Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 170/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2017r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek (...) w R. II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Barbara Konińska

Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Kotlarz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2017r. w R.

sprawy z powództwa (...) Bank (...) SA w W.

przeciwko J. K. (1)

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego J. K. (1) na rzecz powódki (...) Bank (...) SA w W. 145.097,07 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, a nie wyższymi niż odsetki maksymalne od dnia 28 grudnia 2016r. od kwoty 131.956,12 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy);

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki 12.672 zł (dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote) z tytułu kosztów procesu.

SSO Barbara Konińska

UZASADNIENIE

Powódka (...) Bank (...) SA w W. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od powoda J. K. (2) kwoty 145.097,07 zł w związku z wypowiedzeniem zawartej przez strony umowy kredytowej z dnia 23 czerwca 2014r., której warunków pozwany nie zrealizował z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 28 grudnia 2016r. oraz zasadzenia kosztów postępowania.

Pozwany J. K. (2) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i obciążenie powódki kosztami postępowania. Pozwany zarzucił, iż powódka zignorowała próby ugodowego załatwienia sporu, nie odpowiedziała na przedstawione jej propozycje układowe, zaś pozew jest przedwczesny z uwagi na brak działań skierowanych na podjęcie mediacji pomiędzy stronami. Wskazał też, że w toku procesu złoży oświadczenie
o potrąceniu przysługującego mu odszkodowania za niezgodne z prawem działanie banku, po wyliczeniu jego wysokości przypadającej na poszczególne banki.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powódka wywodziła swoje roszczenie z faktu nienależytego wykonania przez pozwanego umowy kredytu z dnia 23 czerwca 2014r. zawartej przez powódkę z pozwanym.

Bezspornym w sprawie jest, że strony zawarły w dniu w dniu 23 czerwca 2014r. umowę
o kredyt gotówkowy nr (...), na podstawie której powódka udzieliła pozwanemu kredytu w wysokości 157.800 zł, który pozwany zobowiązał się spłacić w oznaczonych
w umowie terminach spłaty wraz z odsetkami i prowizją /umowa jak wyżej – k.48-49 akt/. Nie była sporną również okoliczność, iż w wykonaniu tej umowy doszło do powstania zadłużenia pozwanego wobec powódki, skutkującym wypowiedzeniem umowy /wypowiedzenie
z potwierdzeniem odbioru – k. 44-45, wezwania do zapłaty z potwierdzeniem odbioru lub nadania – k. 46-47, 50-51 akt/. W chwili wniesienia pozwu zadłużenie to wyniosło 145.097,07 zł /wyciąg z ksiąg banku – k. 15, wyciąg z rachunku - k. 19-21 akt/.

W związku z powyższym Sąd na zasadzie art. 354 § 1 k.c. w zw. z art. 69 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe
(tekst jednol. Dz.U. z 2016r., poz. 1988 ze zm.) uwzględnił żądanie pozwu orzekając jak w punkcie pierwszym wyroku.

Przeszkody dla uwzględnienia powództwa nie mogły stanowić zarzuty pozwanego dotyczące braku właściwej w jego ocenie reakcji banku na złożone przez niego propozycje układowe /pismo z dnia 15 lutego 2016r. wraz z kartą do głosowania – k. 61-63, propozycje układowe – k. 64, pismo z dnia 21 marca 2016r. – k. 66, potwierdzenia nadania i odbioru – k. 65 akt/, które nie mogły być podstawą do odmowy należytego wykonania łączącej strony umowy (art. 354 § 1 k.c.). Sąd oddalił przy tym wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka K. P. na okoliczność ustalenia zawarcia umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania i przebiegu zbierania głosów, jako nie mającej znaczenia dla rozstrzygnięcia (art. 227 k.p.c.).

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 359 § 1 i § 2 1 k.c. zgodnie z brzmieniem
§ 4 umowy stron, która określała odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego /umowa jak wyżej – k. 48-49 akt/.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c.
w zw. z § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016r., poz. 1800 ze zm.). Na koszty te złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 7.255 zł, koszty zastępstwa procesowego powoda
w kwocie 5.400 zł, koszty opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Sędzia:

/SSO B. K./

R., dnia 24 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wpływ uzasadnienia wyroku;

2.  doręczyć odpis wyroku wraz z uzasadnieniem:

- pozwanemu J. K. (2) z pouczeniem o apelacji;

3.  przedłożyć akta po upływie 21 dni od wykonania lub z wpływem.

SSO Barbara Konińska