Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 94/17

UZASADNIENIE

Powódka K. B. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanej Szkoły Muzycznej I stopnia w G. kwoty 1.987,92 zł tytułem dodatku za wysługę lat wraz z ustawowymi odsetkami od kwot 103,60 zł od dnia 2 września 2015 roku, 102,40 zł od dnia 2 października 2015 roku, 72,52 zł od dnia 2 listopada 2015 roku, 103,60 zł od dnia 2 grudnia 2015 r., 103,60 zł od dnia 2 stycznia 2016 r., 103,60 zł od dnia 2 lutego 2016 r., 103,60 zł od dnia 2 marca 2016 r., 103,60 zł od dnia 2 kwietnia 2016 r., 103,60 zł od dnia 2 maja 2016 r., 103,60 zł od dnia 2 czerwca 2016 r., 103,60 zł od dnia 2 lipca 2016 r., 103,60 zł od dnia 2 sierpnia 2016 r., 259 zł od dnia 2 września 2016 r., 259 zł od dnia 2 października 2016 r., 259 zł od dnia 2 listopada 2016 r. oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przypisanych.

W uzasadnieniu powódka wskazała, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Jednakże w przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie. Dodała, że nauczyciel może otrzymać dodatek za wysługę lat we wszystkich szkołach, w których jest zatrudniony, pod warunkiem jednak, że jego łączny wymiar zatrudnienia we wszystkich szkołach, zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 ze zm.), nie przekracza obowiązującego wymiaru czasu pracy danego nauczyciela. Natomiast w sytuacji, gdy nauczyciel pozostaje w dwóch stosunkach pracy, których wymiar przekracza obowiązujące nauczyciela pensum, prawo do dodatku za wysługę lat należy ustalić odrębnie dla każdego stosunku pracy. Podkreśliła, iż pozwana powinna ustalić prawo do dodatku za wysługę lat w wysokości 20%, wliczając do okresu pracy powódki okres zatrudnienia w Operze na Z., gdyż nie było to zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy i nie było to zatrudnienie jednoczesne z zatrudnieniem u pozwanej. Podkreśliła nadto, że przyznanie dodatku nie może zależeć od uznania pracodawcy, gdyż jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia pracownika, któremu przepisy przyznają prawo do takiego dodatku.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym dnia 8 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie nakazał Szkole Muzycznej I stopnia w G., aby zapłaciła powódce dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi.

Pozwana Szkoła Muzyczna I stopnia w G. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego.

W uzasadnieniu wskazała, że jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w kilku szkołach, łącznie w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązujący wymiar zajęć, to tylko w jednym, podstawowym miejscu pracy, można zliczyć mu wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Dlatego też w szkole, którą nauczyciel wskaże jako podstawowe miejsce pracy, można zaliczyć mu wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Natomiast w szkole, która jest dla niego jedynie dodatkowym miejscem pracy, musi ponownie wypracować prawo do tego dodatku za wysługę lat. W dodatkowym miejscu pracy nie wlicza się do stażu pracy także zakończonych okresów zatrudnienia, które zostały już zaliczone do okresów uprawniających do tego dodatku w podstawowym miejscu pracy. Pozwana zwróciła ponadto uwagę, iż do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel był jedocześnie zatrudniony, a okresu dodatkowego zatrudnienia na 10/18 etatu, jako zatrudnienia dodatkowego nie będzie się wliczać okres zatrudnienia pełnoetatowego, będącego zatrudnieniem podstawowym. Zatem nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w dwóch stosunkach pracy, zakończone okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat, wliczone w podstawowym miejscu pracy nie mogą być wliczane do stażu pracy w dodatkowym miejscu pracy. Podkreśliła, iż art. 33 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela odrębnie ustala prawo do dodatku za wysługę lat, tj. dopiero począwszy od czwartego roku pracy, albowiem nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla żadnego stosunku pracy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Od 10 sierpnia 2010r. K. B. (1) jest zatrudniona w Szkole Muzycznej I stopnia w P. jako nauczyciel kształcenia słuchu, audycji muzycznych i kontrabasu, jednakże od 30 sierpnia 2012r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na 18/18 etatu. Umowa o pracę przewidywała, że przysługuje jej wynagrodzenie w postaci wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2331 zł oraz dodatek za staż pracy w wysokości 20% - 466,20 zł.

