Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 305/18

WYROK
z dnia 2 marca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka
Aneta Mlącka
Izabela Niedziałek - Bujak

Protokolant: Marcin Jakóbczyk


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lutego 2018 r. przez wykonawcę:
Egida IT Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz
R. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITconsulting R. M. w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego: Komendę Główną Policji w Warszawie

przy udziale wykonawcy: P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Copy.Net.PL
P. S. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania.Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………

………………………

.………………………

Sygn. akt: KIO 305/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Komenda Główna Policji w Warszawie (dalej jako „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz
z materiałami eksploatacyjnymi (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej
przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych)” numer postępowania:
274/BŁiI/17/JSz/PMP (dalej także jako „Postępowanie”). Wartość ww. zamówienia
przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.),
dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 6 grudnia
2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 234-485663.
W dniu 19 lutego 2018 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Egida IT Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz
R. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ITconsulting R. M. (dalej jako
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności i
zaniechań Zamawiającego polegających na:
 wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Copy.Net.pl
P. S. (dalej także jako „Przystępujący”) w zadaniach 1,2,3, przy jednoczesnym:
 zaniechaniu wykluczenia wykonawcy Copy.Net.pl P. S., mimo zaistnienia
nieusuwalnych podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
przedmiotowego zamówienia w zakresie potwierdzenia w treści oferty
nieprawdziwych informacji dotyczących cech i parametrów technicznych oferowanego
urządzenia,
 ewentualnie zaniechaniu odrzucenia oferty Copy.Net.pl P. S. z uwagi na fakt, że
działanie wykonawcy polegające na złożeniu oferty i podaniu nieodpowiadających
stanowi rzeczywistemu parametrów technicznych urządzenia stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
przy uwzględnieniu rzeczywistych parametrów technicznych urządzenia zaoferowanego
przez Copy.Net.pl P. S. oferta ta podlegałaby obligatoryjnemu odrzuceniu jako niezgodna
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej także jako „SIWZ”) w zakresie
parametru prędkości wydruku.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp”:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Copy.Net.pl P. S. z
Postępowania mimo, iż wykonawca ten wprowadził Zamawiającego w błąd,
przedstawiając nieodpowiadające prawdzie informacje dotyczące posiadanych przez
zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne wymaganych w SIWZ parametrów,
2) naruszenie art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp wskutek złożenia oferty stanowiącej czyn
nieuczciwej konkurencji,
3) w konsekwencji powyższego, naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
dokonanie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu
oraz złożonej przez wykonawcę wykluczonego z Postępowania.
W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2. wykluczenia wykonawcy Copy.Net.pl P. S. z Postępowania z powodów opisanych w
odwołaniu, a także odrzucenia oferty tego wykonawcy z Postępowania,
3. dokonania powtórnej czynności badania i oceny oferty, a w konsekwencji wyboru
oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w zadaniu 1,2,3.
Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący w szczególności wskazał, co następuje:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagania Zamawiającego w zakresie
parametrów minimalnych druku urządzenia wielofunkcyjnego w zadaniu 1, 2, 3 były
następujące:
 Rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
 Prędkość druku mono: 60 str./min.
Wykonawca Copy.Net.pl P. S. podał w ofercie w odniesieniu do zadania 1, 2, 3 następujące
parametry:
 Rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
 Prędkość druku mono: 60 str./min.
Wykonawca Copy.Net.pl P. S. w ofercie w zadaniu 1,2,3 wskazał, że przedmiotem oferty jest
urządzenie HP LaserJet Managed E82560dn z faksem CC487A i podstawą z dwiema tacami
(kod Y1F98A). Jednocześnie wykonawca ten wypełnił i złożył wraz z ofertą opis przedmiotu
zamówienia będący szczegółowym opisem oferowanych parametrów. Z dokumentu wynika,
że zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne spełnia wymagania Zamawiającego. Oferowane

