Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 591/17

POSTANOWIENIE

K., dnia 10 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Chmura

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E. B. Firma Handlowo – Usługowa (...) z/s w P.

przeciwko S. K., L. K., F. K. i Z. K.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia powoda

na postanowienie zawarte w wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt I C 1882/16

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 591/17

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu,
w sprawie o sygn. akt I C 1882/16, zasądził solidarnie od pozwanych S. K., L. K., F. K. i Z. K. na rzecz powoda E. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E. B. Firma Handlowo – Usługowa (...) z/s w P. kwotę 5.852,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi, z tym, że od dnia 1 stycznia 2016 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z tym zastrzeżeniem, że odsetki nie mogą przekraczać
w stosunku rocznym odsetek maksymalnych za opóźnienie, liczonymi od dnia 10 lipca
2015 r. do dnia zapłaty (pkt 1), oddalił powództwo w pozostałej części (pkt 2), nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kaliszu kwotę 620,00 zł tytułem części nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu (pkt 3) oraz zasądził od powoda na rzecz każdego z pozwanych kwotę po 2.718,87 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (pkt 4).

Zażalenie na orzeczenie w przedmiocie kosztów procesu zawarte w punkcie 4. wniósł powód, zaskarżając postanowienie w zakresie zasądzenia od powoda kwoty przekraczającej kwotę po 1.488,00 zł na rzecz każdego z pozwanych.

Skarżący zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie prawa materialnego, tj. przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1804) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie od powoda na rzecz każdego z pozwanych kwoty po 2.718,87 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego),
w sytuacji, gdy kwota ta stosownie do wartości przedmiotu sporu i zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów w niniejszej sprawie winna wynosić po 1.488,00 zł dla każdego
z pozwanych, a w konsekwencji naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 108 § 1 k.p.c., art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz 100 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych nieprawidłowej kwoty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Mając na uwadze powyższe, skarżący wniósł o zmianę postanowienia
w zaskarżonej części poprzez oddalenie zasądzonej należności co do kosztów w zakresie po 1.230,87 zł w stosunku do każdego z pozwanych, ewentualnie – o uchylenie postanowienia
w części zaskarżonej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, oraz o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie przepisów poprzez nieuwzględnienie okoliczności, że pozwani odpowiadali solidarnie za spłatę zobowiązania, wobec czego brak jest podstaw do zasądzenia odrębnie na rzecz każdego z pozwanych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sytuacji, gdy wszyscy pozwani byli reprezentowani przez jednego pełnomocnika profesjonalnego.

Zasady ponoszenia kosztów procesu w sprawach, w których występują współuczestnicy w sporze (art. 72 i nast. k.p.c.), są obecnie uregulowane jedynie w przepisie art. 105 k.p.c. Regulacja ta dotyczy jednak wyłącznie współuczestnictwa po stronie przegrywającej. W wypadku wygrania procesu przez współuczestników procesowych należy stosować zatem ogólne zasady o kosztach procesu, co oznacza, że każda ze stron wygrywających proces ma prawo żądać zwrotu kosztów niezbędnych do celowej obrony,
w tym pełnego zwrotu kosztów odrębnego ustanowienia, przez każdy podmiot znajdujący się po stronie wygrywającej proces, profesjonalnego pełnomocnika - nawet jeśli odrębnie ustanowionym przez poszczególne podmioty pełnomocnikiem jest w istocie ta sama osoba (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2012 r., I CZ 105/12, Legalis Nr 552573; postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 08.01.2013 r., I ACa 565/12, Legalis Nr 993483; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.07.2016 r., V ACa 941/15, Legalis Nr 1508751; Andrzej Zieliński, Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98 – 124 KPC , Komentarz 8. wydanie 8, C.H. Beck, str. 554 - 555).

Dlatego, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski