uchwały nr (...) z dnia 30 lipca 2015r. Polskiego Związku Łowieckiego oraz roszczenie ewentualne o ustalenie, że powód jest członkiem Koła (...) w M. (protokół rozprawy z dnia 22 września 2016r., 00:06:12, 00:07:36). Jednocześnie źródła zgłoszonych żądań upatrywała w treści przywołanego wyżej art. 33 ust. 6 ustawy Prawo łowieckie.

W konsekwencji powyższego, sąd uznał, że środek prawny, z którego skorzystał powód to pozew z żądaniem uchylenia uchwał z żądaniem ewentualnym o ustalenie prawa, nie zaś odwołanie, o którym mowa w art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego. Przywołanie przez stronę powodową powyższego przepisu wynika być może z brzmienia treści art. 33 ust 6 sprzed nowelizacji dokonanej mocą ustawy z dnia 12 grudnia 2013r., która weszła w życie w dniu 21 kwietnia 2014r. W poprzednim brzmieniu przepis ten stanowił, że w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może – po wyczerpaniu postępowania wewnątrzogranizacyjnego, dochodzić swoich spraw na drodze sądowej. Na tle tego przepisu ukształtowana się praktyka orzecznicza, która dopuściła możliwość żądania uchylenia uchwały koła łowieckiego dotyczącego członkostwa w kole, czy też powództwa o ustalenie, że zainteresowany jest członkiem koła łowieckiego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007r., (...), OSNC-ZD, nr(...) z 2008r., poz. 37, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013., IACa(...), wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2014r., IACa (...), Lex (...) dla Sędziów 2015).

Zmiana treści art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego, dokonana nowelizacją z dnia 12 grudnia 2013r., wykluczyła jednak, zdaniem sądu rozstrzygającego niniejszy spór, możliwość zgłoszenia do sądu roszczenia o uchylenie uchwał koła łowieckiego, czy uchwał Polskiego Związku Łowieckiego. Przepis ten daje bowiem zainteresowanemu jedynie podstawę do wniesienia odwołania. Brak jest natomiast innego przepisu prawa, który dałby podstawę do zgłoszenia roszczenia o uchylenie uchwały koła łowieckiego, czy uchwały Polskiego Związku Łowieckiego.

W konsekwencji powyższego, wobec braku podstawy prawnej dla żądania głównego, sąd oddalił powództwo o uchylenie uchwały nr (...). z dnia 18 kwietnia 2015r. Walnego Zgromadzenia Członków Koła (...) oraz uchwały nr (...) z dnia 30 lipca 2015r. Polskiego Związku Łowieckiego.

W zakresie żądania ewentualnego, tj. ustalenia, że powód jest członkiem Koła (...) w M., sąd uznał, że znajduje on swą podstawę prawną w art. 189 k.p.c.

Polski Związek Łowiecki i poszczególne koła łowieckie tworzą podstawowe ogniwa organizacyjne tego związku, należą do osób prawnych typu zrzeszeniowego, tzn. grupują określone grono osób fizycznych dla podejmowania aktywności przewidzianej w statucie. Członka koła z kołem łączy stosunek zrzeszeniowy (korporacyjny). Sposób nawiązania członkostwa pozwala je uznać za zdarzenie cywilnoprawne prowadzące do powstania prawa podmiotowego, z którego mogą wynikać jednostkowe – majątkowe i niemajątkowe – uprawnienia członka (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005r., IIICZP(...), OSNC 2005, nr (...), poz. (...)).

Zatem roszczenie członka koła łowieckiego o ochronę członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykluczeniem z koła łowieckiego podlega ochronie cywilnoprawnej, np. poprzez ustalenie, że zainteresowany jest członkiem koła, gdyż uchwała wykluczająca go z członkowstwa jest sprzeczna np. ze statutem (...), czy prawem, bądź narusza zasady współżycia społecznego.

W konsekwencji powyższego, sąd uznał za zasadne dokonanie oceny zgłoszonego żądania ewentualnego pod kątem art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 k.c.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że powód posiada interes w ustaleniu, że jest członkiem Koła (...) w M.. Wobec tego, iż nie przysługuje mu roszczenie o uchylenie uchwały o wykluczeniu z koła, o czym była mowa, jest on zainteresowany w usunięciu niepewności sytuacji prawnej w zakresie swego członkostwa w pozwanym kole - z uwagi na stawiane przez niego zarzuty.

Stawiane zarzuty w części są zasadne.

W myśl par 44 Statutu (...) wykluczenie członka z koła może nastąpić:

1.  w przypadku nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu bądź uporczywego uchylanie się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;

2.  gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.

Jednocześnie par 44 Statutu (...) wskazuje, że o umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia z koła oraz jej uzasadnienia zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni pismem na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Natomiast w myśl par 9 ust. 1 pkt 3 Statutu (...) członek zrzeszenia ma prawo składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące oraz odwoływać się od tych uchwał.

Zgodnie zaś z par 40 ust. 4 Statutu (...) członek koła ma prawo składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których ograny koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych Statutem.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, sąd stwierdził, że uchwała z dnia 18 kwietnia 2015r. została podjęta z naruszeniem powyższych przepisów Statutu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż powód nie został wysłuchany przez Zarząd Koła przed podjęciem przez ten organ uchwały o przestawieniu na Walnym Zgromadzeniu projektu uchwały o wykluczeniu powoda z członkostwa w kole.

Powód potwierdził, że otrzymał pismo z Zarządu z dnia 20 lutego 2015r. zapraszające powoda na posiedzenia Zarządu. Jednakże treść tego pisma (k. 15) nie wskazuje, w jakiej sprawie powód na posiedzenie Zarządu został zaproszony. Być może powód domyślał się, że sprawa związana jest z niewłaściwym zachowaniem powoda wobec T. K.. Jednakże takie podejrzenie nie zwalniało Zarządu od wskazania wprost w piśmie informacji, że przedmiotem posiedzenia będzie podjęcie uchwały Zarządu o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały o wykluczeniu powoda z koła.

W ocenie sądu, Zarząd zdawał sobie sprawę z konieczności wysłuchania powoda, gdyż pismem z dnia 14 marca 2015r. ponownie wezwał powoda na posiedzenie Zarządu wyznaczone na dzień 21 marca 2015r. (k. 184). Przy czym, pomimo braku potwierdzenia odbioru tego pisma przez powoda, Zarząd podjął uchwałę o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały o wykluczeniu powoda z członkostwa w kole.

Nadto, doszło do uchybienia 14 - dniowego terminu przewidzianego w par 44 ust. 3 Statutu (...), gdyż z przesłuchania powoda wynika, że o terminie Walnego Zgromadzenia został on poinformowany na 8 dni przed terminem.

Jednakże z zeznań świadków, M. D., Z. B., T. N., E. M. oraz z przesłuchania za pozwanego, J. K. (1) i L. B. wynika, że powód na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 kwietnia 2015r. był przygotowany do obrony. Zatem powyższe uchybienie nie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla powoda.

Natomiast uchybienie związane z niewysłuchaniem powoda na posiedzeniu Zarządu było już na tyle poważne, że zdaniem sądu, zaważyło o konieczności uznania, iż dalsze procedowanie, w tym podjęcie uchwały z 18 kwietnia 2015r. o wykluczeniu powoda z członkostwa w kole dotknięte było wadliwością tego rodzaju, by uznać, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów Statutu (...), tj. par 9 i par 40 Statutu (...).

Również zarzuty merytoryczne dotyczące kwestionowanych uchwał okazały się zasadne.

