Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. II K 200/17

PR 1 Ds 563.17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lesku, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący SSR Jacek Łukasik

Protokolant Adrian Dżugan

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12/12/2017 r.

sprawy

B. J. s. S. i M. z domu K., ur. (...) w U., PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 września 2017r. około godz. 9:40 w U. pow. (...), woj. (...), będąc w stanie nietrzeźwości 1,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował pojazdem mechanicznym marki A. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym , przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesku Zamiejscowy VI Wydział Karny w Ustrzykach Dolnych o sygn. VI K 51/15 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 178a § 4 kk

I. u z n a j e

oskarżonego B. J. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 178a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk

s k a z u j e

go na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności

II. na podstawie art. 42§3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniegozakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym,

III. na podstawie art. 43a § 2 kk i art. 39 pkt 7 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

IV. na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r., Nr 49, poz.223 z zm.) zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów i opłat sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.