Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI U 802/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Madej

Protokolant st. sekr. sądowy Dorota Hańc

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Bydgoszczy na rozprawie

odwołania: J. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W.

z dnia 9 stycznia 2018 r., znak: (...)

w sprawie: J. G.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w W.

o emeryturę

I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu J. G. prawo do emerytury od (...) roku;

II nie stwierdza odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Sygn. akt VIU 802/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 stycznia 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. po rozpoznaniu wniosku J. G. z dnia 28 listopada 2017 roku odmówił przyznania wnioskodawcy prawa do emerytury. Organ rentowy powołując się na artykuł 184 Ustawy z dnia 17 grudnia tysiąc dziewięćset osiem..., 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz paragraf 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - Dziennik Ustaw z 1983 roku numer 8 pozycja 43 ze zmianami wskazał, iż odmówił przyznania emerytury, ponieważ ubezpieczony wnioskodawca nie udowodnił co najmniej 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach odbytego, przebytego do dnia 31 grudnia 1998 roku. Jednocześnie organ rentowy wskazał, że podstawie dowodów dołączonych do wniosku i uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postepowania przyjął za udowodnione na dzień 1 stycznia 1999 roku okresy ubezpieczonego nieskładkowe - 1 miesiąc 12 dni, składkowe - 22 lata 8 miesięcy i 9 dni uzupełniające pracy na roli - 3 lata 1 miesiąc 22 dni, stazu..., stażu sumarycznego emerytalnego - 25 lat, stażu w szczególnych warunkach - 10 lat 3 miesiące i 1 dzień. Odwołanie od tej decyzji wniósł ubezpieczony domagając się jej zmiany i przyznania mu prawa do emerytury zgodnie ze złożonym wnioskiem. Ubezpieczony wskazywał, że w okresie od 23 lutego 1976 roku do 30 listopada 1985 roku pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w K. (...) W. w szczególnych warunkach w wymiarze 9 lat 9 miesięcy i 8 dni w tym służba wojskowa. W obu zakładach także w Spółdzielni (...) w S., który to okres zatrudnienia został przez organ rentowy uwzględniony, pracował, jako kierowca ciągnika, traktorzysta przez ponad 20 lat. Wskazywał, że nie uzyskał świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach, ponieważ Spółdzielnia Kółek Rolniczych (...) już nie istniej. Na okoliczność swojej pracy w szczególnych warunkach w powyższym okresie do..., wnosił o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania. Wskazując, że odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych okoliczności faktycznych, środków dowodowych i argumentów natury prawnej, które by uzasadniały zmianę decyzji. Sąd Okręgowy ustalił i rozważył co następuje. Ubezpieczony J. G. urodzony (...), 60 lat ukończył (...). W dniu 28 listopada 2017 roku złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w(...) Oddziale w W. wniosek o emeryturę, który został rozpoznany zaskarżoną decyzją odmowną z dnia 9 stycznia 2018 roku. Okolicznościami niespornymi było to, że ubezpieczony legitymuje się na dzień 1 stycznia 1999 roku 25 letnim okresem uprawniającym do emerytury, suma okresów składkowych i nieskładkowych, a organ rentowy w zaskarżonej decyzji nie kwestionował, iż w okresie od 1 grudnia 1985 roku do 31 marca 1996 roku - 10 lat 3 miesiące i 1 dzień ubezpieczony pracował w szczególnych warunkach na stanowisku kierowcy ciągnika w Spółdzielni (...) w S.. Okres ten został uznany przez organ rentowy na podstawie świadectwa wykonywania prac w warunkach szczególnych z dnia 25 września 2017 roku - karta 47 akt emerytalnych ubezpieczonego. Spór w niniejszej sprawie natomiast dotyczył innego okresu zatrudnienia ubezpieczonego od 23 lutego 1976 roku do 30 listopada 1985 roku zatrudnienia w Spółdzielni Kółek Rolniczych w K. w (...) Gospodarstwie (...)., W.. Sąd w tym zakresie ustalił, że w okresie od 23 lutego 1976 roku do 26 kwietnia 1977 roku oraz od 2 maja 1979 roku do trzy..., do 30 listopada 1985 roku ubezpieczony pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w K. w (...) Gospodarstwie (...) stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierowcy ciągnika, wykonując prace polowe i prace transportowe przy przewozie wapna, obornika, paszy dla zwierząt i przy przewozie innych towarów. Ubezpieczony powrócił po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w okresie od 27 kwietnia 1977 roku do 12 kwietnia 1979 roku do pracy w Spółdzielni w terminie krótszym niż 30 dni. Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy dokonał na podstawie dowodów z zeznań świadków A. P.
[ f 00:08:35.497]
i S. S.
[ f 00:08:37.467]
dowodu z przesłuchania ubezpieczonego J. G. oraz dowodów z dokumentów z akt osobowych ubezpieczonego dotyczących zatrudnienia pracowniczego ubezpieczonego w Spółdzielni Kółek Rolniczych w K. w (...) Gospodarstwie (...)w okresie od 23 lutego 1976 roku do 30 listopada 1985 roku, a także na podstawie dowodu ze złożonej do akt sprawy orgi..., ze złożonego do akt sprawy oryginału książeczki wojskowej ubezpieczonego - karta 31 akt sprawy. Zebrany w sprawie materiał dowodowy oceniany z punktu widzenia dyrektyw interpretacyjnych wskazanych w artykule 233 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego był spójny, nie zawierał żadnych sprzeczności i w sposób jednoznaczny wskazywał, że ubezpieczony z przerwą na służbę wojskową w wyżej wskazanym okresie pracował w go..., w Spółdzielni Kółek Rolniczych w K. (...) W. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku traktorzysty. Potwierdzały to wszystkie dokumenty z akt osobowych ubezpieczonego zło..., znajdujących się, nadesłanych do akt sprawy przez podmiot archiwizujący oraz zeznania świadków i zeznania ubezpieczonego, dlatego w ocenie Sądu Okręgowego okres ten, czyli tak jak już wskazano od 23 lutego 1976 roku do dwudz..., 12 kwietnia 1979 roku włącznie ze służbą wojskową co utrwalone jest w orzecznictwie oraz do 2 maja 1979 roku, kiedy umowa o pracę potwie..., z dnia 26 kwietnia 1979 roku potwierdzała zatrudnienie ubezpieczonego od 2 maja 1979 roku po odbyciu zasadniczej służby wojskowej do 30 listopada 1985 roku ubezpieczony pracował w szczególnych warunkach, jako kierowca ciągnika. Prace kierowcy ciągnika wskazane są w stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego1983 roku w Wykazie A w Dziale VIII w pozycji 3 pracę ci..., kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych. Dokonując subsumpcji ustalonego w sprawie stanu faktycznego pod właściwe przepisy prawa materialnego Sąd Okręgowy wskazuje, iż zgodnie z artykułem 184 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 1383 - ubezpieczony, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w artykule 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie Ustawy osiągnęli: po pierwsze - okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn, po drugie - okres składkowy, o którym mowa w artyku..., w artykule 27 Ustawy. W artykule 27 Ustawy wskazano okres składkowy i nieskładkowy dla mężczyzn 25 lat. Ponadto zgodnie z ustępem 2 artykułu 184 - emerytura, o której mowa w ustępie 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa. Ubezpieczony we wniosku o emeryturę taki wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym za pośrednictwem zakładu na dochody budżetu państwa złożył. Przypomnieć nale..., także należy, że zgodnie z paragrafem 2 ustępem 1 i ustępem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku - okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w Rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Okresy pracy, o których mowa w ustępie 1, stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie paragrafu 1 ustępu 2 Rozporządzenia, lub w świadectwie pracy. Należy także wskazać, że jeżeli pracownik nie dysponuje wydanym mu przez pracodawcę świadectwem to okoliczność zatrudnienia pracowniczego w szczególnych warunkach w postępowaniu wszczętym sądowym wszczętym na skutek odwołania od decyzji odmownej może wykazywać wszelkimi środkami dowodowymi. Ubezpieczonemu udało się wykazać dowodami zebranymi w sprawie, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach, o której mowa wyżej. Wskazać należy także, że za okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury zwany dalej wymaganym okresem zatrudnienia uważa się okres wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Liczony łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia, jak stanowi paragraf 3 Rozporządzenia z 7 lutego 1983 roku, a paragraf 4 ustęp 1 potwierdza, iż wiek emerytalny dla mężczyzn skrócony, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach wymienione w Wykazie A i spełniają łącznie, wynosi 60 lat w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Ubezpieczony spełnił wszystkie warunki wymagane do nabycia emerytury. Osiągnął wiek emerytalny 60 lat w dniu (...) roku. Złożył wniosek o emeryturę. Na dzień 1 stycznia tysiąc dziew..., 1999 roku legitymował się 25 letnim okresem uprawniającym do emerytury, w tym pię..., co najmniej 15 letnim okresem zatrudnienia w szczególnych warunkach. Dlatego na podstawie artykułu 477 ze znaczkiem 14 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z powołanymi przepisami prawa materialnego Sąd Okręgowy orzekł, jak w punkcie pierwszym wyroku. W punkcie drugim wyroku Sad nie stwierdził odpowiedzialności organu rentowego, o której mowa w artykule 118 ustęp 1a Ustawy emerytalnej, albowiem ubezpieczony w toku postepowania przed organem rentowym nie le..., posiadał i nie przedłożył świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach za okres od 23 lutego 1976 roku do 30 listopada 1985 roku. Istotne dla rozstrzygnięcia sporu okoliczności ustalane były natomiast dopiero w postępowaniu sądowym na podstawie dowodów, którymi organ rentowy w postępowaniu administracyjnym nie dysponował, dlatego nie było podstaw do orzeczenia o odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Na tym wygłoszenie uzasadnienia zakończono.