urządzenie wielofunkcyjne ma następujące cechy: Prędkość druku mono 60 str./min. przy
rozdzielczości 1200 x 1200 dpi (sprzętowa).
Jednakże według wiedzy Odwołującego zaoferowane urządzenie HP LaserJet Managed
E82560dn nie spełnia minimalnych wymagań przedstawionych przez Zamawiającego w
SIWZ, w załącznikach 1, 2 i 3 do formularza ofertowego. W szczególności odnosi się to do
wymagań związanych z parametrami drukowania: prędkości druku mono, której wartość
ustalono na 60 stron na minutę oraz sprzętowej rozdzielczości drukowania, określonej jako
1200 x 1200 dpi. Wymagania techniczne zostały przedstawione w specyfikacji w sposób
jednoznaczny i zgodnie z przepisami ustawy nie można traktować ich rozłącznie. Prowadzi
to do oczywistego wniosku, że Zamawiający wymagał urządzenia drukującego z prędkością
co najmniej 60 stron na minutę z rozdzielczością co najmniej 1200 x 1200 dpi. Tymczasem
zgodnie ze specyfikacją producenta oferowanego urządzenia jego prędkość drukowania przy
rozdzielczości 1200 x 1200 dpi jest nieustalona, a jedyne co można jednoznacznie
stwierdzić, to fakt że jest mniejsza niż 60 stron na minutę. Na poparcie tego stwierdzenia
Odwołujący załączył do odwołania oryginalną ulotkę produktową producenta, w której
znajdował się następujący zapis.
Print resolution Black (best): Up to 1200 x 1200 dpi reduced speed; Black (normal): Up to
600 x 600 dpi.
(ang. Rozdzielczość drukowania czarnego (najlepsza)" do 1200 x 1200 dpi zmniejszona
prędkość; czarny (normalny): do 600 x 600 dpi).
W ocenie Odwołującego wymagało podkreślenia, że norma ISO/IEC 24734 odnosząca się
do prędkości drukowania ma zastosowanie przy rozdzielczości 600 x 600 dpi. Logika
i podstawowa wiedza techniczna pozwala na wniosek, że drukowanie w rozdzielczości 1200
x 1200 dpi musi być wolniejsze. Chociażby przez to, wyższa rozdzielczość implikuje
konieczność dokładniejszego odwzorowania obrazu na kartce, a więc wymaga więcej „pracy"
urządzenia, co powoduje jego wolniejszą pracę. Nie wydaje się też być możliwe, aby firma
HP w swoich materiałach produktowych podawała parametr gorszy niż jest on w
rzeczywistości. Odnosząc się do oświadczenia HP należałoby taki wniosek wysnuć, bo
przecież jeśli ww. urządzenie faktycznie drukuje 60 stron na minutę w sprzętowej
rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, to nie ma powodów, aby ten producent w swoich
materiałach, które z resztą on sam tworzy, pisał, że jest inaczej (gorzej). Zdaniem
Odwołującego byłoby to nielogiczne i budziło zastrzeżenia.
Odwołujący wskazał, iż Zamawiający w trakcie Postępowania także nabrał wątpliwości
odnośnie realności zadeklarowanego parametru, mając wiedzę o prędkości wydruku przy