Sąd podkreśla, iż z zeznań świadków, T. N., J. K. (2) oraz z przesłuchania J. K. (1), A. W. i L. B. wynika, że powód ma trudny charakter. Jest osobą, która z niebywałą wręcz łatwością potrafi stawiać poważne zarzuty wobec innych, nie licząc się z konsekwencjami słów „rzucanych na wiatr”. Dowodem na powyższe jest również sprawa T. K. oraz treść ugody sądowej zawartej w sprawie C (...). Dowód ten w sposób obiektywny potwierdza zeznania powyższych świadków oraz przesłuchanie pozwanego. Nadto potwierdza to również sprawa dotycząca J. K. (3), która ostatecznie nie znalazła swego finału w postępowaniu karnym, gdyż powód wycofał się z oskarżeń o kłusownictwo.

Jednocześnie wskazać należy, iż sąd nie dał wiary zeznaniom świadków, M. D. i E. M. co do cech charakteru powoda, albowiem ich zeznania są tendencyjne, w szczególności słowa E. M., że powód jest osobą łagodną, miękką, skłonną do mediacji, jednocześnie, iż podatny jest na wykorzystanie przez innych w ważnym celu. Podkreślić należy, że świadek, E. M., jest aktualnie w sporze sądowym z Kołem (...) w M.. M. D. należy zaś do tej części członków pozwanego koła łowieckiego, który przyłącza się do krytyki P. K.. Powyższe skutkuje tym, że sąd uznał te dowody za niewiarygodne.

Jednakże pomimo ustaleń, iż powód jest osobą o trudnym charakterze, to sąd obowiązany był ocenić zaskarżoną uchwałę pod kątem jej uzasadnienia, tj. czy stawiane zarzuty rzeczywiście miały miejsce.

W uzasadnieniu uchwały zarzucono, że powód w 2008r. miał konflikt z E. M., że w 2009r. oskarżył J. K. (2) o kłusownictwo oraz, że w 2010r. skierował do łowczego słowa wulgarne., a w 2014r. oskarżył T. K. o nadużycia finansowe. Okoliczności te okazały się bezsporne.

Sąd jednak przyznał rację powodowi, że wykluczenie powoda z członkostwa w kole za zderzenia sprzed kilku lat jest zbyt dotkliwą sankcją dla powoda.

Powód wykazał, poprzez złożenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z 2009r.i z 2010r., że zdarzenia z udziałem E. M. i J. K. (2) były przedmiotem oceny członków koła na Walnym Zgromadzeniu w 2009r. i w 2010r. Wówczas członkowie koła nie podjęli uchwały o wykluczeniu powoda z członkostwa w kole, pomimo, że stawiane były takie propozycje.

Zatem skoro sprawa przewinienia powoda była już analizowana pod kątem ewentualnego wykluczenia powoda, to brak jest podstaw do tego, by na nowo, po kilku latach do niej wracać. Z resztą powód w 2010r. wskutek niewłaściwego zachowania został zawieszony w prawach członka. Poniósł więc konsekwencje swego zachowania. Nadto, wskazać należy, ze aktualnie E. M. pojednał się z powodem i strony konfliktu pogodziły się, zaś z T. K. pojednał się w 2014r.w sprawie sądowej IC (...).

Powyższe okoliczności przemawiają za uznaniem, iż uchwała z dnia 18 kwietnia 2015r. oraz uchwała z dnia 30 lipca 2015r. wprowadziły dla powoda zbyt dotkliwą sankcję, co jest, w ocenie sądu, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Dlatego też, sąd uznał, że zaskarżone uchwały jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nie mogą skutkować wykluczeniem powoda z członkostwa w Kole (...) w M..

W konsekwencji powyższego, na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 k.c. sąd orzekł jak w punkcie drugim sentencji.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na mocy art. 98 par 1 i par 3 k.p.c., art. 99 k.p.c. w z. z par 10 ust.1 pkt 1 w zw. z par 5 rozporządzenia M. Sprawiedliwości z dnia 28 września 2016r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013r., poz. 490 z późn. zm.) przy zast. par 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dni 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015.1804). Na koszty powoda złożyła się opłata od pozwu w wysokości 600 zł. oraz wynagrodzenie fachowego pełnomocnika w wysokości 180 zł., a także opłata od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Na oryginale właściwy podpis