Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: V GC 2454/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 13 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska - Bruś

Protokolant: Anna Woźniakowska

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa – Syndyka masy upadłości W. P. w upadłości likwidacyjnej

przeciwko – (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz powoda Syndyka masy upadłości W. P. w upadłości likwidacyjnej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od kwot :

- 7 370,10 złotych od dnia 11 stycznia 2017 roku do dnia 05 lipca 2017 roku

- 7 370,10 złotych od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia 05 lipca 2017 roku

- 7 370,10 złotych od dnia 11 marca 2017 roku do dnia 07 lipca 2017 roku

- 7 370,10 złotych od dnia 11 kwietnia 2017 roku do dnia 17 lipca 2017 roku

- 7 370,10 złotych od dnia 11 maja 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 roku

- 7 370,10 złotych od dnia 11 czerwca 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 roku

2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 212,00 złotych (dwa tysiące dwieście dwanaście złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 3 617,00 złotych (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

SSR Magdalena Berczyńska - Bruś

Sygn. akt V GC 2454/17

UZASADNIENIE

Powód Syndyk masy upadłości W. P. w upadłości likwidacyjnej pozwem z dnia 28 czerwca 2017r. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwoty 44.220,60 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot 7.370,10 zł od dnia 11 stycznia 2017r. do dnia zapłaty, 7.370,10 zł od dnia 11 lutego 2017r. do dnia zapłaty, 7.370,10 zł od dnia 11 marca 2017r. do dnia zapłaty, 7.370,10 zł od dnia 11 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty, 7.370,10 zł od dnia 11 maja 2017r. do dnia zapłaty, 7.370,10 zł od dnia 11 czerwca 2017r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 16 maja 2016r. pomiędzy powodem i Syndykiem masy upadłości A. G. (1) łącznie jako wydzierżawiającym a (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w P. jako dzierżawcą została zawarta umowa dzierżawy. Przedmiot dzierżawy stanowiły nieruchomości znajdujące się w miejscowości (...). Z tytułu umowy dzierżawca zobowiązał się do uiszczać wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawny w łącznej wysokości 14.740,20 zł (§ 6 ust. 1 umowy), którego zapłaty w ½ wysokości pozwany zobowiązał się dokonywać przelewem na rachunek bankowy powoda wskazany w umowie dzierżawy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Pozwany zaprzestał regulowania opłat czynszowych począwszy od stycznia 2017r. do maja 2017r. dlatego powód pismem z dnia 31 maja 2017r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej w niniejszym pozwie, a która wobec nieuregulowania wymagalnych należności za bieżący okres obejmuje również miesiąc czerwiec 2017r.

Do pozwu załączono postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 września 2012r. o ogłoszeniu upadłości W. P. wspólnika (...) (...).G. W. (...) spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej w P. w celu likwidacji majątku dłużnika, postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 lipca 2015r. w przedmiocie rozłączenia ze wspólnego rozpoznania spraw upadłościowych (...) A. G. (2), (...) spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej i jej wspólników A. G. (2) i W. P., umowę dzierżawy z dnia 16 maja 2016r. i wezwanie do zapłaty.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu w dniu 24 sierpnia 2017r. wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu, sygn. akt V GNc 2831/17.

Zachowując ustawowy termin, pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wniósł o oddalenie powództwa. Wniósł o dopuszczenie wnioskowanych dowodów z dokumentów oraz dowodu z przesłuchania stron. W uzasadnieniu wskazał, że zaprzecza wszystkim twierdzeniom i dowodom przedstawionym w pozwie. Powództwo jest w całości bezzasadne i nieudowodnione.

W odpowiedzi na sprzeciw powód w całości podtrzymał powództwo. Podniósł, że dokonane przez pozwanego wpłaty nie wskazują jakich należności dotyczą. Do pisma załączono oświadczenie pozwanego o wypowiedzeniu umowy dzierżawy i dowody zapłaty.

Pismem procesowym z dnia 7 lutego 2018r. pełnomocnik powoda cofnął pozew co do kwoty głównej, popierając powództwo co do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i wniósł o zasądzenie kosztów sądowych. W piśmie wskazano na poczet których należności zaliczono wskazane wpłaty.