wymaganej rozdzielczości. Wykonawca Copy.Net.pl P. S. został wezwany do wyjaśnień
treści oferty w trybie art. 87 ust 1 Pzp. Wykonawca wyjaśniając złożył oświadczenie
przedstawiciela producenta [w tym miejscu odwołania znajduje się oświadczenie z dnia 24
stycznia 2018 r. podpisane przez Prezesa Zarządu HP Inc Polska Sp. z o.o. o następującej
treści: „Działając w imieniu HP Inc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako oficjalnego
przedstawiciela w Polsce producenta sprzętu komputerowego HP, niniejszym informujemy,
iż prędkość urządzenia drukującego HP LaserJret Managed MFP E82560dn wynosi 60
stron/minuta zarówno przy rozdzielczości 600x600dpi, jak i 1200x1200dpi.”].
W ocenie Odwołującego powyższe wyjaśnienie poza ogólnym zapewnieniem, że
zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne posiada zadeklarowaną wartość prędkości wydruku
nie zawiera jakichkolwiek dowodów, które powyższe potwierdzają. Nie było żadnych
przeszkód, aby wykonawca dokument np. w postaci testu wydajności przedstawił w celu
odparcia zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie braku możliwości dokonywania wydruku w
zadeklarowanej prędkości przy wymaganej rozdzielczości. Znamiennym jest, że sam
wykonawca Copy.Net.pl P. S. obawiał się lakoniczności i niskiej wiarygodności wyjaśnień
bezpodstawnie uznając je za tajemnicę przedsiębiorstwa tak, aby Odwołujący wiedzy o treści
wyjaśnień nie posiadał i nie mógł wnieść odwołania. Odwołujący zwrócił uwagę, że ww.
wykonawca miał możliwość zaoferowania innego produktu - także HP, który spełniałby
wymagania SIWZ, ale decyzja w zakresie zaoferowania tego właśnie urządzenia była
podyktowania rachunkiem ekonomicznym - produkt ten byłby po prostu droższy w stosunku
do zaoferowanego, a tym samym byłby niekonkurencyjny.
Wprowadzenie Zamawiającego w błąd
Zdaniem Odwołującego w świetle dokumentacji nie budzi wątpliwości, że wskazane powyżej
informacje zawarte w treści oferty Copy.Net.pl P. S. nie odpowiadają prawdzie. Mając na
uwadze, że wykonawca ten złożył Zamawiającemu informację nieprawdziwą
(wprowadzającą Zamawiającego w błąd) i owa wadliwość dotyczy informacji istotnej z punktu
widzenia Postępowania, mogącej mieć wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego, tj. informacji istotnej dla oceny, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania
graniczne, przyjąć należy, że wykonawca ten podlega wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 pkt
17 ustawy Pzp. Wykonawcy można przypisać zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo
w złożeniu oświadczenia potwierdzającego, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania
Zamawiającego, gdyż jak wynika z okoliczności zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd (art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp). Odwołujący

przywołał fragment uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia
2017 r., sygn. akt: KIO 576/17.
Odwołujący wskazał, iż oceny, czy zachowanie to miało znamiona lekkomyślności lub
niedbalstwa, należy dokonywać w odniesieniu do dyspozycji art. 355 § 2 kc., tj. zawodowej
staranności wykonawcy. Uważa się, że profesjonalizm dłużnika powinien przejawiać się
w dwóch podstawowych cechach jego zachowania: postępowaniu zgodnym z regułami
fachowej wiedzy oraz sumienności. Wzorzec należytej staranności musi uwzględnić
zwiększone oczekiwania co do zawodowych kwalifikacji dłużnika-specjalisty, co do jego
wiedzy i praktycznych umiejętności skorzystania z niej (por. wyrok SN z dnia 22 września
2005 r., IV CK 100/05, LEX nr 187120). Należyta staranność dłużnika określana przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
uzasadnia zwiększone oczekiwania co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności,
zapobiegliwości i zdolności przewidywania, Obejmuje także znajomość obowiązującego
prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2006 r. I ACa 1018/05).
W dalszej kolejności Odwołujący stwierdził, iż wzorzec należytej staranności ujęty w art. 355
§ 2 kc. oznacza, że staranność wymagana w stosunkach danego rodzaju będzie musiała być
uwzględniana w odniesieniu do wiedzy, doświadczenia i umiejętności praktycznych, jakie
wymagane są od przedsiębiorcy podejmującego się określonej działalności. Wysoki stopień
staranności wymaganej od dłużnika wynika bezpośrednio z faktu, że oczekiwania osoby
zawierającej z nim umowę zazwyczaj są wyższe niż w stosunku do osoby, która nie
prowadzi danej działalności zawodowo. Ustawodawca zakłada więc, że osoba ta nie tylko
ma większą wiedzę / doświadczenie niż osoba nieprowadząca takiej działalności, ale jest od
niej rzetelniejsza i ma większą zdolność przewidywania (wyrok SA w Łodzi z dnia 06.10.2016
r. (sygn. akt I ACa 246/16).
Według najlepszej wiedzy Odwołującego zaoferowany przez Copy.Net.pl P. S. sprzęt nie
spełnia wymagania Zamawiającego określonego w SIWZ, gdyby zatem wykonawca podał w
ofercie parametry rzeczywiste oferowanego sprzętu nie spełniłby on wymagania SIWZ,
a oferta ta musiałaby być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Złożenie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji.
W ocenie Odwołującego powyższe okoliczności stanowią jednocześnie przypadek
przewidziany w ustawie Pzp jako samodzielna podstawa odrzucenia oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 3 Pzp - jako czyn nieuczciwej konkurencji. Nie ulga wątpliwości, że
zaoferowanie sprzętu, który nie spełnia wymagań SIWZ przy jednoczesnym zapewnieniu o

