Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1130/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Maciej Maciejewski

Protokolant Patryk Bartoszyński

po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2014 roku, sprawy

M. J.

syna J. i H. z domu P.

urodzonego (...) w S.

oskarżonego o to, że:

w dniu 2 sierpnia 2013r w T. kierował w ruchu lądowym motorowerem marki R.o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyniki badań 1,20 mg/dm 3, 1,12 mg/dm 3 (2,34‰) i III – 1,11 mg/dm 3 (2,33‰), będąc wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, przez co nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Oławie wyrokiem w sprawie sygn. akt VIK 742/05 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat obowiązującego od 22.09.2008 do 22.09.2013r.

to jest o czyn z art. 178 a § 4 k.k.

I. oskarżonego M. J.uznaje za winnego tego, że w dniu 2 sierpnia 2013 roku w T. kierował w ruchu lądowym motorowerem marki R.o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości (wyniki badań I - 1,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, II - 2,34‰ i III –2,33‰ alkoholu we krwi), będąc wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 12 września 2005 roku sygn. akt VI K 742/05 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, przez co nie zastosował się do orzeczonego w tym wyroku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat obowiązującego od dnia 22.09.2008 roku do dnia 22.09.2013 roku, to jest występku z art. 178 a § 4 k.k. i za to na podstawie art. 178 a § 4 k.k. wymierza mu karę roku pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. J. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

III. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. J. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

IV. na podstawie art. 49 § 2 k.k. orzeka od oskarżonego M. J. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 200 zł (dwieście złotych);

V. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego M. J. na rzecz Skarbu Państwa wydatki poniesione w sprawie w wysokości 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych), a na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 roku Nr 49 poz. 223 ze zm.) wymierza mu opłatę w wysokości 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych).

(...)

(...)