Pełnomocnik pozwanego zobowiązany do oświadczenia w terminie tygodniowym, czy potwierdza sposób zaliczenia przez powoda wpłaconych przez pozwanego kwot, pod rygorem przyjęcia, że nie przeczy temu sposobowi zaliczenia wpłat wskazanych w piśmie procesowym z dnia 7 lutego 2018r. nie ustosunkował się do pisma i nie stawił się na rozprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Postanowieniem z dnia 13 września 2012r., sygn. akt V GU 45/12 Sąd Rejonowy w Kaliszu ogłosił upadłość W. P. wspólnika (...) (...).G. W. (...) spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej w P. w celu likwidacji majątku dłużnika.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 września

2012r., (...) 45/12 (k. 16 akt)

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2015r., sygn. akt V GUp 4/10 (V GUp 11/11, V GUp 15/12) Sąd Rejonowy w Kaliszu rozłączył ze wspólnego rozpoznania sprawy upadłościowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego (...) A. G. (2), (...) spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej i jej wspólników A. G. (2) i W. P.. Syndykiem masy upadłości w sprawie V GUp 15/12 wyznaczył P. C..

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 lipca 2015r.,

sygn. akt V GUp4/10 ( VGUp 11/11/, V GUp 15/12) (k. 17 akt)

W dniu 16 maja 2016r. powód oraz Syndyk masy upadłości A. G. (2) jako wydzierżawiający zawarli z pozwanym jako dzierżawcą umowę dzierżawy. Wydzierżawiający oświadczyli, że są uprawnieni do rozporządzania stanowiących majątek upadłych zabudowanych nieruchomości znajdujących się w (...), gmina P. i w związku z prawomocnym postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 8 marca 2016r. o wyłączeniu z masy upadłości P.P.H.U. (...) Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w (...), (...)-(...) P. przysługuje im prawo do posiadania i korzystania z ww. nieruchomości oraz że nie są ograniczeni w rozporządzaniu przedmiotem dzierżawy w zakresie określonym umową.

W § 6 umowy wskazano, że z tytułu dzierżawy pozwany zobowiązuje się płacić miesięczny czynsz dzierżawny w łącznej wysokości 14.740,20 zł, w wysokości ½ w kwocie 7.370,10 zł płatne przelewem na rachunek bankowy Syndyka masy upadłości A. G. (2) i w ½ wysokości czynszu w kwocie 7.370,10 zł płatne przelewem na rachunek bankowy powoda, z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

W § 8 wskazano, ze umowa dzierżawy zawarta jest na czas nieoznaczony ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2016r. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.

Dowód: umowa dzierżawy z 16.05.2016r. (k. 18 – 20 akt)

W dniu 31 maja 2017r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 36.910,50 zł tytułem zaległych opłat za dzierżawę nieruchomości położonych w P. za okres od stycznia 2017r. do maja 2017r. oraz zaległej kwoty 60 zł do przelewu z dnia 20 kwietnia 2017r. w terminie trzech dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 31 maja 2017r. z dowodem nadania (k.

21 - 22 akt)

W dniu 28 grudnia 2016r. prokurent pozwanego złożył skierowane do powoda oraz Syndyka masy upadłości A. G. (2) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dzierżawy. W oświadczeniu wskazano, że przyczyną wypowiedzenia jest konieczność zachowania ciągłości produkcji w okresie sezonu produkcyjnego, co nie będzie możliwe w przypadku zbycia nieruchomości w trakcie roku 2017. Oświadczenie odebrał w dniu 30 grudnia 2016r. Syndyk masy upadłości A. G. (1).

Dowód: oświadczenie z dnia 28.12.2016r. (k. 68 akt)

W dniu 19 stycznia 2017r. pozwany zapłacił na rzecz powoda kwotę 7.370 zł tytułem ½ wysokości czynszu.