Jednocześnie K. B. (1) jest zatrudniona w Szkole Muzycznej I stopnia w G. początkowo na podstawie umowy o pracę na czas określony, w 4/18 wymiaru czasu pracy, zawartej na okres od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r., na stanowisku nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych. Natomiast od 31 sierpnia 2016r. zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę czas nieokreślony, w 10/18 etatu, jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych i kontrabasu, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2.331 zł. W umowie o pracę wskazano, że z dniem 1 maja 2018r. powódce będzie przysługiwał dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej 3% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Bezsporne , a nadto dowód:

-umowy o pracę– k. 6, 7,8,9,10,

-świadectwo pracy – k. 11.

K. B. (2) złożyła oświadczenie, iż Szkoła Muzyczna I stopnia w G. jest jej dodatkowym miejscem zatrudnienia, zaś za podstawowe miejsce pracy należy uznać Szkołę Muzyczną I stopnia w P..

Poprzednio powódka pracowała przez okres 23 lat w Operze na Z. w S..

Bezsporne;

W odpowiedzi na pismo powódki z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia zakończonych okresów pracy do dodatku za wysługę lat w drugim miejscu pracy, K. B. (1) została poinformowana przez pracodawcę, iż w dodatkowym miejscu pracy nie wlicza się zakończonych okresów zatrudnienia, które zostały już zaliczone do okresów uprawniających do tego dodatku w podstawowym miejscu pracy, a okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustalane są odrębnie dla każdego stosunku pracy. Nadto dodano, iż w związku z tym, że pozostaje w stosunku pracy w dwóch szkołach w łącznym wymiarze przekraczającym obowiązujący nauczyciela pełny wymiar zajęć, okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustalane są odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Dowód:

- pismo z dnia 22 lutego 2016r. – k. 26.

Podobne stanowisko przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy w S., która w opinii z dnia 16 czerwca 2016r. wskazała, iż w przypadku, gdy łączny wymiar zajęć nauczyciela przekracza obowiązujący tygodniowy wymiar, to poprzednie miejsce zatrudnienia można doliczyć pracownikowi do stażu pracy tylko w jednym podstawowym miejscu pracy. Wskazała ponadto, że pozwana była zobowiązana do ustalenia prawa do dodatku stażowego i jego wypłacania dopiero według wypracowanego przez tego nauczyciela u niego stażu pracy. Poza tym nauczyciel nie może domagać się bowiem przyjęcia do dodatku stażowego zatrudnienia, które powiększyło mu dodatek stażowy w podstawowym miejscu zatrudnienia, a co za tym idzie u każdego pracodawcy powinien wykazać posiadany staż innymi świadectwami pracy. O treści powyższej opinii powódka została poinformowana pismem z dnia 23 czerwca 2016r.

Dowód:

- pismo PiP w S. z dnia 16 czerwca 2016r. –k.27-28,

- pismo z dnia 23 czerwca 2016r. – k.29.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo znajdujące podstawę w art. 33 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela okazało się nieuzasadnione.

Ustalony w sprawie stan faktyczny był w istocie bezsporny, spór w istocie sprowadzał się do odmiennego rozumienia art. 33 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z §7 ust.3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1985r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1379) nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Przepis art. 33 ust. 3 Karty Nauczyciela zawiera delegację dla Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, do ustalenia w drodze rozporządzenia, szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 416) w § 7 określa szczegółowo kwestie okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat oraz wpływu pozostawania nauczyciela w więcej niż jednym stosunku pracy na wysokość dodatku za wysługę lat (ust. 1 – 3).

I tak do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 7 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresów dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 (§ 7 ust. 3 rozporządzenia) .

Uregulowania zawarte w treści § 7 ust 1 – 3 wskazanego rozporządzenia wprost stanowią, iż w przypadku pozostawania nauczyciela w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy (§7 ust.2). Wyjątek od tej zasady stanowi § 7 ust. 3 wskazanego rozporządzenia, który ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w kilku stosunkach pracy nie przekracza obowiązującego nauczyciela pensum.

