Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 985/18

POSTANOWIENIE

Dnia 3 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Roman Troll

SR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko Z. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt I C 2040/16

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od powódki na rzecz pozwanej 225 (dwieście dwadzieścia pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Maryla Majewska-Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Roman Troll

UZASADNIENIE

Sad Rejonowy w Zabrzu rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 2 wyroku z dnia 27 marca 2018r. zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w oparciu o art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód zarzucając naruszenie przepisów postępowania, a to art. 98 § 1 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię wyrażającą się w przyjęciu, że jeżeli powództwo w stosunku do powoda zostało oddalone, to należy uznać iż jest on stroną przegrywającą proces, podczas gdy w sytuacji kiedy pozwany w toku procesu zaspokaja roszczenie powoda, to staje się on w rozumieniu tego przepisu stroną przegrywającą proces, niezależnie od tego czy powód cofnął pozew czy w dalszym ciągu popierał powództwo; co skutkowało nieprawidłowym rozstrzygnięciem przez Sąd o kosztach procesu.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu w kwocie 2 577,83, na którą to kwotę składają się następujące należności: kwota 157 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego, kwota 2,83 zł tytułem opłaty eCard, kwota 2400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji prawnej z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Prawidłowe zastosowanie tej regulacji prawnej sprowadza się zatem do ustalenia strony wygrywającej i przegrywającej, na którą zostanie nałożony obowiązek.

W tym miejscu, wobec zaistnienia w toku postępowania takiej ewentualności, należy również wskazać, że zgodnie z art. art. 203 § 2 k.p.c., w razie cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Przy czym zasada ta nie jest nienaruszalna. Orzecznictwo dopuszcza bowiem możliwość odstępstwa od niej w sytuacji, gdy powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu (porównaj: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.; II CZ 208/11; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2011 r. IV CZ 34/11; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r. IV CZ 111/10).

W niniejszym postępowaniu, Sąd Rejonowy wyrokiem oddalił powództwo. Bezspornym jest, że roszczenie zostało spełnione przez pozwanego w toku postępowania. Pomimo to, powód podtrzymał żądanie pozwu. Sąd I instancji zatem prawidłowo stwierdził, że powoda należało zakwalifikować jako stronę przegrywającą albowiem w chwili wyrokowania nie było podstaw do udzielenia mu ochrony prawnej.

Wysokość wynagrodzenia należało ustalić w oparciu o § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 490 z późniejszymi zmianami) w wysokości stawki minimalnej w kwocie 2.400 zł.

Wobec faktu poniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa ustalonej zgodnie z art. 1 ust. 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) i załącznikiem do tej ustawy, wysokość wynagrodzenia należało podwyższyć o kwotę 17 zł.

Tym samym, w świetle przywołanych powyżej zasad, należny pozwanym zwrot kosztów procesu wyniósł łącznie 2.417 zł.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy zażalenie zostało oddalone na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. obciążając nimi w całości powoda jako stronę przegrywającą. Na koszty te złożyły się: koszty zastępstwa procesowego ustalonego zgodnie z § 2 pkt 3 w związku z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 października 2016r.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Andrzej Dyrda SSO Roman Troll