Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Uz 1/18

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim

w składzie następującym :

Przewodniczący: SO Beata Łapińska

Sędziowie: SO Urszula Sipińska-Sęk (spr)

SO Mariola Mastalerz

Protokolant: asyst. sędz. Ewa Czarnecka-Stuleblak

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania S. S.

przeciwko (...) Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w (...) (...) w Ł.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

w przedmiocie wniosku S. S. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu kasacyjnym

na skutek zażalenia S. S. na postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb. z dnia 15 grudnia 2017 roku, sygn. akt IV U 28/16.

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym w przedmiotowej sprawie w dniu 15 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb. oddalił wniosek S. S. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu kasacyjnym.

Sąd Rejonowy podniósł, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017r. oddalił wniosek S. S. o zwolnienie jej od kosztów. W uzasadnieniu wskazał, że wnioskodawczyni osiągając dochody na poziomie 1.200,00 zł i wydając na utrzymania około 1.164,67 zł jest w stanie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Natomiast koszty w postepowaniu kasacyjnym to jedynie opłata 30,00 zł związana z wniesieniem skargi kasacyjnej, a wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru w takich sprawach nie jest wygórowane.

Powołując treśćart.117 k.p.c. Sąd Rejonowy przyjął, że wnioskodawczyni jest w stanie ponieść koszty pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

W dniu 22 grudnia 2017 roku S. S. złożyła zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie i wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uwzględnienie jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu kasacyjnym.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 117 § 2 k.p.c. osoba fizyczna, nie zwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny (117 § 5 k.p.c.)

W przedmiotowej sprawie S. S. wnosiła o ustanowienie pełnomocnika z urzędu dla potrzeb postępowania kasacyjnego. Konieczność udziału zawodowego pełnomocnika na tym etapie postępowania jest bezwzględna. Oznacza to, że dla uwzględnienia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu, wystarczające jest wykazanie braku możliwości uiszczenia kosztów pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisko Sądu Rejonowego, że S. S. jest w stanie ponieść koszty pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

Należy wskazać, że w związku z toczącym się w niniejszej sprawie postępowaniem sądowym wnioskodawczyni winna liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych i systematycznie gromadzić potrzebne na ten cel środki do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Tym bardziej, że postępowanie w sprawie trwało kilka lat, a wnioskodawczyni w tym czasie osiągała dochody na poziomie 1.200 złotych.

Biorąc zatem pod uwagę, że wnioskodawczyni jest osobą, która może bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść kosztów pełnomocnika z urzędu Sąd Okręgowy z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.