Dowód: potwierdzenie zrealizowania transakcji z 19.01.2017r. (k. 69 akt)

W dniu 20 kwietnia 2017r. pozwany zapłacił na rzecz powoda kwotę 7.310,10 zł tytułem ½ wysokości czynszu.

Dowód: potwierdzenie zrealizowania transakcji z 20.04.2017r. (k. 70 akt)

W dniu 5 lipca 2017r. wpłynęła na rachunek powoda od pozwanego kwota 7.370,10 zł tytułem ½ wysokości czynszu.

Dowód: historia przekazów z rachunku powoda z 5.07.2017r. (k. 85 akt)

W dniu 5 lipca 2017r. ponownie wpłynęła, z tytułu innego przelewu na rachunek powoda od pozwanego kwota 7.370,10 zł tytułem ½ wysokości czynszu.

Dowód: historia przekazów z rachunku powoda z 5.07.2017r. (k. 85 akt)

W dniu 7 lipca 2017r. pozwany zapłacił na rzecz powoda kwotę 7.310,10 zł tytułem ½ wysokości czynszu.

Dowód: potwierdzenie zrealizowania transakcji z 07.07.2017r. (k. 72 akt),

historia przekazów z rachunku powoda z 7.07.2017r. (k. 85v akt)

W dniu 17 lipca 2017r. wpłynęła na rachunek powoda od pozwanego kwota 7.370,10 zł tytułem ½ wysokości czynszu.

Dowód: historia przekazów z rachunku powoda z 17.07.2017r. (k. 84v akt)

W dniu 21 lipca 2017r. pozwany zapłacił na rzecz powoda kwotę 22.230,30 zł tytułem ½ wysokości czynszu 05, 06, (...).

Dowód: potwierdzenie zrealizowania transakcji z 21.07.2017r. (k. 71, 84 akt)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów.

Sąd na podstawie art. 302 § 1 k.p.c. pominął dowód z zeznań stron albowiem strony nie stawiły się na rozprawie mimo prawidłowego wezwania pod rygorem pominięcia dowodu z ich zeznań.

Sąd zważył co następuje:

Strony zawarły umowę dzierżawy, przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 §1 kodeksu cywilnego).

Obowiązkiem pozwanego względem powoda wynikającym z zawartej umowy dzierżawy była zapłata ½ części czynszu z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Pozwany nie regulował zaległości w terminie. Zapłaty należności głównych wynikających z czynszu najmu dokonał dopiero po wytoczeniu powództwa o ich zapłatę. Wpłaty zostały zaliczone przez powoda z sposób wskazany w piśmie procesowym z dnia 7 lutego 2018r. Pozwany nie ustosunkował się do pisma powoda, mimo zobowiązania Sądu i nie zakwestionował prawidłowości dokonanego przez powoda zaliczenia czynszu. Zgodnie z art. 230 k.p.c. gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd , mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. Powód cofnął ze skutkiem prawnym, zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew co należności głównych dochodzonych pozwem, co spowodowało konieczność umorzenia postępowania w tej części na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.

Roszczenie powoda jako zasadne i uprawnione podlegało uwzględnieniu w zakresie żądanych odsetek i kosztów postępowania.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. z dnia 10 maja 2016r. Dz.U. z 2016r. poz.684) w transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie,

2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Przesłanką naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie jest popadnięcie dłużnika w stan opóźnienia. Przepis ten reguluje zasady naliczania odsetek za opóźnienie w stosunku do zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, w których termin zapłaty oznaczono w umowie. Podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie należy doszukiwać się w treści art. 481 §1 k.c., zgodnie z którym jeżeli bowiem dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Orzeczenie o kosztach postępowania wydano na podstawie wynikającej z art. 98 k.p.c., zasady odpowiedzialności za wynik sprawy i obciążono nimi w całości pozwanego, który uiszczając należność główną po wytoczeniu powództwa traktowany jest jako przegrywający spór. Na koszty, których zwrot należy się powodowi od pozwanego złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 2.212 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika powoda ustalone w kwocie 270 zł w oparciu o § 2 pkt.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z dnia 5 listopada 2015r. poz. 1840) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.

/-/ SSR Magdalena Berczyńska-Bruś