Zatem rozporządzenie różnicuje sytuację nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w dwóch lub więcej szkołach, dla którego jednak łączny wymiar wynikający z takiego zatrudnienia nie przekracza pełnego, od takiego nauczyciela, którego zsumowany wymiar z dwóch (lub więcej) szkół przekracza pełne pensum – jak w przypadku powódki.

Niezasadnym jest więc stanowisko powódki stanowiące, że okres poprzedniego zatrudnienia w Operze na Z. w S. winien być zaliczony do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat, gdyż nie było to zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy i nie było zatrudnieniem jednoczesnym z zatrudnieniem u pozwanej.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że w podstawowym miejscu pracy przy ustalaniu dodatku za wysługę lat, do stażu pracy zaliczone zostaną wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. W drugim, dodatkowym miejscu pracy zaliczone zostaną tylko okresy zatrudnienia dodatkowego. Natomiast, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w kilku szkołach łącznie w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązujący wymiar zajęć, to tylko w jednym, podstawowym miejscu pracy, można zaliczyć mu wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Z uwagi na fakt, iż powódka wskazała jako podstawowe miejsce zatrudnienia Szkołę Muzyczną I stopnia w P., zostały jej zaliczone wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia mające wpływ na uprawnienie do dodatku stażowego. Szkoła Muzyczna I stopnia w G. jest dla powódki dodatkowym miejscem pracy, zatem musi ona ponownie wypracować prawo do takiego dodatku, gdyż w dodatkowym miejscu pracy nie wlicza się do stażu pracy zakończonych okresów zatrudnienia, które zostały już zaliczone do okresów uprawniających do tego dodatku w podstawowym miejscu pracy. Zgodnie z art.33 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w dodatkowym miejscu pracy nauczycielowi ustala się odrębnie prawo do dodatku za wysługę lat, począwszy od czwartego roku pracy, gdyż jak już była o tym mowa nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa pracy dotyczącej pragmatyki służbowej nauczycieli. W Komentarzu do Karty Nauczyciela (wyd. LexisNexis 2014) J. J. stwierdził, że „w stosunku do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach dodatek przysługuje w każdej ze szkół, jeżeli łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela we wszystkich szkołach nie przekracza obowiązującego wymiaru zajęć (do stażu pracy w każdej ze szkół wlicza się bowiem wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia). W tej sytuacji nie rozróżnia się podstawowego i dodatkowego miejsca pracy. Jeżeli obowiązujący wymiar zajęć zostanie przekroczony przez nauczyciela, prawo do dodatku za wysługę lat zostanie ustalone odrębnie dla każdego stosunku pracy, co może spowodować, że w niektórych szkołach nauczyciel nie otrzyma dodatku. Wiąże się to z koniecznością wskazania przez nauczyciela podstawowego i dodatkowego miejsca pracy. W podstawowym miejscu pracy nauczyciel ma zaliczane wszystkie okresy zatrudnienia, a w dodatkowym - pozostałe (nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego). Nauczyciel, który chce nabyć prawo do dodatku za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy, musi przepracować okres, o którym mowa w art. 33 ust. 1 KN”.

Z kolei w Komentarzu do Karty Nauczyciela (wyd. W. K. 2016) M. S. wskazano, że „jeżeli nauczyciel pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, chyba że nauczyciel pracuje jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. W takim przypadku w każdej ze szkół nauczycielowi zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

Reasumując, z treści art. 33 KN oraz wykonującego go § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. wynika, że w przypadku zatrudnienia nauczyciela jednocześnie w kilku szkołach, lecz w łącznym wymiarze przekraczającym pełne pensum, okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat zalicza się w całości w podstawowym miejscu pracy, natomiast w dodatkowym – dopiero po upływie okresu przewidzianego w art. 33 ust. 1 KN i w pozostałej części – nie zaliczonej dotąd w podstawowym miejscu.

W przypadku powódki okres począwszy od czwartego roku pracy rozpocznie się w 2018 r. i wówczas zostaną zaliczone pozostałe okresy zatrudnienia.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił powództwo.

Zgodnie z treścią art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego pozwanego ustalono na kwotę 675 zł na podstawie § 2 pkt 3 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1668), a które zasądzono od pozwanej na rzecz powódki.

ZARZĄDZENIE

1) (...)

2) (...)

3) (...) (...).

29.05.2017