Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 168/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant stażysta Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Marcina Polaka

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku

sprawy R. S., syna A. i J. z domu P., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 178a§1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 15 stycznia 2018 roku sygn. akt VII K 614/17

na podstawie art. 437 § 2 kpk, art. 438 pkt 1 kpk, art. 634 kpk w związku z art. 627 kpk i art. 629 kpk, art. 7 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w miejsce rozstrzygnięć zawartych w punktach 1,2, i 3 wyroku:

a)  na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego R. S. na okres próby lat 3 (trzech),

b)  na podstawie art. 67 § 3 kk w związku z art. 39 pkt 7 kk i art. 43 a § 1 kk zasądza od oskarżonego R. S. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 2.000 (dwóch tysięcy) złotych,

c)  na podstawie art. 67 § 3 kk w związku z art. 39 pkt 3 kk orzeka wobec oskarżonego R. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 1 (jednego) roku;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego R. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 ( sześćdziesiąt) złotych opłaty za obie instancje oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.