ich spełnieniu uznać należy za czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący przywołał fragment
uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2012 r. KIO 1306/12.
Zamawiający nie udzielił pisemnej odpowiedzi na odwołanie, jednakże stanowisko w sprawie
przedstawił ustnie na rozprawie. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.
W dniu 23 lutego 2018 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosił wykonawca: P. S., przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Copy.Net.PL P. S..
Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia ww. wykonawcy do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającego.
Przystępujący przedstawił swoje w stanowisko w piśmie z dnia 28 lutego 2018 r.,
zatytułowanym „Pismo Uczestnika Postępowania”. Przystępujący wniósł o oddalenie
odwołania w całości.
Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika postępowania, na
podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk
stron oraz uczestnika postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje.
Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy Pzp,
do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja do
wniesienia odwołania, jeżeli ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie
Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek, co nie było też sporne.
Izba postanowiła zaliczyć w poczet materiału dowodowego dokumentację Postępowania,
a także dokumenty złożone przez Odwołującego oraz Przystępującego na rozprawie, tj.:
a) dokumenty złożone przez Odwołującego: cztery ulotki producenta HP (dokumenty
oznaczone jako D1 – D4), korespondencja z Partnerem Platinium HP GALAXY
Systemy Informatyczne Spółka z o.o. wraz z potwierdzeniem najwyższego
partnerstwa u producenta HP oraz istotnych specjalizacji (dokumenty oznaczone jako
D5) oraz specyfikacja urządzenia zaoferowanego prze Odwołującego: TASKalfa
6002i w postaci ulotki produktowej aut.: KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
(D6)

- zgodnie ze złożonym spisem dowodów, a ponadto w zakresie, w jakim zostały one
przetłumaczone na język polski;
b) dokument złożony przez Przystępującego: oświadczenie z dnia 28 lutego 2018 r.
podpisane w imieniu HP Inc Polska Sp. z o.o. przez Pana R. S., OPS Country
Category Manager, wraz z załączonymi do oświadczenia wynikami testu w zakresie,
w jakim zostały one przetłumaczone na język polski ustnie do protokołu rozprawy.
Z dokumentacji Postępowania wynika, co następuje:
Przedmiot zamówienia, na które prowadzone jest Postępowanie, został podzielony na trzy
zadania. Przedmiotem każdego z zadań jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
monochromatycznych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) 58 szt. Zamówienie
opcjonalne do 29 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (pkt IV.1 SIWZ).
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 1, 2 i 3 (odpowiednio załączniki nr 3,
3a i 3b do SIWZ), Zamawiający określił następujące wymagania dotyczące Parametrów
Druku (wymagania są tożsame w ramach każdego z trzech zadań):
Parametry Druku
Rodzaj druku Monochromatyczny
Technologia druku Dowolna
Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
Prędkość druku mono 60 str./min.
Automatyczny druk dwustronny Tak
Obsługiwane nośniki A3, A4, A5, A6

Załączniki do formularza ofertowego stanowiły tabele zawierające opis przedmiotu
zamówienia dla każdego z trzech zadania (odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3) wraz
z dodatkowym wierszem przeznaczonym na wpisanie przez wykonawcę nazwy, typu oraz
modelu oferowanego sprzętu oraz dodatkową kolumną zatytułowaną: „Szczegółowy opis
oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)”.
W ramach każdego z trzech zadań Przystępujący zaoferował to samo urządzenie, tj.:
urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E82560dn z faksem CC487A i podstawą
z dwiema tacami (kod Y1F98A). Ww. załączniki zostały przez Przystępującego wypełnione
w następujący sposób w odniesieniu do Parametrów minimalnych Druku (w tożsamy sposób
w przypadku każdego z zadań):
Nazwa, typ, model: Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E82560dn z faksem
CC487A i podstawą z dwiema tacami (kod Y1F98A)
Parametry minimalne Druku

Szczegółowy opis
oferowanych parametrów
(wypełnia Wykonawca)

Rodzaj druku monochromatyczny Monochromatyczny
Technologia druku dowolna Laser
Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi (sprzętowa) 1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
Prędkość druku mono 60 str./min. 60 str./min.
Automatyczny druk dwustronny Tak Tak
Obsługiwane nośniki A3, A4, A5, A6 A3, A4, A5, A6

Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r. Odwołujący poinformował Zamawiającego, iż urządzenie
zaoferowane przez Przystępującego nie spełnia wymagań Zamawiającego. W treści ww.
pisma Odwołujący stwierdził: „Według ogólnodostępnej wiedzy zaoferowane urządzenie HP
LaserJet Managed E82560dn nie spełnia minimalnych wymagań przedstawionych przez
Zamawiającego w SIWZ, w załącznikach 1, 2 i 3 do formularza ofertowego. W szczególności
odnosi się to do wymagań związanych z parametrami drukowania: prędkości druku mono,
której wartość ustalono na 60 stron na minutę oraz sprzętowej rozdzielczości drukowania,
określonej jako 1200 x 1200 dpi. Wymagania techniczne zostały przedstawione w
specyfikacji w sposób jednoznaczny i zgodnie z przepisami ustawy nie można traktować ich
rozłącznie. Prowadzi do oczywistego wniosku, że Zamawiający wymagał urządzenia
drukującego z prędkością co najmniej 60 stron na minutę z rozdzielczością co najmniej 1200
x 1200 dpi. Tymczasem zgodnie ze specyfikacją producenta oferowanego urządzenia, jego
prędkość drukowania przy rozdzielczości 1200 x 1200 dpi jest nieustalona a jedyne co
można jednoznacznie stwierdzić, to fakt że jest mniejsza niż 60 stron na minutę. Na poparcie
tego stwierdzenia załączamy oryginalna ulotkę produktowa producenta, w której wyraźnie
zostało to zaznaczone.” Do pisma została załączona ulotka produktowa urządzenia HP
LaserJet Managed E82560dn (w angielskiej wersji językowej).
Pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,
wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień stwierdzając: „Zaproponowane przez
Państwa urządzenie, zgodnie z Państwa oświadczeniem, drukuje 60 stron na minutę przy
rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, natomiast z danych technicznych podanych przez
producenta, wynika, że standardowa prędkość wydruku wynosi 60 stron na minutę, z tym, że
ulega ona zmniejszeniu przy rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Wobec powyższego
Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień dotyczących ww. rozbieżności.”
Odpowiedzi na ww. wezwanie Przystępujący udzielił pismem z dnia 25 stycznia 2018 r.
Przystępujący stwierdził między innymi, iż „W specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający wymagał:
 rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
 prędkość druku mono: 60 str./min.

W tabeli należało potwierdzić oba parametry oddzielnie tj.:
 rozdzielczość
 prędkość
Oba parametry były przez nas potwierdzone według norm obowiązujących wszystkich
producentów urządzeń drukujących ISO/IEC 24734. (…)
Mając na względzie powyższe wyjaśnienia oraz gotowość zawarcia umowy z Zamawiającym
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca oświadcza, iż zaoferowane urządzenia
spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w siwz.”
Do ww. pisma zostało załączone pismo z dnia 24 stycznia 2018 r. zatytułowane
„Oświadczenie” i podpisane w imieniu HP Inc Polska Sp. z o.o. przez Prezesa Zarządu tej
spółki. Pismo zawierało następujące oświadczenie: „Działając w imieniu HP Inc Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako oficjalnego przedstawiciela w Polsce producenta sprzętu
komputerowego HP, niniejszym informujemy, iż prędkość urządzenia drukującego HP
LaserJet Managed E82560dn wynosi 60 stron/minuta zarówno przy rozdzielczości 600
x 600dpi jak i 1200x1200dpi.”
Pismem z dnia 9 lutego 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział
w Postępowaniu o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym z trzech zadań
jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Przystępującego.

Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Na wstępie należy stwierdzić, że Izba rozpatruje odwołanie wyłącznie w granicach
podniesionych w nim zarzutów (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp). Zgodnie z tym przepisem Izba
nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Pod pojęciem zarzutu
należy rozumieć przede wszystkim wskazane w odwołaniu okoliczności faktyczne, które
podważają prawidłowość czynności zamawiającego i prowadzą do naruszenia konkretnego
przepisu ustawy Pzp.
Postawione w odwołaniu zarzuty Odwołujący wywodził z tej samej okoliczności faktycznej,
jaką był brak spełnienia przez oferowane przez Przystępującego urządzenie wielofunkcyjne
(HP LaserJet Managed E82560dn) parametru prędkości druku mono 60 str./min. przy
rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. W ocenie Odwołującego ww. wymagania przedmiotowe, jak
i wszystkie pozostałe wymagania w ramach jednej kategorii (np. Parametry minimalne

Druku), muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, iż okoliczność osiągania przez oferowane
urządzenie wszystkich ww. parametrów nie jest jeszcze wystarczająca, aby uznać iż dane
urządzenie spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. O zgodności
oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego można mówić dopiero w
przypadku, gdy wszystkie te parametry mogą zostać osiągnięte jednocześnie. Mając to na
uwadze Odwołujący podniósł, iż urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed
E82560dn, wbrew informacjom zawartym w ofercie Przystępującego, w rzeczywistości nie
spełnia wymaganego przez Zamawiającego parametru prędkości wydruku (60 stron/min)
przy wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. W ocenie
Odwołującego należy zatem uznać, iż Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd
przedstawiając niezgodne z prawdą informacje dotyczące parametrów urządzenia HP
LaserJet Managed E82560dn. Ponadto, zaoferowanie sprzętu, który nie spełnia wymagań
SIWZ przy jednoczesnym zapewnieniu o ich spełnieniu, należy zdaniem Odwołującego
ocenić jako czyn nieuczciwej konkurencji.
W odniesieniu do powyższego należy wskazać, iż opis przedmiotu zamówienia stanowiły
wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych ujęte w postaci
zestawienia (w formie tabeli) poszczególnych parametrów będących parametrami
minimalnymi. Poszczególne tabele (załączniki nr 3, 3a i 3b do SIWZ) zawierały łącznie 27
parametrów podzielonych na kilka kategorii: Parametry Druku, Parametry Skanera,
Parametry Faksu oraz Parametry Podstawowe. Pod tabelą zostały zawarte dodatkowe uwagi
Zamawiającego. Należy podkreślić, iż w żadnym miejscu opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie wskazał, iż ww. wymagania przedmiotowe (wartości parametrów) muszą
być spełnione łącznie. Dlatego nie można zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym
przez Odwołującego, iż intencją Zamawiającego było wymaganie łącznego spełnienia ww.
wymogów, a przeciwna interpretacja wymagałaby zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia
odpowiedniego zapisu wskazującego na taki sposób rozumienia postawionych wymagań. W
ocenie składu orzekającego Izby jest wręcz odwrotnie, tj. wobec braku zawarcia w opisie
przedmiotu zamówienia jakiegokolwiek zapisu odnoszącego się do ww. kwestii, nie jest
możliwe przyjmowanie wykładni polegającej na konieczności łącznego spełnienia
poszczególnych wymagań przedmiotowych, albowiem oznaczałoby to dodawanie do treści
OPZ nowego wymagania, które w żaden sposób w treści tego dokumentu nie zostało przez
Zamawiającego sformułowane.
Ponadto, z treści złożonych przez Odwołującego dowodów, w tym w szczególności dowodu
będącego ulotką producenta oznaczonego jako D1, jak i jego oświadczenia złożonego na
rozprawie, wynika, iż producenci określając parametr prędkości druku nie dokonują tego

