Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II Cz 179/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku E. C.

z udziałem S. R., M. R., B. R., A. R.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek zażalenia wnioskodawczyni na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016 r. sygn. akt II Ns 4812/15

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

SSO Wojciech Borodziuk SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 179/16

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 24 lutego 2016r. sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w sprawie z wniosku E. C.z udziałem S. R., M. R., B. R. i A. R. o stwierdzenie nabycia spadku, zarządził zwrot wniosku E. C. oraz uiszczonej przez nią opłaty. W uzasadnieniu sędzia zarządzenia Przewodniczący przywołał art. 130 § 1 i § 2 k.p.c. wskazując jednocześnie, że przepisy te na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. mają zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Podkreślił, że wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku poza niezbędnymi elementami pisma procesowego (art. 126 k.p.c.) powinien wymieniać osoby zainteresowane w sprawie (art. 511 k.p.c.) oraz zgłoszenie żądania i wskazanie wszystkich okoliczności faktycznych obejmujących także wykazanie przez wnioskodawcę, o ile nie jest on spadkobiercą, interesu prawnego w stwierdzeniu nabycia spadku oraz przedłożenia niezbędnych odpisów aktów stanu cywilnego (art. 3 prawa o aktach stanu cywilnego) spadkodawcy oraz wskazanych przez wnioskodawcę spadkobierców. Mając na uwadze, że zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2015r. wezwano wnioskodawczynię do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez przedłożenie odpisów skróconych aktów urodzenia wskazanych spadkobierców, oraz skróconego aktu małżeństwa L. R. (spadkodawcy) i B. R., zaś wnioskodawczyni nie usunęła tych braków w wyznaczonym terminie Przewodniczący zarządził zwrot wniosku orzekając jednocześnie o kosztach postępowania w oparciu o przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dz. U. tj. z 2014r. poz. 1025 ze zm.)

Zażalenie na powyższe zarządzenie wywiodła E. C. (wnioskodawczyni) zaskarżając je w całości i wnosząc jednocześnie o jego uchylenie. Skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów art. 130 § 1 i § 2 k.p.c. w zw. z art. 511 k.p.c. i art. 187 k.p.c. oraz w zw. z art. 126 § 1 i § 2 k.p.c. przez zarządzenie zwrotu wniosku wszczynającego postępowanie w skutek bezzasadnego uznania, że przepisy te obligują podmiot wnioskujący o stwierdzenie nabycia spadku do załączenia do wniosku wszczynającego postępowanie odpisów aktów stanu cywilnego uczestników postępowania i że ich niedołączenie stanowi brak formalny, którego nieuzupełnienie skutkuje zwrotem wniosku.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, utrwalony jest pogląd, w myśl którego wniosek w postępowaniu nieprocesowym o wydanie określonej treści postanowienia powinien spełniać te same warunki co pozew (art. 511 § 1 k.p.c.). Do elementów obligatoryjnych należą: dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie okoliczności faktycznych. Te elementy odróżniają wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego od zwykłych pism procesowych. Zgodnie z art. 187 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. wniosek powinien jeszcze zawierać dodatkowe elementy, jak wskazanie wartości przedmiotu postępowania w sprawach majątkowych, a w miarę potrzeby - określenie właściwości sądu. Może oczywiście zawierać także elementy fakultatywne. /postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2003r. V CK 239/02/.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, że w odniesieniu do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje innych dodatkowych wymogów formalnych, wobec czego – na co trafnie wskazał skarżący – nie przewiduje także wymogu dołączania odpisów aktów stanu cywilnego (skróconego aktu małżeństwa spadkodawcy, czy skróconego aktu urodzenia spadkobierców). Nie ulega również wątpliwości, że wymogu takiego nie zawiera szczególna regulacja prawna zawarta w art. 669 k.p.c. – 679 k.p.c. dotycząca postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Wobec powyższego Sąd odwoławczy podzielił stanowisko wnioskodawczyni wskazując, że niedołączenie do wniosku skróconych aktów stanu cywilnego nie może stanowić braku formalnego, przez co brak ich przedłożenia nie stanowi podstawy do zwrotu wniosku w oparciu o regulację art. 130 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Niewątpliwe czyni to zażalenie wnioskodawcy uzasadnionym i prowadzi do zmiany zaskarżonego postanowienia przez jego uchylenie.

Z tych zasadniczych przyczyn Sąd Okręgowy (w oparciu o regulacje art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., art. 398 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.) uchylił zaskarżone zarządzenie.

SSO Wojciech Borodziuk SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak