Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 65/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2017r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wachłaczenko

Protokolant st. sekretarz sądowy Lidia Śnieg

w obecności prokuratora

po rozpoznaniu dnia 22.09.2017r.

sprawy D. K. s. M. i S. z d. B., ur. (...) w Żytnie

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 17 października 2007r. w sprawie o sygn. akt VIK 679/07 za czyny:

1/ z art. 207 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od 4 listopada 2001 r. do 18 czerwca 2007 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

2/ z art. 245 k.k. popełniony w dniu 28 czerwca 2007r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

następnie wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata;

II.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie o sygn. akt IIK 513/07 za przestępstwo z art. 291§1 k.k. popełnione w okresie od 18 lipca 2007 r. do 1 sierpnia 2007 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, grzywny 40 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu stawki dziennej na kwotę 15 złotych,

III.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. akt VIK 122/08 za czyny:

1/ z art. 207 § 1 k.k. popełniony w okresie od 19 czerwca 2007 r. do 17 października 2007 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie;

2/ z art. 245 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2007r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie;

następnie wymierzono karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie;

IV.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 maja 2009r. w sprawie o sygn. akt IIK 79/09 za przestępstwo z art. 242§2 k.k. popełnione w dniu 12 listopada 2008 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

V.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie o sygn. akt IIK 896/10 za czyny:

1/ z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 marca 2010 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

2/ z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 4 maja 2010r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

następnie wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat; następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie II Ko 1315/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie o sygn. akt IVK 189/12 za przestępstwo z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 czerwca 2011 r. na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 2 lata oraz kare 30 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie Ko 4433/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VII.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 14 marca 2014r. w sprawie o sygn. akt IIK 67/14 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 22 na 23 listopada 2013 r. do 12 listopada 2013 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 10 zł każda stawka; następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie II Ko 1786/15 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VIII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie o sygn. akt IIK 771/14 za czyny:

1/ z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 października 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2/ z art. 245 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 października 2012r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności;

następnie wymierzono karę łączną 9 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat;

1.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. w miejsce opisanych w punktach V (II K 896/10), VI (IV K 189/12) i VII (II K 67/14) jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierza skazanemu D. K. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. w miejsce opisanych w punktach VI (IV K 189/12) i VII (II K 67/14) jednostkowych kar grzywien wymierza skazanemu D. K. karę łączną 100 (stu stawek dziennych grzywny ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) zł;

3.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

4.  przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. D. kwotę 120 (stu dwudziestu) zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem pomocy prawnej udzielonej skazanemu D. K. z urzędu;

5.  zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 65/17

UZASADNIENIE

D. K. został skazany następującymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 17 października 2007r. w sprawie o sygn. akt VIK 679/07 za czyny:

1/ z art. 207 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w okresie od 4 listopada 2001 r. do 18 czerwca 2007 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

2/ z art. 245 k.k. popełniony w dniu 28 czerwca 2007r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

następnie wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata;

II.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie o sygn. akt IIK 513/07 za przestępstwo z art. 291§1 k.k. popełnione w okresie od 18 lipca 2007 r. do 1 sierpnia 2007 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, grzywny 40 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu stawki dziennej na kwotę 15 złotych,

III.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. akt VIK 122/08 za czyny:

1/ z art. 207 § 1 k.k. popełniony w okresie od 19 czerwca 2007 r. do 17 października 2007 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie;

2/ z art. 245 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2007r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie;

następnie wymierzono karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie;

IV.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 maja 2009r. w sprawie o sygn. akt IIK 79/09 za przestępstwo z art. 242§2 k.k. popełnione w dniu 12 listopada 2008 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

V.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie o sygn. akt IIK 896/10 za czyny:

1/ z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 marca 2010 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

2/ z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 4 maja 2010r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

następnie wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat; następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie II Ko 1315/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie o sygn. akt IVK 189/12 za przestępstwo z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 czerwca 2011 r. na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 2 lata oraz kare 30 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł; następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie Ko 4433/13 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VII.  Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 14 marca 2014r. w sprawie o sygn. akt IIK 67/14 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy z 22 na 23 listopada 2013 r. do 12 listopada 2013 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 10 zł każda stawka; następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie II Ko 1786/15 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VIII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie o sygn. akt IIK 771/14 za czyny:

1/ z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 października 2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2/ z art. 245 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 października 2012r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności;

następnie wymierzono karę łączną 9 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat

(dowód: karta karna – k. 6-7, 20-21, odpisy orzeczeń – k. 34, 35-36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45-46, 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55, 56-59, 60, 61, obliczenie kary – k. 40).

Skazany D. K. ma 53 lata. Jest rozwiedziony, ma dwoje dorosłych dzieci. Obecnie odbywa karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 896/10 przez Sąd Rejonowy w Radomsku. Karę tę odbywa w Areszcie Śledczym w P.. Był wielokrotnie karany. Skazany w warunkach izolacji więziennej funkcjonuje poprawnie

(dane osobowe i opinia o skazanym – k. 67).

Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom ponieważ nie ujawniły się okoliczności nakazujące zakwestionować rzetelność lub autentyczność tych dokumentów.

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Jednak w sytuacji, w której co najmniej jeden wyrok objęty wyrokiem łącznym uprawomocnił się po dniu 30 czerwca 2015 r., zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej, znajdzie zastosowanie przepis art. 4 § 1. Oznacza to, że ustawa obowiązująca poprzednio będzie stanowiła podstawę orzeczenia kary łącznej tylko wtedy, gdy będzie ona względniejsza dla skazanego – tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16.02.2017 r. w sprawie II KK 347/16.

Sąd zatem w realiach niniejszej sprawy zobligowany był do badania, który stan prawny należy zastosować, albowiem ostatnie z orzeczeń, tj. wydane w sprawie II K 771/14 uprawomocniło się w dniu 24 marca 2016 r.

Sąd błędnie przyjął, iż należy zastosować stan prawny obowiązujący przed 1 lipca 2015 r. albowiem kary połączone nie spełniają podstawowego kryterium czasowego.

Zgodnie z treścią art. 85 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Sąd wymierzając D. K. karę łączną pozbawienia wolności miał możliwość wymierzenia jej w granicach od 1 roku i 6 miesięcy do 3 lat i 9 miesięcy natomiast kary grzywny od 100 stawek dziennych do 130 stawek dziennych. Wymierzając karę łączną pozbawienia wolności Sąd miał na uwadze, iż w warunkach izolacji więziennej oskarżony zachowuje się poprawnie, jednak wydaje się, że kara nie odnosi skutku prewencyjnego. Czyny popełnione przez oskarżonego są czynami przeciwko rodzinie, cudzemu mieniu oraz dobru jakim jest wymiar sprawiedliwości. Jest tych czynów wiele. Czyny te zostały popełnione w okresie od 2010 r. do 2013 r., a więc w stosunkowo nieodległym okresie jednak już po odbyciu kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie II K 327/08 (k. 42). W ocenie Sądu świadczy to o ostentacyjnym łamaniu prawa, co przemawia za surowszym wymiarem kary. Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

Sąd przyznał od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. D. kwotę 120 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem pomocy prawnej udzielonej skazanemu D. K. z urzędu na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu .

Sąd zwolnił skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa mając na uwadze, iż w chwili obecnej skazany nie posiada żadnych źródeł dochodu – art. 624 § 1 k.p.k.