w zależności od parametru rozdzielczości sprzętowej, która opisywana jest wielkością
graniczną (co oznacza, że urządzenie może drukować w mniejszej rozdzielczości). Sam
Odwołujący w ramach stanowiska prezentowanego ustnie na rozprawie przyznał, iż
prędkość druku nie jest uzależniona od rozdzielczości, ale od formatu (obsługiwanego
nośnika). Wynika to również z opisu parametrów zamieszczonego w ulotce złożonej jako
dowód przez Odwołującego. Chociaż zarówno w ramach opisu parametru prędkości druku,
jak i parametru rozdzielczości, posłużono się identycznym określeniem "normalny", to ma
ono różne znaczenie, właściwe dla określonego parametru, tj. dla prędkości druku określenie
to oznacza wydruk jednostronny, natomiast w przypadku parametru rozdzielczości oznacza
rozdzielczość "normalną", tj. do 600 x 600 dpi.
Odwołujący na rozprawie wskazywał, iż konieczność łącznego spełnienia wymogów
przedmiotowych jako założenie przyjęte przez Zamawiającego w ramach opisu przedmiotu
zamówienia wynika również z kontekstu zadanych pytań do SIWZ i udzielonych na nie
odpowiedzi oraz z faktu ujęcia obu parametrów w ramach jednej kategorii: Parametry Druku.
Należy zatem wskazać, iż z treści udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania
do SIWZ odnoszące się do parametru rozdzielczości wynika co najwyżej uznanie wymagania
przyjętego początkowo w tym zakresie za nadmierne i ograniczające konkurencję, co
skutkowało zmianą określonego parametru rozdzielczości z 2400 x 1200 dpi na 1200 x 1200
dpi. Z kolei fakt wystosowania do Przystępującego wezwania do wyjaśnień, w którym
powołano się na informacje pochodzące z pisma Odwołującego, nie dowodzi przyjęcia przez
Zamawiającego założenia konieczności łącznego spełnienia przedmiotowych wymagań,
skoro w treści tego zawiadomienia takie założenie nie zostało wprost sformułowane.
Wymaga również wskazania, iż jak oświadczył Zamawiający na rozprawie, uznał on
wyjaśnienia Przystępującego nie tylko co do podanej wartości parametru prędkości druku
mono, ale również w odniesieniu do sposobu interpretacji przedmiotowego warunku. Przede
wszystkim jednak należy zauważyć, iż w kontekście ustalania wymagań co do przedmiotu
zamówienia istotne znaczenie ma nie tyle treść wezwania wystosowanego do jednego z
wykonawców w związku z pismem innego wykonawcy, lecz sposób ujęcia poszczególnych
wymagań w treści podstawowego dokumentu w tym zakresie, tj. opisu przedmiotu
zamówienia.
Należy zatem uznać, iż wymaganie dotyczące parametru prędkość druku mono zawierało się
we wskazaniu 60 str./min., a nie jak twierdził Odwołujący 60 str./min. przy rozdzielczości
1200 x 1200 dpi. Urządzenie wielofunkcyjne będzie zatem spełniało wymagania
Zamawiającego, jeżeli będzie osiągać prędkość wydruku 60 stron na minutę, jak i będzie
drukować w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, jednakże spełnienie żadnego z tych wymagań

