Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Kz 98/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Zbigniew Mierzejewski (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Ewa Krajewska

SO Jarosław Bolek

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Matecka

przy udziale Prokuratora Jolanty Stańczyk

po rozpoznaniu w sprawie A. K.

skazanego za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i inne

zażalenia skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie VI Kp 1383/13, VI Ko 2835/13

w zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt 2 k.p.k.

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

UZASADNIENIE

Postanowieniem dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie VI K 1383/13, VI Ko 2835/13 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi nie uwzględnił wniosku skazanego A. K. o zaliczenie na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia zatrzymania tj. od dnia (...)

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem skazany podnosząc, iż będąc tymczasowo aresztowanym w czasie, w którym wprowadzono mu do wykonania karę pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt VIII K 454/07 miał ograniczony kontakt z rodziną, a zatem okres ten powinien także być zaliczony na poczet orzeczonej kary w sprawie VI K 1383/13.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie skazanego jest o tyle zasadne, że spowodowało uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Rejonowy nie rozpoznał bowiem wniosku skazanego i nie wypowiedział się co do zawartego w nim żądania zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia zatrzymani tj. od (...) na poczet orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności, ale odniósł się tylko do dnia zatrzymania tj. (...). wskazując, iż dzień ten nie może zostać zaliczony skazanemu na poczet orzeczonej kary, bowiem w dniu tym wprowadzono skazanemu do wykonania karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie. Poza zakresem rozpoznania sądu I instancji pozostał jednak cały pozostały okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie VI K 1383/12.

Uznając zatem, iż postanowienie Sądu Rejonowego nie było trafne należało orzec jak na wstępie.

Rozpoznając ponownie sprawę Sąd Rejonowy odniesie się co do całości wniosku skazanego uzasadniając swoje stanowisko w stopniu umożliwiającym jego kontrolę instancyjną.