Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 592/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Polanowski

Protokolant: Monika Mikołajczyk

po rozpoznaniu w dniach 24 listopada 2016r., 19 grudnia 2016r. i 22 maja 2017 r.

sprawy

D. B. s. J. i J. z domu H., ur. (...) w K.

Oskarżonego o to, że:

W dniu 12 czerwca 2016r. w K. (woj. (...)) na Alei (...) kierując samochodem osobowym m-ki O. (...) o nr rej. (...), nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym określone w art. 3 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym, w ten sposób, że zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych nienależycie obserwował przedpole jazdy i nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa znajdującej się na przejściu dla pieszych M. B. potrącając ją kierowanym przez siebie samochodem osobowym, w następstwie czego pokrzywdzona doznała złamania kości podudzia lewego, a powyższe obrażenia spowodowały u w/w naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż siedem dni,

tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk

I

Uznaje oskarżonego D. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przyjmując nadto, iż oskarżony poruszał się z prędkością przekraczającą prędkość administracyjnie dopuszczalną na tym odcinku drogi – tj. przestępstwa z art. 177 § 1 kk i za to, na podstawie art. 177 § 1 kk, w związku z art. 37a kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 30 (trzydzieści) złotych.

II

Na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego D. B. na rzecz oskarżycielki posiłkowej M. B. kwotę 723,24 zł (siedemset dwadzieścia trzy złote 24/100) tytułem zwrotu wydatków oraz na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem części kosztów sądowych, a na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w pozostałym zakresie, obciążając nimi Skarb Państwa.