nie jest uwarunkowane jednoczesnym spełnieniem drugiego wymagania. Taka wykładnia
ww. wymagań przedmiotowych wynika wprost z treści opisu przedmiotu zamówienia, została
potwierdzona przez Zamawiającego w ramach stanowiska przedstawionego na rozprawie
i pozostaje w zgodności ze wskazanymi przez niego przyczynami takiego sformułowania
przedmiotowych wymagań. Jak bowiem wyjaśnił Zamawiający, jego zamiarem jest zakup
urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego funkcję druku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi,
jednakże z takiej możliwości nie będzie on często korzystać, gdyż na ogół zupełnie
wystarczające jest dokonywanie wydruków w rozdzielczości 600 x 600 dpi.
Natomiast przyjęcie sposobu interpretacji wymagań przedmiotowych przedstawionej przez
Odwołującego oznaczałoby, iż parametr prędkości druku mono 60 stron/min należałoby
odnosić także do pozostałych parametrów, w tym do parametru: Obsługiwane nośniki: A3,
A4, A5, A6. Tymczasem w odniesieniu do formatu A3, ani urządzenie oferowane przez
Przystępującego, ani oferowane przez Odwołującego, nie osiąga ww. wartości, która
w przypadku tego formatu wynosi 30 stron/min. W konsekwencji oznaczałoby to niezgodność
oferty Odwołującego z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do parametru
60 str./min lub wprowadzenie Zamawiającego w błąd poprzez potwierdzenie w treści oferty
osiągania przez zaoferowane urządzenie wielofunkcyjne parametru prędkości druku 60
str./min. Okoliczność ta zasadniczo podważa zasadność odwołania.
Przytoczona powyżej argumentacja prowadzi zatem do wniosku, iż to Odwołujący na
potrzeby odwołania próbował zmienić spektrum badania ofert, opierając się na sposobie
rozumienia wymagań przedmiotowych nie wynikającym z zapisów opisu przedmiotu
zamówienia. Tymczasem Zamawiający w żaden sposób nie sprecyzował, iż dla oceny
parametru prędkość druku mono będzie uwzględniał szerszy kontekst wymagań
sprzętowych. Mając zatem na uwadze, iż podniesione w odwołaniu zarzuty Odwołujący oparł
na tej samej okoliczności faktycznej, jaką był brak spełnienia przez urządzenie HP LaserJet
Managed E82560dn wymagania wynikającego z zaprezentowanej przez Odwołującego
wykładni zapisów SIWZ, która nie została przez Izbę podzielona, należało uznać, iż
odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Niezależnie od powyższego wymaga zauważenia, iż z dowodów przedstawionych przez
Odwołującego nie wynikała wartość prędkości druku mono w przypadku rozdzielczości 1200
x 1200, poza wskazaniem, iż jest to „zmniejszona prędkość”. Prezentowanemu przez
Odwołującego twierdzeniu, iż urządzenie HP LaserJet Managed E82560dn nie spełnia
wymagania prędkości druku 60 str./min. przy rozdzielczości 1200 x 1200 dpi przeczy treść
oświadczeń złożonych w imieniu HP Inc Polska Sp. z o.o. (oświadczenie z dnia 24 stycznia

2018 r. oraz oświadczenie z dnia 28 lutego 2018 r.), jak i wyniki testu złożone na rozprawie,
z których jednoznacznie wynika, iż dla formatu A4 oraz formatu letter wartość parametru
prędkości druku wynosi powyżej 60 str./min. (odpowiednio 60,62 oraz 60,59).
Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.),
stosownie do wyniku postępowania.

Przewodniczący: ………………………….

………………………….

.…………………………