Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 737/17

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska-Kocon

Sędziowie: SO Ireneusz Płowaś

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. H.

o ustalenie

na skutek zażalenia powódki na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 19 maja 2017 roku, sygn. akt I C 67/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Jankowska-Kocon SSO Ireneusz Płowaś SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 737/17

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 19 maja 2017r. Sędzia Przewodniczący Sądu Rejonowego w Tucholi w sprawie z powództwa H. H. o ustalenie istnienia albo nieistnienia prawa lub stosunku prawnego zwrócił pozew.

W uzasadnieniu podniósł, że zarządzeniem z dnia 6 marca 2017r. pełnomocnik powódki została zobowiązana do usunięcia braków formalnych pozwu przez prawidłowe określenie pozwanego lub pozwanych (imię i nazwisko) oraz jego lub ich adresów w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Pełnomocnik nie wykonała powyższego zarządzenia do chwili obecnej, składając zamiast tego pismo procesowe z dnia 15 marca 2017r., w którym wyraziła pogląd, iż strona pozwana została prawidłowo określona, czyli przez wskazanie jako pozwanej samej powódki.

W związku z tym, że powódka w zakreślonym terminie nie wskazała osoby pozwanej, to na mocy art. 130 § 2 k.p.c. zarządzono zwrot pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła powódka zaskarżając je w całości, wnosząc jednocześnie o jego uchylenie oraz zwolnienie powódki od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w sprawie.

W uzasadnieniu wskazała, że w sprawie z art. 189 k.p.c. pozwanym nie może być ktokolwiek, lecz tylko podmiot, który jest prawnie zainteresowany wynikiem postępowania. Powtórzyła również, że pozwanym w tej sprawie powinien być E. H., niemiej jednak w związku z jego śmiercią przed złożeniem pozwu, jego prawa i obowiązki o charakterze majątkowym przejęła powódka.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne. Sąd Okręgowy wskazuje, że w przedmiotowej sprawie w oparciu o przepis art. 189 k.p.c. H. H. (powódka) wystąpiła z pozwem o ustalenie istnienia albo nieistnienia prawa lub stosunku prawnego, w którym jako przeciwnika procesowego wymieniła samą siebie. Ustosunkowując się natomiast do zobowiązania Sądu z dnia 6 marca 2017r. wyjaśniła, że pozwanym w tej sprawie powinien być E. H., niemiej jednak w związku z jego śmiercią przed złożeniem pozwu, jego prawa i obowiązki o charakterze majątkowym przejęła powódka – jako jedyna spadkobierczyni.

Sąd Okręgowy wskazuje, że cechą charakterystyczną postępowania procesowego jest przeciwstawność interesów występujących w nim stron wyrażające się tym, że jedna z nich występuje o spełnienie określonego świadczenia, a druga kwestionuje jego zasadność. Co za tym idzie stroną pozwaną w procesach o ustalenie prawa lub stosunku prawnego na podstawie art. 189 k.p.c. mogą i powinny być podmioty ustalanych praw lub stosunków prawnych, lub też osoby nieobjęte tymi prawami, ale takie, w stosunku do których istnieje interes prawny powoda w ustaleniu prawa lub stosunku prawnego. Nie ulega zatem wątpliwości, że decydując się na wytoczenie powództwa skarżąca winna zastanowić się przeciwko komu należałoby wystąpić z tego rodzaju roszczeniem, a w konsekwencji kogo w treści pozwu należałoby wskazać jako stronę pozwaną.

Mając zatem na uwadze, że w toku rozpoznawanej sprawy pełnomocnik powódki została zobowiązana do usunięcia braków formalnych pozwu przez prawidłowe określenie pozwanego lub pozwanych (imię i nazwisko) oraz jego lub ich adresów w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu i w zakreślonym terminie wymienionych braków nie uzupełniła, trafne było stanowisko sędzia Przewodniczący, który (w oparciu o przepis art. 130 k.p.c.) zwróciła wniesiony pozew.

Już tylko na zakończenie wyjaśnić należy, że zarządzenie o zwrocie pozwu nie oznacza, iż powódka nie może już dochodzić swych racji na drodze sądowej. Zarządzenie to jest bowiem tylko rozstrzygnięciem formalnym, które oznacza, iż pozew traktuje się tak jakby nigdy nie został złożony. Nie stoi zatem na przeszkodzie ponownemu wytoczeniu powództwa z prawidłowym oznaczeniem strony pozwanej

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Barabra Jankowska-Kocon SSO Ireneusz Płowaś SSO Aurelia Pietrzak