Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIW 73/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

przy udziale oskarżyciela publicznego: sierż. sztab. S. R.

po rozpoznaniu w dniu 24/05/2018 r. sprawy

O. K. syna T. i E. z domu P.,

ur. (...) w M.,

obwinionego o to, że:

I. W dniu 25 grudnia 2017 roku o godz. 02:00 w M. na ulicy (...) ¾ poprzez mocne stukanie w drzwi od mieszkania zakłócił spoczynek nocny dla W. T.,

tj. o wykroczenie z art. 51 § 1 KW

II. W miejscu i czasie jak w punkcie I umyślnie uszkodził drzwi od mieszkania poprzez uderzenie nieokreślonym przedmiotem, powodując straty w kwocie 150 złotych na szkodę W. T.,

tj. o wykroczenie z art. 124 § 1 KW

ORZEKA:

I.  Obwinionego O. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to na podstawie art. 51 § 1 KW oraz art. 124 § 1 KW w zw. z art. 9 § 2 KW skazuje go, opierając wymiar kary o przepis art. 51§1 kw na karę 1 (jednego) miesiąca ograniczenia wolności;

II.  Na podstawie art. 21§1 kw zobowiązuje obwinionego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin.

III.  Na podstawie art. 124§4 kw zobowiązuje obwinionego do zapłaty równowartości wyrządzonej szkody poprzez wpłacenie kwoty 150 złotych (sto pięćdziesiąt złotych) na rzecz pokrzywdzonego W. T.;

IV.  Zwalnia obwinionego od kosztów postępowania w całości.

Uzasadnienie co do kary

sporządzone w trybie 424 § 3 k.p.k. w zw. z 82 § 1 k.p.o.w.

Sąd ustalił, co następuje:

O. K. został obwiniony o to, że:

I. W dniu 25 grudnia 2017 roku o godzinie 2:00 w M. na ulicy (...) ¾ poprzez mocne stukanie w drzwi od mieszkania zakłócił spoczynek nocny dla W. T.

II. W miejscu i czasie, jak w punkcie I, uszkodził drzwi od mieszkania poprzez uderzanie nieokreślonym przedmiotem, powodując straty w kwocie 150 złotych na szkodę W. T..

W świetle zebranego materiału dowodowego, a zwłaszcza zeznań pokrzywdzonego W. T. (d. k. 31v) wina obwinionego nie budzi wątpliwości i została mu wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpał on dyspozycję art. 51 § 1 KW oraz art. 124 § 1 KW.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2018 roku uznano obwinionego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów.

Obwiniony O. K. nie był dotychczas karany sądownie za podobne wykroczenia (d. dane o karalności k. 19).

W tym stanie rzeczy wymierzona obwinionemu kara ograniczenia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia, społecznej szkodliwości czynów mu zarzucanych i stosunków majątkowych obwinionego. Jak wynika bowiem z wniosku o ukaranie nie ustalono czy obwiniony pracuje, zaś w sprzeciwie od wyroku nakazowego (k. 26) nie wskazywał jaka jest jego sytuacja finansowa. Dopiero w piśmie zatytułowanym „odwołanie” wskazał, że pracuje zarobkowo.

Z uwagi na sytuację materialną obwinionego – brak istotnych składników majątkowych Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów postępowania w całości , na podstawie art.119 kpw w zw. z art. 624 § 1 k.p.k.