Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1766/17

POSTANOWIENIE

Dnia 19 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Andrzej Dyrda

Sędziowie SO Magdalena Balion - Hajduk (spr.)

SR del. Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2017 roku w G.

sprawy z wniosku wierzycielki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko dłużniczce Gminie M. W.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia dłużniczki

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2. postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z 11 maja 2017 roku, sygn. akt I Co 448/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR del. Ewa Buczek - Fidyka SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk

Sygn. akt III Cz 1766/17

UZASADNIENIE

Zaskarżonym rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego z 11 maja 2016r. zasądzono od dłużniczki na rzecz wierzycielki kwotę 187 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Orzeczenie to zapadło na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oraz art. 71 pkt 3 ustawy z 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Zażalenie na to rozstrzygnięcie złożyła dłużniczka, domagając się jego zmiany poprzez umieszczenie zastrzeżenia o prawie powoływania się przez dłużniczkę na ograniczoną odpowiedzialność, tj. do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku po L. A. oraz zasądzenia na swoją rzecz od wierzyciela kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione.

Wskazania wymaga, że w zaskarżonym rozstrzygnięciu Sąd Rejonowy orzekł o kosztach postępowania klauzulowego, które nie należą ze swej istoty do długów spadkowych, a stanowią osobiste zobowiązanie dłużnika powstałe w wyniku toczącego się postępowania sądowego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

O zasadach ponoszenia kosztów postępowania rozstrzyga sąd, stosując regulacje zawarte w art. 98 k.p.c. – 102 k.p.c., oceniając konkretną sytuację procesową stron postępowania.

Wobec braku podstaw do uwzględnienia zażalenia, Sąd Okręgowy oddalił je jako bezzasadne stosownie do art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.

SSR del. Ewa Buczek - Fidyka SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk